เจ็บนิดเดียว

 นิตยา บุญสูงเนิน สตริง เศร้า อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

Am | G |F | E |Am | Am | Am |

ต่อแต่นี้Amเราอย่าได้เจอกันขอให้มัEmนจงเป็นวันสุดท้ายเพราะรู้ดีDmว่าไม่มีความหมายถึงเจ็บเพียงใดF ฉันก็ต้อGงตัดใAm

ก็คนนั้Amนเขาก็ยังพบเธอก็เห็นเธEmอยังไปเดินกับเขาไม่เคยนึกเลDmยว่าจะทำกับเราอุตส่าห์เอาใจF เอาความรักจริงมอบให้เธGที่แท้เปลืองตัAm

อยากให้เธFอลองมาเป็นให้มาเห็Gน ได้มาเจอแบบฉันAmบ้างจะได้รู้Fว่าที่ทำอย่างนั้Gนมันท้าทาAmจบเพียงนี้Fมันก็ดีเหมือนกัGจงกลับไปหCา..  คG/Bน..  เก่Amส่วนตัวเรFายังคงเดินก้าวไปG  เจ็บนิดAmเดียว

F G | C |F G | Am |F G | C G/B Am |F G | Am |

หากเจอกัAmน ก็ไม่ต้องมาทักคนรักเก่Emาเขายังดีกว่าฉันทางที่ดีDmเราไม่ต้องเจอกันเพราะว่าสิ่งนั้Fน ฉันว่ามัGนไม่ควAm

* | ** | ** |

Am | G || F | E || A |คอร์ดเพลง

เนื้อเพลง เจ็บนิดเดียว นิตยา บุญสูงเนินต่อแต่นี้เราอย่าได้เจอกัน ขอให้มันจงเป็นวันสุดท้าย เพราะรู้ดีว่าไม่มีความหมาย ถึงเจ็บเพียงใด ฉันก็ต้องตัดใจ ก็คนนั้นเขาก็ยังพบเธอ ก็เห็นเธอยังไปเดินกับเขา ไม่เคยนึกเลยว่าจะทำกับเรา อุตส่าห์เอาใจ เอาความรักจริงมอบให้เธอ ที่แท้เปลืองตัว อยากให้เธอลองมาเป็น ให้มาเห็น ได้มาเจอแบบฉันบ้าง จะได้รู้ว่าที่ทำอย่างนั้นมันท้าทาย จบเพียงนี้มันก็ดีเหมือนกัน จงกลับไปหา คน เก่า ส่วนตัวเรายังคงเดินก้าวไป เจ็บนิดเดียว หากเจอกัน ก็ไม่ต้องมาทัก คนรักเก่าเขายังดีกว่าฉัน ทางที่ดีเราไม่ต้องเจอกัน เพราะว่าสิ่งนั้น ฉันว่ามันไม่ควร