บ่หล่อก็บ่ตาย

 เน็ค นฤพล  บ่หล่อก็บ่ตาย  ลูกทุ่ง  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง บ่หล่อก็บ่ตาย เน็ค นฤพล

G# | Fm |D# | D# |

G# | G# | Fm |A#m | D# | G# |

A#m | Fm |A#m D# | G# |

มันG#กะได้ส่ำนี้  ยังว่าD#มันได้ส่ำนี้หน้าตFmามันบ่ดีคือไผD#สิให้G#อีพ่อขายงัว  สิให้D#อิแม่ขายนาไปเฮ็ดหนังหน้C#าอยู่เกาหลีกะเกรงใD#

เว้าพื้นผู้สาA#mวกะแตกอยู่โคบ ๆFmพอหย่างไปโฉC#บ จักว่าแตกหD#นีไปไสG#กะบ่เป็นหยัA#mง กะซาง บ่เคยง้Fmเฮามันบ่หล่C#อ เฮามันผู้ฮ้D#าย

บ่หล่อกะบ่ตาFmย  บ่หล่D#อกะบ่ตาFmความหล่อหลบใA#mน เลยบ่CmมีไผเจFmบ่หล่อกะบ่ตาFmย  บ่หล่D#อกะบ่ตาFmแต่ถ้าฮักไA#mผ รับรองว่าฮัD#กเสมG#

D# |

หน้G#าแป ๆ จังซี่  เกิดมาD#กะเป็นจังซี่กะดำFmกะแหล่ตั้งแต่ผัดใD#ด๋ที่เตี้G#ยเพราะว่าบ่สูง  ที่เตี้D#ยเพราะว่าได้แม่ดังแป ๆC# แต่กะมีฮูหายใD#

* | ** |

G# | G# | Fm |A#m | D# | G# |

A#m | Fm |D# | G# |

** | ** |

A#m | Fm || A#m D# | G# | G# |คอร์ดเพลง

เนื้อเพลง บ่หล่อก็บ่ตาย เน็ค นฤพลมันกะได้ส่ำนี้ ยังว่ามันได้ส่ำนี้ หน้าตามันบ่ดีคือไผ สิให้อีพ่อขายงัว สิให้อิแม่ขายนา ไปเฮ็ดหนังหน้าอยู่เกาหลีกะเกรงใจ เว้าพื้นผู้สาวกะแตกอยู่โคบๆพอหย่างไปโฉบ จักว่าแตกหนีไปไส กะบ่เป็นหยัง กะซาง บ่เคยง้อ เฮามันบ่หล่อ เฮามันผู้ฮ้าย บ่หล่อกะบ่ตาย บ่หล่อกะบ่ตาย ความหล่อหลบใน เลยบ่มีไผเจอ บ่หล่อกะบ่ตาย บ่หล่อกะบ่ตาย แต่ถ้าฮักไผ รับรองว่าฮักเสมอ หน้าแปๆจังซี่ เกิดมากะเป็นจังซี่ กะดำกะแหล่ตั้งแต่ผัดใด๋ ที่เตี้ยเพราะว่าบ่สูง ที่เตี้ยเพราะว่าได้แม่ ดังแปๆแต่กะมีฮูหายใจ