อ้ายจนทนได้บ่

 มนต์แคน แก่นคูน อ้ายจนทนได้บ่ หมอลำ อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อ้ายจนทนได้บ่ มนต์แคน แก่นคูน

Cm |

หล่ะพี่ยังจน ชายคนไฮ้ถามก่อนเด้อหัวใจ เธอทนได้กับอ้ายบ่หล่ะมีเพียงใจให้คึดต่อแต่ความจนวนอยู่ใกล้ เธอทนได้บ่ละนาง...

หล่ะหนทางฮัก อุปสรรคยังอยู่ค้าง..คือความทุกข์เด้ออุกใจถ่าพี่ไหวบ่น้อคำ..  ผู้ก่ำกาพลาน้อย

หล่ะคันเธอคอยเธอถ่า  มีพงหนาอ้ายบ่หวั่นสิสู้เพื่อฝันข้อยและเจ้า...เพียงเธอเว้า.. ว่าสิรอขอฟังคำ...  เด้อแฟนอ้าย

Cm | Cm |D# | Gm |

Cm | Cm |Fm A# | Cm |

Cmอถามเจ้D#า.. เรื่องฮักเฮGmา เปิดเผยความCmในCm   อยากถามหัวใCmจ.. ว่าอ้ายจCmน เจ้าทนได้Gmบ่Gm   คืออุปสรD#รค.. ของความฮัCmก..ที่ต้องให้รFmCm   หลายคราวกลัวท้Gmอ  เจ้าจะรอA#..พี่ได้ไหมนCmาง

ทุก ๆ อย่Fmาง.. บนเส้นทางGm..คนจนวุ่นวาCmCm   เธอทนได้ไหCmม  ถามหัวใจตัวเองไหมหนGmGm   หากยินจากปาD#ก.. เธอที่รัCmก..คำเดียวว่ารFmCm   พี่คงบ่ท้Gmอ  หากเจ้ารอA# จะขอสู้เพื่อนาCm

ทางเดินกว้Cmาง มีพงหนามยากยิ่งทางชีวิตอ้ายบ่นิ่ง สิสูงขึ้นผลัดต่ำลงหลายฮ้อยโค้ง แต่พ้อบ่อนทางตันแรงใจฉันนั่นคือเธอ  สิฝ่าฟันดันดิ้นยุงหรือฮิ้น.. บินตอมพร้อมสิไล่คั่นแม่นเจ้ารับได้ สิขุดไม้ก่นตอเจ้าบ่ท้อ พี่กะบ่ยอมถอยมีเธอคอยเพียงฝัน  เมื่อยกะพลันหายสิ้น

เสีCmยงคำหมิ่Fmน.. ว่าเฮาจGmน เจ้าทนได้บ่CmCm   รับได้บ่น้Cmอ  คำคนเว้Cmา..ว่าเจ้าต้อยGmต่ำGm   คั่นเจ้าว่าพร้D#อม  อ้ายสิยอCmม..ลำบากตรากตFmรำCm   เหนื่อยกายจะทำ  Gmสุขประจำ..A#อยู่ที่หัวใCm

แฟนของอ้าCmย  อยากฮู้เด้หัวใจเจ้าทนได้หรือบ่คั่นแม่นเจ้าบ่ท้อ สิยอมสู้ทุกทางถามเจ้าบ้าง  ทนได้บ่ความทุกข์สุขอยู่ในหัวใจ  เจ้ารับไหว พี่ชายพร้อม..

Cm | Cm || D# | Gm |Cm | Cm || Fm A# | Cm | Cm |คอร์ดเพลง อ้ายจนทนได้บ่ มนต์แคน แก่นคูน

เนื้อเพลง อ้ายจนทนได้บ่ มนต์แคน แก่นคูนหล่ะพี่ยังจน ชายคนไฮ้ ถามก่อนเด้อหัวใจ เธอทนได้กับอ้ายบ่ หล่ะมีเพียงใจให้คึดต่อ แต่ความจนวนอยู่ใกล้ เธอทนได้บ่ละนาง หล่ะหนทางฮัก อุปสรรคยังอยู่ค้าง คือความทุกข์เด้ออุกใจ ถ่าพี่ไหวบ่น้อคำ ผู้ก่ำกาพลาน้อย หล่ะคันเธอคอยเธอถ่า มีพงหนาอ้ายบ่หวั่น สิสู้เพื่อฝันข้อยและเจ้า เพียงเธอเว้า ว่าสิรอ ขอฟังคำ เด้อแฟนอ้าย ขอถามเจ้า เรื่องฮักเฮา เปิดเผยความใน อยากถามหัวใจ ว่าอ้ายจน เจ้าทนได้บ่ คืออุปสรรค ของความฮักที่ต้องให้รอ หลายคราวกลัวท้อ เจ้าจะรอพี่ได้ไหมนาง ทุกๆอย่าง บนเส้นทางคนจนวุ่นวาย เธอทนได้ไหม ถามหัวใจตัวเองไหมหนอ หากยินจากปาก เธอที่รักคำเดียวว่ารอ พี่คงบ่ท้อ หากเจ้ารอ จะขอสู้เพื่อนาง ทางเดินกว้าง มีพงหนามยากยิ่ง ทางชีวิตอ้ายบ่นิ่ง สิสูงขึ้นผลัดต่ำลง หลายฮ้อยโค้ง แต่พ้อบ่อนทางตัน แรงใจฉันนั่นคือเธอ สิฝ่าฟันดันดิ้น ยุงหรือฮิ้น บินตอมพร้อมสิไล่ คั่นแม่นเจ้ารับได้ สิขุดไม้ก่นตอ เจ้าบ่ท้อ พี่กะบ่ยอมถอย มีเธอคอยเพียงฝัน เมื่อยกะพลันหายสิ้น เสียงคำหมิ่น ว่าเฮาจน เจ้าทนได้บ่ รับได้บ่น้อ คำคนเว้าว่าเจ้าต้อยต่ำ คั่นเจ้าว่าพร้อม อ้ายสิยอมลำบากตรากตรำ เหนื่อยกายจะทำ สุขประจำอยู่ที่หัวใจ แฟนของอ้าย อยากฮู้เด้หัวใจเจ้าทนได้หรือบ่ คั่นแม่นเจ้าบ่ท้อ สิยอมสู้ทุกทาง ถามเจ้าบ้าง ทนได้บ่ความทุกข์ สุขอยู่ในหัวใจ เจ้ารับไหว พี่ชายพร้อม