แล้วอ้ายล่ะ

 ตรี ชัยณรงค์ แล้วอ้ายล่ะ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แล้วอ้ายล่ะ ตรี ชัยณรงค์

Bm | F#m |G | A |

G A | F#m Bm |Em | A |

ฮักเฮาเก่Dา.. เกินเอามาซ่อมแล้วบ้F#mยามนัดพ้Bmอ คือจั่งเว้าฮอดแต่เขAดีจั่งซั่Dน ดีจั่งซี่ แทบทุกเรื่อF#mงราวคำว่าเBmรา..ลบถิ่มแล้วบ้อคนAไค

ออกหน้Gาออกตา ปานอ้าAยเป็นตอบ่งึF#mดบ่ง้อ เว้าหยัBmงกะดายหรือว่Emาตอนนี้หัวใจ.. ยกให้เขAา..เบิ่ดแล้วน้อDงหล่า..    F#

แล้วอ้ายล่Gะ แล้วอ้ายเด้  อ้าF#mยเฮ็ดผิดอิหยังมื้Emอนี้น้องคือจั่ง.. เฮ็ดคืDอบ่หัวซF#แล้วอ้ายล่Gะ แล้วอ้ายเด้  เบิดคักแล้F#mวหรือบ่เคยมีBmค่าคือเฮ็Emดกับอ้ายปานว่า..คนAที่..บ่เคยฮักDกัน.. A

ฮักเฮาเก่Dา.. เกินเอามาซ่อมแล้วบ้F#mคือบ่คึดพ้Bmอ  หลูโตนแนน้อคนAไค

* | ** |

D | F#m |G | A |G | A | D |

แล้วอ้ายล่Gะ แล้วอ้ายเด้  อ้าF#mยเฮ็ดผิดอิหยังมื้Emอนี้น้องคือจั่ง.. เฮ็ดคืDอบ่หัวซF#แล้วอ้ายล่Gะ แล้วอ้ายเด้...  F#m    มันคงเบิดค่Bmจั่งเฮ็Emดกับอ้ายปานว่า..คนที่A.. บ่เคยฮักDกัน..  A

จั่งเฮ็Emดกับอ้ายปานว่า คนAที่.. บ่เคยฮักกัน..

D | Dsus2 |คอร์ดเพลง แล้วอ้ายล่ะ ตรี ชัยณรงค์

เนื้อเพลง แล้วอ้ายล่ะ ตรี ชัยณรงค์ฮักเฮาเก่า เกินเอามาซ่อมแล้วบ้อ ยามนัดพ้อ คือจั่งเว้าฮอดแต่เขา ดีจั่งซั่น ดีจั่งซี่ แทบทุกเรื่องราว คำว่าเราลบถิ่มแล้วบ้อคนไค ออกหน้าออกตา ปานอ้ายเป็นตอ บ่งึดบ่ง้อ เว้าหยังกะดาย หรือว่าตอนนี้หัวใจ ยกให้เขา เบิ่ดแล้วน้องหล่า แล้วอ้ายล่ะ แล้วอ้ายเด้ อ้ายเฮ็ดผิดอิหยัง มื้อนี้น้องคือจั่ง เฮ็ดคือบ่หัวซา แล้วอ้ายล่ะ แล้วอ้ายเด้ เบิดคักแล้วหรือบ่เคยมีค่า คือเฮ็ดกับอ้ายปานว่าคนที่บ่เคยฮักกัน ฮักเฮาเก่า เกินเอามาซ่อมแล้วบ้อ คือบ่คึดพ้อ หลูโตนแนน้อคนไค แล้วอ้ายล่ะ แล้วอ้ายเด้ อ้ายเฮ็ดผิดอิหยัง มื้อนี้น้องคือจั่ง เฮ็ดคือบ่หัวซา แล้วอ้ายล่ะ แล้วอ้ายเด้ มันคงเบิดค่า จั่งเฮ็ดกับอ้ายปานว่าคนที่ บ่เคยฮักกัน จั่งเฮ็ดกับอ้ายปานว่า คนที่ บ่เคยฮักกัน