ภาพจำ

 ป๊อบ ปองกูล สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ภาพจำ ป๊อบ ปองกูล

G#maj7 | G#maj7 |Gm | Cm |

จากวันนั้นG#maj7ที่เธอผ่านมา  โชคชะตาG#maj7ให้เราเจอะกันและเวลGmาพัดพาให้ฉันไปไกลจากเธCmที่ตรงนั้นG#maj7ก็กลายเป็นเขา.. เข้ามาแทG#maj7นที่คำว่าเราไม่มีแล้Gmวคืนวันที่ฉันได้อยู่ใกล้เธCm

แต่ใจฉันG#maj7มันมีแต่เธอ มีแต่เธอเท่านั้GmในสมอG#maj7งมันมีแต่เธอ แม้ผ่านไปเนิ่นนCm C7านมันจะลบG#maj7จะลืมยังไง เมื่อไม่มีใครผ่านมGmาทั้งนั้นไม่เคยมีใคFmรมาแทนที่เGmธอในใจฉัG# A#

ภาพจำยังชัD#ดเจน..เหมือนเดิD#มทุกอย่างภาพเธอยังชัCmดเจน..เหมือนเดิCmมไม่ต่างแต่ภาพของฉันG#ในใจเธอที่มีภาพเขGmาเข้ามาแทCmน  คงแสนเลือนFmลางภาพจำG#ของเรามันคงA#ต่างกัน

D# | D# |

แค่อยากรู้G#maj7ว่าเป็นอย่างไร  เมื่อเวลG#maj7าที่เราต้องไกลเธอยังจำGmฉันได้อยู่ไหมหรือมีแต่เขCmอยากให้รู้G#maj7ว่าฉันเข้าใจ  ไม่โกรธเธG#maj7อ และไม่โทษใครแค่อยากรู้Gmว่าเธอจำฉันได้บ้างหรือเปCmล่า

* | ** |

Bmaj7 | D#maj7 |Bmaj7 | D#maj7 |E | A |F#m | B |

ภาพจำยังชัEดเจน..เหมือนเดิEมทุกอย่างภาพเธอยังชัC#mดเจน..เหมือนเดิC#mมไม่ต่างแต่ภาพของฉันAในใจเธอที่มีภาพเขG#mาเข้ามาแทC#mน  คงแสนเลือนF#mลางภาพจำAของเรามันคงBต่างกั(E)

*** |คอร์ดเพลง ภาพจำ ป๊อบ ปองกูล

เนื้อเพลง ภาพจำ ป๊อบ ปองกูลจากวันนั้นที่เธอผ่านมา โชคชะตาให้เราเจอะกัน และเวลาพัดพาให้ฉันไปไกลจากเธอ ที่ตรงนั้นก็กลายเป็นเขา เข้ามาแทนที่คำว่าเรา ไม่มีแล้วคืนวันที่ฉันได้อยู่ใกล้เธอ แต่ใจฉันมันมีแต่เธอ มีแต่เธอเท่านั้น ในสมองมันมีแต่เธอ แม้ผ่านไปเนิ่นนาน มันจะลบจะลืมยังไง เมื่อไม่มีใครผ่านมาทั้งนั้น ไม่เคยมีใครมาแทนที่เธอในใจฉัน ภาพจำยังชัดเจนเหมือนเดิมทุกอย่าง ภาพเธอยังชัดเจนเหมือนเดิมไม่ต่าง แต่ภาพของฉันในใจเธอ ที่มีภาพเขาเข้ามาแทน คงแสนเลือนลาง ภาพจำของเรามันคงต่างกัน แค่อยากรู้ว่าเป็นอย่างไร เมื่อเวลาที่เราต้องไกล เธอยังจำฉันได้อยู่ไหมหรือมีแต่เขา อยากให้รู้ว่าฉันเข้าใจ ไม่โกรธเธอ และไม่โทษใคร แค่อยากรู้ว่าเธอจำฉันได้บ้างหรือเปล่า ภาพจำยังชัดเจนเหมือนเดิมทุกอย่าง ภาพเธอยังชัดเจนเหมือนเดิมไม่ต่าง แต่ภาพของฉันในใจเธอ ที่มีภาพเขาเข้ามาแทน คงแสนเลือนลาง ภาพจำของเรามันคงต่างกัน