รับได้ไหม

 แมว จิรศักดิ์ รับได้ไหม สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รับได้ไหม แมว จิรศักดิ์ ปานพุ่ม

Dm7 | C |Dm7 G | C |Fm |

 เธCอ.. คนที่ดีEmพร้อมF วันนี้เธอยอมทุกอย่างเพื่Fอฉัน ฉัDm7น.. คนที่ช่าCงฝัน รู้เDm7พียงว่าฉัGนโชคดีเหนืCอใคร

Dm7  แต่ในใจG.. ยิ่งไหEmวยิ่งหวั่AmกลัDm7วว่าสักวัGนฉันอาจจะเสีCยเธอไป    G/Bเมื่อวัAmนนี้ เพิ่งเริ่มAmM7รัก ทุกอย่าD7งก็สดใสแต่นาFนไป มันอา(Dm)จไม่เป็นอย่างนั้G

จะรับได้ไหFม ถ้าถึG/Fง..วันนั้Amทุกอย่างที่เธอฝัDm7น..อาจเป็นแค่ภาGพลวงตCmaj7จะรัG/BกกันไหAmม  ถ้าวันGหนึ่ง.. เธEmอได้รู้ว่Amแท้จริDm7งคนอย่างฉัGน มันก็แค่FคนธรรมดFmาคนหนึ่(C)

C | Fm |

 รู้C.. รู้ว่าเธEmอรักF และฉันก็รักเธอเท่าชีFวิต ก็รู้Dm7.. ว่าเธอก็คงCคิด ว่าคDm7นอย่างฉันสำคัGญเหนือCใคร

* | ** |

Bm E | A |Am D | G |Gm C | F |Dm | G |

จะรับได้ไหFม ถ้าถึG/Fง..วันนั้Amทุกอย่างที่เธอฝัDm7น..อาจเป็นแค่ภาGพลวงตCmaj7จะรัG/BกกันไหAmม  ถ้าวันGหนึ่ง.. เธE9อได้รู้ว่Amแท้จริDm7งคนอย่างฉัGน มันก็แค่FคนธรรมดG

จะรับได้ไหFม ถ้าถึG/Fง..วันนั้Amทุกอย่างที่เธอฝัDm7น..อาจเป็นแค่ภาGพลวงตCmaj7จะรัG/BกกันไหAmม  ถ้าวันGหนึ่ง.. เธE9อได้รู้ว่Amแท้จริDm7งคนอย่างฉัGน มันก็แFค่คนธรรมดFmา..ที่รักเธอ

C | Fm || C Fm || Cmaj7 |คอร์ดเพลง รับได้ไหม แมว จิรศักดิ์ ปานพุ่ม

เนื้อเพลง รับได้ไหม แมว จิรศักดิ์ ปานพุ่มเธอ คนที่ดีพร้อม วันนี้เธอยอมทุกอย่างเพื่อฉัน ฉัน คนที่ช่างฝัน รู้เพียงว่าฉันโชคดีเหนือใคร แต่ในใจ ยิ่งไหวยิ่งหวั่น กลัวว่าสักวันฉันอาจจะเสียเธอไป เมื่อวันนี้ เพิ่งเริ่มรัก ทุกอย่างก็สดใส แต่นานไป มันอาจไม่เป็นอย่างนั้น จะรับได้ไหม ถ้าถึงวันนั้น ทุกอย่างที่เธอฝันอาจเป็นแค่ภาพลวงตา จะรักกันไหม ถ้าวันหนึ่ง เธอได้รู้ว่า แท้จริงคนอย่างฉัน มันก็แค่คนธรรมดาคนหนึ่ง รู้ รู้ว่าเธอรัก และฉันก็รักเธอเท่าชีวิต ก็รู้ ว่าเธอก็คงคิด ว่าคนอย่างฉันสำคัญเหนือใคร จะรับได้ไหม ถ้าถึงวันนั้น ทุกอย่างที่เธอฝันอาจเป็นแค่ภาพลวงตา จะรักกันไหม ถ้าวันหนึ่ง เธอได้รู้ว่า แท้จริงคนอย่างฉัน มันก็แค่คนธรรมดา จะรับได้ไหม ถ้าถึงวันนั้น ทุกอย่างที่เธอฝันอาจเป็นแค่ภาพลวงตา จะรักกันไหม ถ้าวันหนึ่ง เธอได้รู้ว่า แท้จริงคนอย่างฉัน มันก็แค่คนธรรมดาที่รักเธอ