จำไว้เด้อ

  จำไว้เด้อ   วงลายสยาม   ลูกทุ่ง   สตริง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง จำไว้เด้อ วงลายสยาม

A#m | A#m |A#m | A#m |

ก็ไอ้คA#mนใจร้าG#ย  ไอ้คนF#ไม่รักดีG#ก็ไอ้คA#mนแบบนี้G#  ให้จำF#เอาไว้G#อย่าไปรัA#mก อย่าไปแG#คร์  อย่าF#ไปสนใG#ให้จำเอาA#m G# | F#ไว้..                 มันก็แค่แฟนเก่A#m

A#m | A#m |F# G# | F7 |

ยัA#mงจดจำทุกคำG#ที่น้องบอกบอF#กว่าฮัก ว่าฮักG#อ้ายหลายแล้A#mวเป็นหยัง..คือเฮ็ดG#กันได้คือจั่งF#ใจร้าย..แท้น้F7อผู้สาว

ก็ย้อA#mนว่าฮัก อ้ายฮักG#น้องหล่าเบิดใจF#กะยังว่า  บ่คิดG#เปลี่ยนไปจนมA#mามื่อนี่น้องมีG#คนใหม่ถิ่มอ้าF#ย.. ให้ช้ำใFจ.. อยู่คนเดีA#mยว

กว่D#mา..จะรู้Fmสึก.. ตัG#วก็สาA#mต้องกลD#mายเป็นคนG#ที่ถูกทิ้C#เธD#mอมันใจร้าFmย   แม่เสืG#อผู้หญิA#mก็ภาวนาF#ให้เธอน่ะไม่เจอรักจริG#

ก็ขอให้เธอF#อกหัก..รักคุG#ดตุ๊ดเมินก็ขอให้เธA#mอเจ็บหนัก.. เหมืFmอนที่ฉันเจอก็ขอให้เธอF#ปวดร้าว..ทุรนG#ทุรายให้ผิดหวังF#พังเพ เกเรโดนเทถูกหลอG#กอยู่เรื่อยไปให้จำเอาF7 | F7ไว้..             เนาะผู้สาวA#mเก่า..       A#m

A#m | A#m |A#m | A#m |

F# | G# |A#m | A#m |

F# | G# |F7 | F7 |F7 |

* | ** |

ก็คืนนี้F#อกหัก..รักคุG#ดตุ๊ดเมินก็คืนนี้A#mเจ็บหนัก.. กว่Fmาที่เคยเจอก็คืนนี้F#ปวดร้าว..ทุรนG#ทุรายให้ผิดหวังF#พังเพ เกเรโดนเทถูกหลอG#กอยู่เรื่อยไปให้จำเอาF7 | F7ไว้..             เนาะผู้สาวA#mเก่า..       A#mคอร์ดเพลง จำไว้เด้อ วงลายสยาม

เนื้อเพลง จำไว้เด้อ วงลายสยามก็ไอ้คนใจร้าย ไอ้คนไม่รักดี ก็ไอ้คนแบบนี้ ให้จำเอาไว้ อย่าไปรัก อย่าไปแคร์ อย่าไปสนใจ ให้จำเอาไว้ มันก็แค่แฟนเก่า ยังจดจำทุกคำที่น้องบอก บอกว่าฮัก ว่าฮักอ้ายหลาย แล้วเป็นหยังคือเฮ็ดกันได้ คือจั่งใจร้ายแท้น้อผู้สาว ก็ย้อนว่าฮัก อ้ายฮักน้องหล่า เบิดใจกะยังว่า บ่คิดเปลี่ยนไป จนมามื่อนี่น้องมีคนใหม่ ถิ่มอ้าย ให้ช้ำใจ อยู่คนเดียว กว่าจะรู้สึก ตัวก็สาย ต้องกลายเป็นคนที่ถูกทิ้ง เธอมันใจร้าย แม่เสือผู้หญิง ก็ภาวนาให้เธอน่ะไม่เจอรักจริง ก็ขอให้เธออกหักรักคุดตุ๊ดเมิน ก็ขอให้เธอเจ็บหนัก เหมือนที่ฉันเจอ ก็ขอให้เธอปวดร้าวทุรนทุราย ให้ผิดหวังพังเพ เกเรโดนเทถูกหลอกอยู่เรื่อยไป ให้จำเอาไว้ เนาะผู้สาวเก่า ก็คืนนี้อกหักรักคุดตุ๊ดเมิน ก็คืนนี้เจ็บหนัก กว่าที่เคยเจอ ก็คืนนี้ปวดร้าวทุรนทุราย ให้ผิดหวังพังเพ เกเรโดนเทถูกหลอกอยู่เรื่อยไป ให้จำเอาไว้ เนาะผู้สาวเก่า