ชาติหน้าอย่าได้เจอ

  ชาติหน้าอย่าได้เจอ   เสก เวทมนต์   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ชาติหน้าอย่าได้เจอ เสก เวทมนต์

Am | G |F E | Am |

Am G | C Em |Dm | C E |Am G | Am |

ตั้Amงนะโมสามจบ แล้วนFพขึ้นใส่เกศาสาGธุเด้อดินฟ้า เทวาเบื้อAmงบนข่อAmยสิเกิดซาติใด๋  อย่าได้Dmเจอเจ้าอีกหนขอGอย่าได้เจอคน..หลายใจเช่Amนนี้

เวรAmกรรมที่น้องสร้าง  จากนี้Fให้มันจบลงอ้าGยสิขอยอมปลง..กับเจ้าด้วAmยดีอย่าได้Amจองเวรจองกรรม  อย่าได้Dmตามมาราวีให้Gจบเพียงแค่นี้  ต่างคนต่าAmงไป..    Am

ชาติหน้ามีFจริง อย่าให้เจGอผู้หญิงแบบAmเธออ้ายหลาบละเด้Dmอ  อย่าให้เจGอกับคนหลาAmยใจสิ้นสุดแค่นี้F  อย่าให้มีGในชาติต่อAmไปแทบพังสลDmาย  ชีวิตGผู้ชายหนึ่งคAm

Am Bm C D Em G |

F G | C Am |F G | C E |G Em | Am |Dm G | Am |

* | ** |

เวรกรรมที่Fมี ชาตินี้Gขอให้หลุดEm G Amพ้นเกิดอีกกี่หDmน อย่าพบเจGอกับคนหลาAmยใจ

F G | Am || F G | Am || Am |คอร์ดเพลง ชาติหน้าอย่าได้เจอ เสก เวทมนต์

เนื้อเพลง ชาติหน้าอย่าได้เจอ เสก เวทมนต์ตั้งนะโมสามจบ แล้วนพขึ้นใส่เกศา สาธุเด้อดินฟ้า เทวาเบื้องบน ข่อยสิเกิดซาติใด๋ อย่าได้เจอเจ้าอีกหน ขออย่าได้เจอคนหลายใจเช่นนี้ เวรกรรมที่น้องสร้าง จากนี้ให้มันจบลง อ้ายสิขอยอมปลงกับเจ้าด้วยดี อย่าได้จองเวรจองกรรม อย่าได้ตามมาราวี ให้จบเพียงแค่นี้ ต่างคนต่างไป ชาติหน้ามีจริง อย่าให้เจอผู้หญิงแบบเธอ อ้ายหลาบละเด้อ อย่าให้เจอกับคนหลายใจ สิ้นสุดแค่นี้ อย่าให้มีในชาติต่อไป แทบพังสลาย ชีวิตผู้ชายหนึ่งคน เวรกรรมที่มี ชาตินี้ขอให้หลุดพ้น เกิดอีกกี่หน อย่าพบเจอกับคนหลายใจ