คาดสิเจ็บ

  คาดสิเจ็บ   ชัย ธนาพันธ์   ท้าวคำหอม   นันท์ ธนากร   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คาดสิเจ็บ ชัย ธนาพันธ์, นันท์ ธนากร, ท้าวคำหอม

Fm |

คั่นคึดว่Fmาอ้ายบ่แมน เจ้ากะไD#บ่ต้องคิD#ดหยังหลาย อ้ายบ่ตาFmยดอกเมื่อเจ้าเจFmอคนที่คิดว่าเขาดีD#พอสิบ่อ้อD#นวอนขอให้หลูFmโตน

Fm | C# |Fm | C# |

Fmนหมดใจ เฮ็ดจั่งใด๋D#ก็ไปอยู่ดีบ๋าฟ้C#า บ๋าธรณี  กะมีค่Fmาส่ำเก่ามัFmนอยู่อยาก ย้อนว่าเจ้D#าฮักเขาบ่ต้องโอ้C#ต้องอ่าว คั่นสิไC

คั่นฮักเขFmา เจ้ากะไปสา อย่D#าคึดหลายอกฮักบ่C#ถึงตายดอกอ้ายว่Cคั่นบ่สFmมศักดิศรี กะให้หนีD#จากกันที่ผ่านมาC#คึดว่าฝันท่อนั้นล่Cคั่นเจ้าไFmปได้สวย ถึงใจต้อD#งป่วยปีสิยอมเจ็C#บโดยดี บ่โอ้อ่าCสิบ่ทวFmงวาสนา เมื่อผลD#าบ่หลายถึงสิเจ็บC#รอดตาย อ้ายสิคึC | Cดว่า..    คาดสิFm | Fmเจ็บ

** |

Fm | C# |D# | G# C |Fm | C# |D# | D# |

คั่นฮักเขFmา เจ้ากะไปสา อย่D#าคึดหลายอกฮักบ่C#ถึงตายดอกอ้ายว่Cคั่นบ่สFmมศักดิศรี กะให้หนีD#จากกันที่ผ่านมาC#คึดว่าฝันท่อนั้นล่Cคั่นเจ้าไFmปได้สวย ถึงใจต้อD#งป่วยปีสิยอมเจ็C#บโดยดี บ่โอ้อ่าCสิบ่ทวFmงวาสนา เมื่อผลD#าบ่หลายถึงสิเจ็บC#รอดตาย อ้ายสิคึดD#ว่า..  D#

*** | * |คอร์ดเพลง คาดสิเจ็บ ชัย ธนาพันธ์, นันท์ ธนากร, ท้าวคำหอม

เนื้อเพลง คาดสิเจ็บ ชัย ธนาพันธ์, นันท์ ธนากร, ท้าวคำหอมคั่นคึดว่าอ้ายบ่แมน เจ้ากะไป บ่ต้องคิดหยังหลาย อ้ายบ่ตายดอก เมื่อเจ้าเจอคนที่คิดว่าเขาดีพอ สิบ่อ้อนวอนขอให้หลูโตน คนหมดใจ เฮ็ดจั่งใด๋ก็ไปอยู่ดี บ๋าฟ้า บ๋าธรณี กะมีค่าส่ำเก่า มันอยู่อยาก ย้อนว่าเจ้าฮักเขา บ่ต้องโอ้ต้องอ่าว คั่นสิไป คั่นฮักเขา เจ้ากะไปสา อย่าคึดหลาย อกฮักบ่ถึงตายดอกอ้ายว่า คั่นบ่สมศักดิศรี กะให้หนีจากกัน ที่ผ่านมาคึดว่าฝันท่อนั้นล่ะ คั่นเจ้าไปได้สวย ถึงใจต้องป่วยปี สิยอมเจ็บโดยดี บ่โอ้อ่าว สิบ่ทวงวาสนา เมื่อผลาบ่หลาย ถึงสิเจ็บรอดตาย อ้ายสิคึดว่า คาดสิเจ็บ คั่นฮักเขา เจ้ากะไปสา อย่าคึดหลาย อกฮักบ่ถึงตายดอกอ้ายว่า คั่นบ่สมศักดิศรี กะให้หนีจากกัน ที่ผ่านมาคึดว่าฝันท่อนั้นล่ะ คั่นเจ้าไปได้สวย ถึงใจต้องป่วยปี สิยอมเจ็บโดยดี บ่โอ้อ่าว สิบ่ทวงวาสนา เมื่อผลาบ่หลาย ถึงสิเจ็บรอดตาย อ้ายสิคึดว่า