ของตาย

Morning Soon, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

รักเธEmอยังไง ก็ยังGอย่างนั้นไม่เคยCจะแปรเปลี่ยนผันหัวใBmหายใEmจก็ยังเป็นเธอ ไม่ว่านาDmนสักเท่าไรแม้ว่าใจCเธอเป็นของใครอีกคBm

ไม่เคยจะสCน..ใครจะว่าร้าBmเจ็บจนแทบตาCย ก็เลือกที่จะทGก็ได้แค่หวัCงวันหนึ่ง..เธอไม่เหลืBmอใครสักคนAmนเธอมองทางนี้D7

เกิดมาเพื่อยอCม  เกิดมาเพื่อแGพ้ไม่มีแม้แต่Cสิทธิ์จะเสียใจGเกิดมาเพื่อรักCเธอคนเดีDยว คนเดียBmวทั้งหัวใจEmไม่ว่านาCนเท่าไร ไม่Dเปลี่ยนแป(G)ลง

ไม่เคยคิดEmจะแย่งใคร ไม่อยากเป็Gนมือที่สามแค่เพียCงทำตามหัวใBmทุกครั้Emงมันรู้สึกดี ที่ได้มีDmเธอใกล้ ๆแม้ว่าใจCเธอเป็นของใครอีกคBm

* | ** |

G Bm/F# | F C |G Bm/F# | F C |

G7 | G7 F F# |G7 | G7 F F# |G7 | G7 A# F |GmM7 C C# | D7 | E7 |

เกิดมาเพื่อยอDม  เกิดEมาเพื่อแพ้Aไม่มีแม้แต่Dสิทธิ์จะEเสียใจAเกิดมาเพื่อรักDเธอคนเดีEยวคนเดีAยวทั้งหัC#m/G#ว..          ใF#mไม่ว่านาDนเท่าไร ไม่Eเปลี่ยนแปAลง

*** |

ไม่ว่านาDนเท่าไร จะรักEไม่เปลี่ยนแปลง

D | C#m | ( x4 )