หัวใจเสือดำ

 หัวใจเสือดำ Retrospect สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หัวใจเสือดำ Retrospect

Em | Em |C | C |

Em | Em |C | C |

ป่าลั่นสะท้Em | Emาน..เสียงคำรามเรียกร้อCงหาใครซักคนCเลือดรินหลั่งไEm | Emหล..เสียงหัวใจของเขCากำลังหยุดลงC

คนใจร้D | Dาย...นี่มันสมควรใช่ไหCมที่เรียกว่าคนCใจมันหD | Dาย...อยากบอกให้รู้เอาไว้Cว่าเราจะไม่ทนC

Em  กระสุนควันปืEmน.. ทำตาฉันตื่Cจุกอกเกินจะกล้ำCกลืน มันฝืนใจตัวเอEmล้านคนตะโกEmน.. หัวใจเป็นหนึ่Cความจริงเป็นสิ่งไม่Cตาย

* |

หัEmวใจเสือดำ อย่าปล่อCยมันให้เงียบงันมาDรับกรรมสิ่งนั้Aนที่คุณก่อหัEmวใจสีดำ ตะโกCนอยากให้โลกฟังจะรอDวันนั้น วันที่ควาAมเป็นธรรมทอแสง

โวCว...  DมาEmรับกรรมสิ่งนั้G/Bนที่คุณก่อโวCว...  DจะรอEmวันนั้น วันที่ควาGมเป็นธรรมทอแสง

C | C D |Em | Em G/B |

C | C D |Em | G |

** | ** | *** |

C | C | Em | Em |C | C | Em | Em |C | C | Em | Em |C | C | Em | Em |

C | C | Em | Em | ( x... )คอร์ดเพลง หัวใจเสือดำ Retrospect

เนื้อเพลง หัวใจเสือดำ Retrospectป่าลั่นสะท้าน เสียงคำรามเรียกร้องหาใครซักคน เลือดรินหลั่งไหล เสียงหัวใจของเขากำลังหยุดลง คนใจร้าย นี่มันสมควรใช่ไหมที่เรียกว่าคน ใจมันหาย อยากบอกให้รู้เอาไว้ว่าเราจะไม่ทน กระสุนควันปืน ทำตาฉันตื่น จุกอกเกินจะกล้ำกลืน มันฝืนใจตัวเอง ล้านคนตะโกน หัวใจเป็นหนึ่ง ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย หัวใจเสือดำ อย่าปล่อยมันให้เงียบงัน มารับกรรมสิ่งนั้นที่คุณก่อ หัวใจสีดำ ตะโกนอยากให้โลกฟัง จะรอวันนั้น วันที่ความเป็นธรรมทอแสง โวว มารับกรรมสิ่งนั้นที่คุณก่อ โวว จะรอวันนั้น วันที่ความเป็นธรรมทอแสง x