เลิกรา

 แมว จิรศักดิ์ เลิกรา สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เลิกรา แมว จิรศักดิ์ ปานพุ่ม

C | Fmaj7 |Dm7 | G |

เธอกับเขCา.. เกินเลEmยไม่เคยได้คิAmปล่อยความใกล้ชิDmด.. ทำร้ายใจเราเรื่อGยมาหลบความจริCง.. ที่เรEmาต่างมีปัญหAmาเย็นชC7ดื้อต่อกัFน.. จนมันยากเกินGดูแล

F เจ็บปวดที่เราGไว้ใจ   Em  ยอมทนเหนื่อยใจAmเรื่อยมาF อยากจบปัญหDmาแล้วไปจากกัG

ขอให้ทิ้Cง  ทิ้งกัEmน อย่ามีเยื่อใAmตัAmด..  ใGจ..  ใFห้.. จDmบ  อย่าอยู่อย่าเป็นห่วงกัGส่วนฉันคนนี้C.. ก็คงEmเศร้าใจไม่นาAmอย่Amา.. ทำG..  สFง.. สาDmร  แกล้งดีให้ฉัGน.. ตายใจC

G |

หากตัวเธCอ.. ยังพG/Bอที่จะได้คิAmอยากฝากสักนิDmด  ให้คิดว่าเธอเลือกGใครหากเลือกเขCา  ตัวเรG/Bาไม่มีปัญหAmาคาใจC7ให้จบกัFน  ต่อไปก็คGงเลิกรา

* | ** |

E | Am |Dm7 | G |

E | Am |Dm7 | G |

* | ** |

ตัDmวเธอคงพอใGจ  ที่เลิกรCา..คอร์ดเพลง เลิกรา แมว จิรศักดิ์ ปานพุ่ม

เนื้อเพลง เลิกรา แมว จิรศักดิ์ ปานพุ่มเธอกับเขา เกินเลยไม่เคยได้คิด ปล่อยความใกล้ชิด ทำร้ายใจเราเรื่อยมา หลบความจริง ที่เราต่างมีปัญหาเย็นชา ดื้อต่อกัน จนมันยากเกินดูแล เจ็บปวดที่เราไว้ใจ ยอมทนเหนื่อยใจเรื่อยมา อยากจบปัญหาแล้วไปจากกัน ขอให้ทิ้ง ทิ้งกัน อย่ามีเยื่อใย ตัด ใจ ให้ จบ อย่าอยู่อย่าเป็นห่วงกัน ส่วนฉันคนนี้ ก็คงเศร้าใจไม่นาน อย่า ทำ สง สาร แกล้งดีให้ฉัน ตายใจ หากตัวเธอ ยังพอที่จะได้คิด อยากฝากสักนิด ให้คิดว่าเธอเลือกใคร หากเลือกเขา ตัวเราไม่มีปัญหาคาใจ ให้จบกัน ต่อไปก็คงเลิกรา ตัวเธอคงพอใจ ที่เลิกรา