น้องได้ตาย อ้ายได้แต่ง

 ตั๊กแตน ชลดา น้องได้ตาย อ้ายได้แต่ง ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง น้องได้ตาย อ้ายได้แต่ง ตั๊กแตน ชลดา

C | Em |F | G |

F G | Em Am |Dm G | C |

มื้Cอที่อ้ายกินดองน้องนั่งฮ้อEmงไห้เฮ็ดได้Fแค่พาหัวใจGไปตายทาCงอื่นพรุ่งนี้Fอ้ายผูกแขGน น้องอยากมัดEmตราสัง บ่อยาAmกตื่นกลับมาฆ่าDmน้องสามื้ออื่Gน้องบ่อยากตื่Emนมาพ้องานAmแต่ง

อ้ายได้กินดFอง น้อGงอยากกินยาAmตายลบคำสัญญาจากใจF ว่าฮักน้องหลGาย อ้ายจำได้Cบ่.. EอยากสิถาFมว่าเป็นหยัGง.. อ้ายคือถิ่Emมน้องได้ลงAmคอกลับมาฆ่Dmาน้องก่อนได้บ่G  ค่อยไปกับCเขาเผาถิ่มสาเด้อฮักเฮDmา  ไปอยู่นำเขGา..สาเด้อแฟนCน้อง

Am | Em |F G C E |Dm G | Em Am |Dm G | C |

มื้อCที่อ้ายกินดอง น้องกินน้ำEmตาฉีกถิ่FมฮอดคำสัญญGา ไปหาคนCใหม่ใจน้อFงสิขาดแล้Gว  คิดเห็Emนมื้อเขาป้อนAmไข่เจ็DmบปานถืกแหกGใจ อ้ายสิกลEmายเป็นของคนAmอื่น

อ้ายได้กินดFอง น้อGงอยากกินยาAmตายลบคำสัญญาจากใจF ว่าฮักน้องหลGาย อ้ายจำได้Cบ่.. EอยากสิถาFมว่าเป็นหยัGง.. อ้ายคือถิ่Emมน้องได้ลงAmคอกลับมาฆ่Dmาน้องก่อนได้บ่G  ค่อยไปกับCเขา

** |

เผาถิ่Amมสาเด้อฮักDmเฮา ไปอยู่นำเขGา..สาเด้อแฟนCน้อง

Dm G | C |คอร์ดเพลง น้องได้ตาย อ้ายได้แต่ง ตั๊กแตน ชลดา

เนื้อเพลง น้องได้ตาย อ้ายได้แต่ง ตั๊กแตน ชลดามื้อที่อ้ายกินดองน้องนั่งฮ้องไห้ เฮ็ดได้แค่พาหัวใจไปตายทางอื่น พรุ่งนี้อ้ายผูกแขน น้องอยากมัดตราสัง บ่อยากตื่น กลับมาฆ่าน้องสามื้ออื่น น้องบ่อยากตื่นมาพ้องานแต่ง อ้ายได้กินดอง น้องอยากกินยาตาย ลบคำสัญญาจากใจ ว่าฮักน้องหลาย อ้ายจำได้บ่ อยากสิถามว่าเป็นหยัง อ้ายคือถิ่มน้องได้ลงคอ กลับมาฆ่าน้องก่อนได้บ่ ค่อยไปกับเขา เผาถิ่มสาเด้อฮักเฮา ไปอยู่นำเขาสาเด้อแฟนน้อง มื้อที่อ้ายกินดอง น้องกินน้ำตา ฉีกถิ่มฮอดคำสัญญา ไปหาคนใหม่ ใจน้องสิขาดแล้ว คิดเห็นมื้อเขาป้อนไข่ เจ็บปานถืกแหกใจ อ้ายสิกลายเป็นของคนอื่น อ้ายได้กินดอง น้องอยากกินยาตาย ลบคำสัญญาจากใจ ว่าฮักน้องหลาย อ้ายจำได้บ่ อยากสิถามว่าเป็นหยัง อ้ายคือถิ่มน้องได้ลงคอ กลับมาฆ่าน้องก่อนได้บ่ ค่อยไปกับเขา เผาถิ่มสาเด้อฮักเฮา ไปอยู่นำเขาสาเด้อแฟนน้อง