บ่เป็นหยัง

 ก้อง ห้วยไร่ บ่เป็นหยัง ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง บ่เป็นหยัง ก้อง ห้วยไร่

G | Bm |C | D |

G D | Em D |C D | G D |

แค่ได้เห็Gนได้คุยบ่กี่วัน ใจก็ฝัBmนมีเธออยู่ข้างกายดีใจหลาCย..ที่เฮDาได้ฮู้จักกัGน..  DอยากดูแลGเกินคำว่าน้องฮัก อยากรู้จัBmกในนามคนรู้ใจเฮ็ดจังได๋C ต้องเตรียมใDจ ย่อนบ่มีGวัน..  D

บ่เป็นหยัGงเด้อคนDงามแค่ได้ถาEmมถึงความเป็นDไปแค่ได้ใส่Cใจ..ในเรื่องที่เธอบ่หัวDซาได้แอบฮัGกเธออยู่เรื่อDยไป  ไผสิว่Emาจั่งได๋ก็ตามDส่างได้คุยกับน้อCงบ้าง..บางเวลDาที่เธอท้อGใจ

C | Bm Em |F D7 | G |D |

อยากขอบคุGณที่น้องได้เข้ามา..เปลี่ยนเวลBmาที่เมื่อยในหัวใจได้ฮู้จักCฮักใหม่ แม้นบ่DมีไผเคียงGข้าง.. D

** |

G | Bm | C D | G D |

** |

ได้คุยกับน้อCงบ้าง..บางเวลDาที่เธอ..D ท้อ.. ใจ..

G | C Em/B Asus2 G |คอร์ดเพลง บ่เป็นหยัง ก้อง ห้วยไร่

เนื้อเพลง บ่เป็นหยัง ก้อง ห้วยไร่แค่ได้เห็นได้คุยบ่กี่วัน ใจก็ฝันมีเธออยู่ข้างกาย ดีใจหลายที่เฮาได้ฮู้จักกัน อยากดูแลเกินคำว่าน้องฮัก อยากรู้จักในนามคนรู้ใจ เฮ็ดจังได๋ ต้องเตรียมใจ ย่อนบ่มีวัน บ่เป็นหยังเด้อคนงาม แค่ได้ถามถึงความเป็นไป แค่ได้ใส่ใจในเรื่องที่เธอบ่หัวซา ได้แอบฮักเธออยู่เรื่อยไป ไผสิว่าจั่งได๋ก็ตามส่าง ได้คุยกับน้องบ้างบางเวลาที่เธอท้อใจ อยากขอบคุณที่น้องได้เข้ามา เปลี่ยนเวลาที่เมื่อยในหัวใจ ได้ฮู้จักฮักใหม่ แม้นบ่มีไผเคียงข้าง ได้คุยกับน้องบ้างบางเวลาที่เธอ ท้อ ใจ