ของตาย

 ของตาย Morning Soon สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ของตาย Morning Soon

รักเธEmอยังไง ก็ยังGอย่างนั้นไม่เคยCจะแปรเปลี่ยนผันหัวใBmหายใEmจก็ยังเป็นเธอ ไม่ว่านาDmนสักเท่าไรแม้ว่าใจCเธอเป็นของใครอีกคBm

ไม่เคยจะสCน..ใครจะว่าร้าBmเจ็บจนแทบตาCย ก็เลือกที่จะทGก็ได้แค่หวัCงวันหนึ่ง..เธอไม่เหลืBmอใครสักคนAmนเธอมองทางนี้D7

เกิดมาเพื่อยอCม  เกิดมาเพื่อแGพ้ไม่มีแม้แต่Cสิทธิ์จะเสียใจGเกิดมาเพื่อรักCเธอคนเดีDยว คนเดียBmวทั้งหัวใจEmไม่ว่านาCนเท่าไร ไม่Dเปลี่ยนแป(G)ลง

ไม่เคยคิดEmจะแย่งใคร ไม่อยากเป็Gนมือที่สามแค่เพียCงทำตามหัวใBmทุกครั้Emงมันรู้สึกดี ที่ได้มีDmเธอใกล้ ๆแม้ว่าใจCเธอเป็นของใครอีกคBm

* | ** |

G Bm/F# | F C |G Bm/F# | F C |

G7 | G7 F F# |G7 | G7 F F# |G7 | G7 A# F |GmM7 C C# | D7 | E7 |

เกิดมาเพื่อยอDม  เกิดEมาเพื่อแพ้Aไม่มีแม้แต่Dสิทธิ์จะEเสียใจAเกิดมาเพื่อรักDเธอคนเดีEยวคนเดีAยวทั้งหัC#m/G#ว..          ใF#mไม่ว่านาDนเท่าไร ไม่Eเปลี่ยนแปAลง

*** |

ไม่ว่านาDนเท่าไร จะรักEไม่เปลี่ยนแปลง

D | C#m | ( x4 )คอร์ดเพลง ของตาย Morning Soon

เนื้อเพลง ของตาย Morning Soonรักเธอยังไง ก็ยังอย่างนั้น ไม่เคยจะแปรเปลี่ยนผันหัวใจ หายใจก็ยังเป็นเธอ ไม่ว่านานสักเท่าไร แม้ว่าใจเธอเป็นของใครอีกคน ไม่เคยจะสนใครจะว่าร้าย เจ็บจนแทบตาย ก็เลือกที่จะทน ก็ได้แค่หวังวันหนึ่งเธอไม่เหลือใครสักคน จนเธอมองทางนี้ เกิดมาเพื่อยอม เกิดมาเพื่อแพ้ ไม่มีแม้แต่สิทธิ์จะเสียใจ เกิดมาเพื่อรักเธอคนเดียว คนเดียวทั้งหัวใจ ไม่ว่านานเท่าไร ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เคยคิดจะแย่งใคร ไม่อยากเป็นมือที่สาม แค่เพียงทำตามหัวใจ ทุกครั้งมันรู้สึกดี ที่ได้มีเธอใกล้ๆแม้ว่าใจเธอเป็นของใครอีกคน เกิดมาเพื่อยอม เกิดมาเพื่อแพ้ ไม่มีแม้แต่สิทธิ์จะเสียใจ เกิดมาเพื่อรักเธอคนเดียว คนเดียวทั้งหัว ใจ ไม่ว่านานเท่าไร ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่านานเท่าไร จะรักไม่เปลี่ยนแปลง