สิสู้อ้ายได้บ่

 แทหยัด ภูไทเร็คคอร์ด สิสู้อ้ายได้บ่ หมอลำ อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สิสู้อ้ายได้บ่ แทหยัด ภูไทเร็คคอร์ด

G#m D#m | E F# |G#m D#m | E F# |G#m D#m | E F# |G#m D#m | E F# |E | F# |

ฮักกันมG#mาตั้งแต่ดD#mน จนว่าคนEเขานั้นอิจฉF#อยู่กับเจ้G#mาดนแล้วหนD#mา บ่เคยเปลี่ยEนใจ    F#แต่วันนี้G#mผู้สาวอ้D#mาย..เจ้าเปลี่ยนใจEไปฮักคนใหF#ม่เป็นเอาหลEาย บ่คึดเลยสิเป็นแบF#บนี้

ขั้นว่าเขG#mามันสิดีD#m.. กะพากันEเฮ็ดดีกันสF#สิบขG#mอเจ้าคืนมD#mา ถ้าเจ้าหมEดใจ     F#เฮ็ดดีนำG#mเจ้าปานนี้D#m.. กะยังไปEกับเขาคนใหF#ม่แต่อยากถิ่Eมคำถามไว้ให้คิดเบิ่งก่อD#

บักผู้บ่าวใหEม่..มันสิF#สู้อ้ายได้บ่D#mน้องหล่G#mเขาเข้ามEา..เพื่อหวัF#งมีแฮงแค่สอBงสามทีหมดความหมEาย..เขากะF#สิถิ่มเจ้าไD#mปคนดีG#mฮักเจ้Eาถืกเขาย่ำยีหมดความD#หมาย

เซืออ้ายโลดเป็นห | G#m D#m | E F# | ยังเซืออ้ายโลดเป็นห | G#m D#m | E F# | ยังเซืออ้ายโลดเป็นห | E | F# | ยัง

G#m D#m | E F# |G#m D#m | E F# |G#m D#m | E F# |G#m D#m | E F# |E | F# |

* | ** | *** | *** |

เซืออ้ายโลดเป็นห | G#m D#m | E F# | ยังเซืออ้ายโลดเป็นห | G#m D#m | E F# | ยังเซืออ้ายโลดเป็นห | G#m D#m | E F# | ยัง

G#m D#m | E F# || E | F# |

เซืออ้ายโลดเป็นหG#mยังคอร์ดเพลง สิสู้อ้ายได้บ่ แทหยัด ภูไทเร็คคอร์ด

เนื้อเพลง สิสู้อ้ายได้บ่ แทหยัด ภูไทเร็คคอร์ดฮักกันมาตั้งแต่ดน จนว่าคนเขานั้นอิจฉา อยู่กับเจ้าดนแล้วหนา บ่เคยเปลี่ยนใจ แต่วันนี้ผู้สาวอ้ายเจ้าเปลี่ยนใจไปฮักคนใหม่ เป็นเอาหลาย บ่คึดเลยสิเป็นแบบนี้ ขั้นว่าเขามันสิดี กะพากันเฮ็ดดีกันสา สิบขอเจ้าคืนมา ถ้าเจ้าหมดใจ เฮ็ดดีนำเจ้าปานนี้ กะยังไปกับเขาคนใหม่ แต่อยากถิ่มคำถามไว้ให้คิดเบิ่งก่อน บักผู้บ่าวใหม่มันสิสู้อ้ายได้บ่น้องหล่า เขาเข้ามาเพื่อหวังมีแฮงแค่สองสามที หมดความหมายเขากะสิถิ่มเจ้าไปคนดี ฮักเจ้าถืกเขาย่ำยีหมดความหมาย เซืออ้ายโลดเป็นหยัง เซืออ้ายโลดเป็นหยัง เซืออ้ายโลดเป็นหยัง เซืออ้ายโลดเป็นหยัง เซืออ้ายโลดเป็นหยัง เซืออ้ายโลดเป็นหยัง เซืออ้ายโลดเป็นหยัง