ซ้ำเติม

 ซ้ำเติม มาตัง สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ซ้ำเติม มาตัง

F | Am Dm |A# | C |

แบกควาFมเจ็บช้ำมา  แบกมAmาตั้งไกDmเผื่อพอA#จะมีใคร..พึ่งพFา...เกือบลืมFความช้ำใจ  เมื่อเธAmอเข้ามDmเข้ามาA#คอยเยียวยา รักษาCใจ

A# และแล้วทุกอย่าCงก็มาแปรDmผันA# มันเลยต้องเจ็Cบและช้ำใหFม่A# เธอทำรอยเก่Cาที่คนทำDmทิ้งไว้ ตอกย้ำGmมันลงไปA#..ที่จุดเดิCม..

ขอบคุFณที่ซ้ำเติม.. จุดเดิGmมที่เคยเจ็บเจ็บแบบเดิA#มที่เคยเจCอ..มาก่อFน..ขอบคุFณที่ซ้ำเติม.. จุดเดิGmมให้ยิ่งอ่อนช่วยบั่นทอA#นซ้ำลงไปC.. ที่เดิFม..

F |

ไม่เคFยจะคิดเลย  ไม่เคAmยระวังDmก็เลยA#ไปจริงจัง..เหมือนก่อFน...แปลกดีFที่เชื่อเธอ  ว่าเธอAmจะแน่นอDmว่าเธอA#คงจะจริง ไม่เหมือนCใคร

* | ** |

A จะเติมความหวัง.. สักครั้Dmงลงที่ใจA# เพื่อให้ใจCดีดังเดิFม...A มาเจอความช้ำ.. ที่เธอDmให้มาเพิ่มGm เธอกลับเติA#มความเจ็บใจC...

** |

ขอบคุFณที่ซ้ำเติม.Gm | Bb C | F.ขอบคุFณที่ซ้ำเติม.. จุดเดิGmมให้ยิ่งอ่อนช่วยบั่นทอA#นซ้ำลงไปC.. ที่เดิFม..

F |คอร์ดเพลง ซ้ำเติม มาตัง

เนื้อเพลง ซ้ำเติม มาตังแบกความเจ็บช้ำมา แบกมาตั้งไกล เผื่อพอจะมีใครพึ่งพา เกือบลืมความช้ำใจ เมื่อเธอเข้ามา เข้ามาคอยเยียวยา รักษาใจ และแล้วทุกอย่างก็มาแปรผัน มันเลยต้องเจ็บและช้ำใหม่ เธอทำรอยเก่าที่คนทำทิ้งไว้ ตอกย้ำมันลงไปที่จุดเดิม ขอบคุณที่ซ้ำเติม จุดเดิมที่เคยเจ็บ เจ็บแบบเดิมที่เคยเจอมาก่อน ขอบคุณที่ซ้ำเติม จุดเดิมให้ยิ่งอ่อน ช่วยบั่นทอนซ้ำลงไป ที่เดิม ไม่เคยจะคิดเลย ไม่เคยระวัง ก็เลยไปจริงจังเหมือนก่อน แปลกดีที่เชื่อเธอ ว่าเธอจะแน่นอน ว่าเธอคงจะจริง ไม่เหมือนใคร จะเติมความหวัง สักครั้งลงที่ใจ เพื่อให้ใจดีดังเดิม มาเจอความช้ำ ที่เธอให้มาเพิ่ม เธอกลับเติมความเจ็บใจ ขอบคุณที่ซ้ำเติม ขอบคุณที่ซ้ำเติม จุดเดิมให้ยิ่งอ่อน ช่วยบั่นทอนซ้ำลงไป ที่เดิม