คู่คอง (Ost.นาคี)

 ก้อง ห้วยไร่ คู่คอง คู่คอง (Ost.นาคี) ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คู่คอง ก้อง ห้วยไร่ เพลงประกอบละคร นาคี

A# Dm | D# F |

A# คำว่าฮักเกิดขึ้นที่ใDmด เกิดกับไผGmมันบ่สำคัDmมันจะอยู่D#ตรงนั้น บ่หายตามกาล.F.เวลาว่าสิผ่าGmนมาดนปานใด๋ ในหัวใDmจบ่เคยร้างลGmยังจดจำD#ทุกถ้อยวาจFาที่เฮาเว้าต่อA#กัน

เมื่อสวรA#รค์แยกกายเฮาสอDmจากคู่ครDmองเป็นคนอื่นไกA#7/Fเหลือแต่คำD#สัญญาใช่ไหมที่ยัง..Fคงอยู่แม้นว่าเจ้Gmาสิเกิดเป็นหยัFง บ่เคยคิดซัDmง ย้อนฮักคนฮู้Gmสิเคียงข้าD#ง ให้ได้ฮู้F หัวใจยังคงA#เดิม.. A# | A#7

บ่มีอีหยัD#งมาพังทลาFย..ความฮัDmกเฮาสองลงได้Gmแม้ดินสลาD#ย ยังมั่นคงคือจั่งตอนเริ่Fฮักที่แลกD#ด้วยแหกกฏฟ้Fา ถึงมีน้ำตาDmเข้ามาแต่งเติGmความปวดร้าD#วสิเข้ามาเสริFม บ่เคยคิดA#ย่าน

ในวันนี้A#เฮาเจอกันแล้Dmยังบ่แคล้Dmวจำต้องจากลA#7/Fคนที่เฮD#าตามหา เป็นหยังคือบ่..สมFใจให้คองถ่Gmาอีกกี่พันปีF  ให้อยู่ตรงนี้Dmอีกนานเท่าไหGmร่ขอเพียงแค่D#.. เธอจำฉันได้F ชาติไหนก็รอA#เธอ

Gm F | Dm Gm |D# F | A# |A# A#7 |

* | ** |

D# F | Dm Gm || D# F | A# | A# |คอร์ดเพลง คู่คอง ก้อง ห้วยไร่ เพลงประกอบละคร นาคี

เนื้อเพลง คู่คอง ก้อง ห้วยไร่ เพลงประกอบละคร นาคีคำว่าฮักเกิดขึ้นที่ใด เกิดกับไผมันบ่สำคัญ มันจะอยู่ตรงนั้น บ่หายตามกาลเวลา ว่าสิผ่านมาดนปานใด๋ ในหัวใจบ่เคยร้างลา ยังจดจำทุกถ้อยวาจาที่เฮาเว้าต่อกัน เมื่อสวรรค์แยกกายเฮาสอง จากคู่ครองเป็นคนอื่นไกล เหลือแต่คำสัญญาใช่ไหมที่ยังคงอยู่ แม้นว่าเจ้าสิเกิดเป็นหยัง บ่เคยคิดซัง ย้อนฮักคนฮู้ สิเคียงข้าง ให้ได้ฮู้ หัวใจยังคงเดิม บ่มีอีหยังมาพังทลายความฮักเฮาสองลงได้ แม้ดินสลาย ยังมั่นคงคือจั่งตอนเริ่ม ฮักที่แลกด้วยแหกกฏฟ้า ถึงมีน้ำตาเข้ามาแต่งเติม ความปวดร้าวสิเข้ามาเสริม บ่เคยคิดย่าน ในวันนี้เฮาเจอกันแล้ว ยังบ่แคล้วจำต้องจากลา คนที่เฮาตามหา เป็นหยังคือบ่สมใจ ให้คองถ่าอีกกี่พันปี ให้อยู่ตรงนี้อีกนานเท่าไหร่ ขอเพียงแค่ เธอจำฉันได้ ชาติไหนก็รอเธอ