อ้ายจนทนได้อยู่

 เวียง นฤมล อ้ายจนทนได้อยู่ หมอลำ อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อ้ายจนทนได้อยู่ เวียง นฤมล

Fm | A#m |Cm | Fm |

C# | G# |C | Fm |

C# Cm | Fm |

ละฮักแฮงแฮงเด้อเพียงอ้ายจนกะส่าง แฮ่งเห็นใจ.. ขอเคียงอ้ายให้สู้ต่อละถามว่าจนทนได้บ่  ร้อยเปอร์เซนต์ตอบว่าได้เป็นแฟนอ้ายบ่หน่ายแหนง...

ละหนทางฮักบ่แห้งแล้ง  บ่ปันแบ่งเด้อทางใจดนปานใด๋สิรอคอย.. บ่ปล่อยกลางหนอวางไว้ละในหัวใจยังหนักแน่น  ขอเป็นแฟนบ่เปิดหน่ายบอกว่าใจน้องฮักอ้าย  บ่มายม้าง แม่นห่างลาหนาคนไค...  เด้อแฟนน้อง

Fm | Fm |Fm | Fm |

Fm | A# |Cm | Fm |Cm | Fm |

Fmอฮักอ้าA#ย  ฮักผู้ชาCmยจน ๆ คนนี้FmFm   ด้วยใจที่มFmี  ให้ทุกทาG#งช่วยขวางความจCmCm   ขอเพียงแต่อ้าG#ย.. อย่าหลายใจไปฮักใครหลายคCmFm   บ่กลัวความจCmน  แต่บ่ทD#น หากเป็นคนหลายใFm

ฮักฮักอ้าA#ย  พร้อมที่ใCmจมั่นคงพอแล้FmFm   สัญญาทุกแนFmว  เรื่องหัวใG#จ อย่าได้กังวCmCm   ยืนยันจากปาG#ก  คำว่ารักFmคำเดียวอีกหA#mFm   เป็นแฟนคนจCmน  แล้วจะทD#นให้ถึงบนเส้นชัFm

ฟังเด้ออ้าFmย อย่าถามเลยหัวใจ สิจนยากตามส่างเป็นคู่สมคู่สร้าง.. เคียงอ้ายบ่ถอยเดินเกี่ยวก้อย บ่ต้องห่วงทางไกลสู้จนถึงหลักชัย สิฝ่าฟันดั้นด้นพงหนามม่น  เคียงกายอ้ายบ่ห่างขอเป็นแฟนอยู่ข้าง  สิดึงยู้ส่อยกันสุขทุกข์นั้น กะตามส่างมันหนาน้องบ่ไปหัวซา หมื่นคำคนเย้ย

เสีFmยงคำเอ่A#ย.. ว่าเฮาจCmน ยังทนสู้ไFmหวFm   ยิ่งจนยิ่งเห็นใFmจ  เป็นแฟนอ้าG#ย บ่ได้ต้อCmยต่ำCm   เห็นทำงานหนัG#ก  คนที่รัFmกห่วงใยไถ่ถาA#mFm   ส่งยิ้มงาม Cmๆ  ให้ประจำD#อยู่ที่หัวใFm

เป็นแฟนอ้าFmนี่แหล่ะคือความหมาย บ่ป๋าฮ้างวางหย่าคือความฮักถ่อฟ้า สิรอได้ทุกทางบอกร้อยครั้ง น้องบ่หวั่นความทุกข์สุขอยู่ในหัวใจ  ฮักพี่ชาย บ่มายม้าง...

Fm | Fm || Fm | Fm |Fm | Fm || Fm | Fm || Fm |คอร์ดเพลง อ้ายจนทนได้อยู่ เวียง นฤมล

เนื้อเพลง อ้ายจนทนได้อยู่ เวียง นฤมลละฮักแฮงแฮงเด้อเพียงอ้าย จนกะส่าง แฮ่งเห็นใจ ขอเคียงอ้ายให้สู้ต่อ ละถามว่าจนทนได้บ่ ร้อยเปอร์เซนต์ตอบว่าได้ เป็นแฟนอ้ายบ่หน่ายแหนง ละหนทางฮักบ่แห้งแล้ง บ่ปันแบ่งเด้อทางใจ ดนปานใด๋สิรอคอย บ่ปล่อยกลางหนอวางไว้ ละในหัวใจยังหนักแน่น ขอเป็นแฟนบ่เปิดหน่าย บอกว่าใจน้องฮักอ้าย บ่มายม้าง แม่นห่างลา หนาคนไค เด้อแฟนน้อง ขอฮักอ้าย ฮักผู้ชายจนๆคนนี้ ด้วยใจที่มี ให้ทุกทางช่วยขวางความจน ขอเพียงแต่อ้าย อย่าหลายใจไปฮักใครหลายคน บ่กลัวความจน แต่บ่ทน หากเป็นคนหลายใจ ฮักฮักอ้าย พร้อมที่ใจมั่นคงพอแล้ว สัญญาทุกแนว เรื่องหัวใจ อย่าได้กังวล ยืนยันจากปาก คำว่ารักคำเดียวอีกหน เป็นแฟนคนจน แล้วจะทนให้ถึงบนเส้นชัย ฟังเด้ออ้าย อย่าถามเลยหัวใจ สิจนยากตามส่าง เป็นคู่สมคู่สร้าง เคียงอ้ายบ่ถอย เดินเกี่ยวก้อย บ่ต้องห่วงทางไกล สู้จนถึงหลักชัย สิฝ่าฟันดั้นด้น พงหนามม่น เคียงกายอ้ายบ่ห่าง ขอเป็นแฟนอยู่ข้าง สิดึงยู้ส่อยกัน สุขทุกข์นั้น กะตามส่างมันหนา น้องบ่ไปหัวซา หมื่นคำคนเย้ย เสียงคำเอ่ย ว่าเฮาจน ยังทนสู้ไหว ยิ่งจนยิ่งเห็นใจ เป็นแฟนอ้าย บ่ได้ต้อยต่ำ เห็นทำงานหนัก คนที่รักห่วงใยไถ่ถาม ส่งยิ้มงามๆให้ประจำอยู่ที่หัวใจ เป็นแฟนอ้าย นี่แหล่ะคือความหมาย บ่ป๋าฮ้างวางหย่า คือความฮักถ่อฟ้า สิรอได้ทุกทาง บอกร้อยครั้ง น้องบ่หวั่นความทุกข์ สุขอยู่ในหัวใจ ฮักพี่ชาย บ่มายม้าง