มันฮักแต่เจ้าฮู้บ่

 ตรี ชัยณรงค์ มันฮักแต่เจ้าฮู้บ่ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง มันฮักแต่เจ้าฮู้บ่ ตรี ชัยณรงค์

F | Dm |A# | C |

A# F | Dm Am |A# | C |

คำFกะเลิก สองคำDmกะลาเว้A#าใส่หน้า..ตอนหมู่Cหลาย ๆจังแม่Fนบ่คึดว่ากัDmนสิอายเจ้าคือA#ใจร้ายแท้เด้Cคนงาม

อ้าFยกะว่าแม่นเฮ็C/Eดตัวดี  เจ็Dmบกี่ที ก็ยังAmเฮ็ดนำแต่เจ้A#ากะพยายาCม..ให้อ้ายพ้นFทาง

ถืกเจ้าซัA#งปานแมงบ้งกืFเฮ็ดบ่คืA#อ..แท้น้อน้องนFางเบิดฮักแล้Dmว ฮู้อยู่ว่าซัAmจั๊กเป็นหยัGmงจั่งทนอยู่หม่อCงเก่า..  C

กะย้อนมันฮัA#ก.. มันฮัCกแต่เจ้าฮู้F Dmบ่ไผมาเว้าต่A#อ.. กะบ่CคึดมักคือFเจ้าเจ็บก็ยังสิฮัDmก อกหักกะยังสิทFน..เป็นคนผู้Amเก่าตายแล้A#วเกิดใหม่กี่ครCาว.. สิยังฮักเจ้าผู้Fเดียว..C

คำFกะปล่อย สองคำDmกะป๋าเว้A#าป่านว่าอ้ายเป็นร้าCนปะยางมีFผู้ใหม่ อยากให้Dmพ้นทางอยากควA#งแขนหย่าง..กับเขาCเพียว ๆเกิFบคู่เก่า ฮ้างแล้C/Eวเบิดค่าได้Dmใหม่มา โยนเข้าป่Amาลูกเดียวคือน้ำA#ถืกปั้นข้าวเหนีCยว..ยามคนฮัFกจาง..

F Dm | A# F |F Dm | A# C |

A# F | Dm Am |A# | C |

* | ** | *** |

คือน้ำA#ถืกปั้นข้าวเหนีCยว..ยามคนฮัFกจาง..

Dm C A# | F |คอร์ดเพลง มันฮักแต่เจ้าฮู้บ่ ตรี ชัยณรงค์

เนื้อเพลง มันฮักแต่เจ้าฮู้บ่ ตรี ชัยณรงค์คำกะเลิก สองคำกะลา เว้าใส่หน้าตอนหมู่หลายๆจังแม่นบ่คึดว่ากันสิอาย เจ้าคือใจร้ายแท้เด้คนงาม อ้ายกะว่าแม่นเฮ็ดตัวดี เจ็บกี่ที ก็ยังเฮ็ดนำ แต่เจ้ากะพยายามให้อ้ายพ้นทาง ถืกเจ้าซังปานแมงบ้งกือ เฮ็ดบ่คือแท้น้อน้องนาง เบิดฮักแล้ว ฮู้อยู่ว่าซัง จั๊กเป็นหยังจั่งทนอยู่หม่องเก่า กะย้อนมันฮัก มันฮักแต่เจ้าฮู้บ่ ไผมาเว้าต่อ กะบ่คึดมักคือเจ้า เจ็บก็ยังสิฮัก อกหักกะยังสิทนเป็นคนผู้เก่า ตายแล้วเกิดใหม่กี่คราว สิยังฮักเจ้าผู้เดียว คำกะปล่อย สองคำกะป๋า เว้าป่านว่าอ้ายเป็นร้านปะยาง มีผู้ใหม่ อยากให้พ้นทาง อยากควงแขนหย่างกับเขาเพียวๆเกิบคู่เก่า ฮ้างแล้วเบิดค่า ได้ใหม่มา โยนเข้าป่าลูกเดียว คือน้ำถืกปั้นข้าวเหนียวยามคนฮักจาง คือน้ำถืกปั้นข้าวเหนียวยามคนฮักจาง