ย้อนว่าฮัก

 ธีร์ ศรีเกษ ย้อนว่าฮัก ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ย้อนว่าฮัก ธีร์ ศรีเกษ

A#m | C# |

A#m G# | A#m |A#m |

สิบ่โทษA#mว่าเจ้าของซั่วย้อนฮักนั้นตั้C#ว เลยยอมให้ไปยอมพD#mลีทั้งตัวทั้งใจG#  ยอมให้C#สุอย่าง

แม้วันนี้A#mสิโดนเหยียบใจแล้วหย่างออกไปC#กับไผกะส่างฮู้โตD#mว่าเจ็บจัง G#ๆ  แต่ยัA#mงสิฝืน..     A#m

ย้อนว่าฮัF#ก..นั้นตั้G#ว เลยยอมA#mได้ถึงแม่นไผF#..เขาสิมอG#ง..จั่งใด๋C#กะส่างมามื้อนี้F#.. ฮู้โตดีG#ว่าใจต้องA#mพังแต่สิดันF#ทุรัง กะย้อG#นว่าฮัก..คำเA#mดียว

A#m |

ต่อแต่นี้A#mมันสิเป็นจั่งใด๋บ่อาจฮู้ได้C# ปล่อยไปตามเวลาแต่ฮู้D#mอย่างเดียว คือว่G#า..น้ำC#ตาต้องไหล

สิบ่โทA#mษ บ่ว่าผู้ใด๋สิฮักตลอดไปG# แม้บ่มีทางใจดวงนี้D#mเจ็บซ้ำกะส่าG#สิเฮ้ดสุอย่G#าง เพราะฮักคำA#mเดียว

A#m | G# |D#m G# | C# C#7 |

A#m | C# |F# G# | C# C#7 |

** |

แต่สิดันF#ทุรัง..G#        A#m | G#ฮื้อ..กะย้อนว่าฮัก..คำA#mเดียว..    A#m

A#m | C# |

A#m G# | A#m G# || A#m |คอร์ดเพลง ย้อนว่าฮัก ธีร์ ศรีเกษ

เนื้อเพลง ย้อนว่าฮัก ธีร์ ศรีเกษสิบ่โทษว่าเจ้าของซั่ว ย้อนฮักนั้นตั้ว เลยยอมให้ไป ยอมพลีทั้งตัวทั้งใจ ยอมให้สุอย่าง แม้วันนี้สิโดนเหยียบใจ แล้วหย่างออกไปกับไผกะส่าง ฮู้โตว่าเจ็บจังๆแต่ยังสิฝืน ย้อนว่าฮักนั้นตั้ว เลยยอมได้ ถึงแม่นไผเขาสิมองจั่งใด๋กะส่าง มามื้อนี้ ฮู้โตดีว่าใจต้องพัง แต่สิดันทุรัง กะย้อนว่าฮักคำเดียว ต่อแต่นี้มันสิเป็นจั่งใด๋ บ่อาจฮู้ได้ ปล่อยไปตามเวลา แต่ฮู้อย่างเดียว คือว่าน้ำตาต้องไหล สิบ่โทษ บ่ว่าผู้ใด๋ สิฮักตลอดไป แม้บ่มีทาง ใจดวงนี้เจ็บซ้ำกะส่าง สิเฮ้ดสุอย่าง เพราะฮักคำเดียว แต่สิดันทุรัง ฮื้อ กะย้อนว่าฮักคำเดียว