บุพเพสันนิวาส

 บุพเพสันนิวาส เบียร์ วรวุธ ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง บุพเพสันนิวาส เบียร์ วรวุธ

Dm | F D7 |Gm C | F |

Dm D7 | Gm C |F C | F |

เขาว่Dmา..บุพเพให้มาคู่กัFเคยคิดว่D7าไม่สำคัGmญ..กับเราCสองคนเท่าFไรแต่มันก็แปDmลก ทั้งที่D7อยู่กันห่างGmไกลเคยลอCงคิดดูบ้างFไหม  ทำไGmมจึงมาเจอCกัน

ได้เห็Dmน..หน้ากันแค่วันละครั้Fแต่หัวใจD7เรียกร้องจัGmง  อยากเห็Cนหน้าเธอนาFน ๆมันเหมือนเป็นสุDmข  ลืมทุกD7ข์ ลืมความร้าGmวรานเหมือนใจCเสพติดยิ้มหวFาน  กลับบ้าCนยังนอนละเมF

ในหนึ่งวัFน.. ฉันเจA#อผู้คนมาFกมาย..D7แต่ว่าทำไGmม.. ใจจึCงคิดถึงแต่Fเธออาการแปลก Dmๆ  ตั้งแต่ครั้งแรกที่Gmเจอคล้ายดัCงผูกพันกับเธFอ.. ตั้งแGmต่ปางก่อนนาCนมา

อยากรู้Dm..ว่าเป็นบุพเพจริงไหFลองถามดูD7ที่หัวใGmจ  ว่าใคCรที่เธอใฝ่Fหามีคน ๆ หนึ่Dmง.. เฝ้ารD7อแอบส่งใจมGmแล้วเธCอจะได้รู้Fว่า.. ฉันมCาเพื่อเป็นคู่Fเธอ

Dm | F D7 |Gm C | F |

Dm D7 | Gm C |F C | F |

* | ** |

แค่เพีDmยงได้สบสาFยตา.. จะรู้Cว่าฉันรักเธอ

F | F | F |คอร์ดเพลง บุพเพสันนิวาส เบียร์ วรวุธ

เนื้อเพลง บุพเพสันนิวาส เบียร์ วรวุธเขาว่าบุพเพให้มาคู่กัน เคยคิดว่าไม่สำคัญกับเราสองคนเท่าไร แต่มันก็แปลก ทั้งที่อยู่กันห่างไกล เคยลองคิดดูบ้างไหม ทำไมจึงมาเจอกัน ได้เห็นหน้ากันแค่วันละครั้ง แต่หัวใจเรียกร้องจัง อยากเห็นหน้าเธอนานๆมันเหมือนเป็นสุข ลืมทุกข์ ลืมความร้าวราน เหมือนใจเสพติดยิ้มหวาน กลับบ้านยังนอนละเมอ ในหนึ่งวัน ฉันเจอผู้คนมากมาย แต่ว่าทำไม ใจจึงคิดถึงแต่เธอ อาการแปลกๆตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอ คล้ายดังผูกพันกับเธอ ตั้งแต่ปางก่อนนานมา อยากรู้ว่าเป็นบุพเพจริงไหม ลองถามดูที่หัวใจ ว่าใครที่เธอใฝ่หา มีคนๆหนึ่ง เฝ้ารอแอบส่งใจมา แล้วเธอจะได้รู้ว่า ฉันมาเพื่อเป็นคู่เธอ แค่เพียงได้สบสายตา จะรู้ว่าฉันรักเธอ