ขอเป็นแฟนเธอ

 จักร บูดู พาราฮัท ต้นอ้อ จิรพัชร ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ขอเป็นแฟนเธอ จักร บูดู พาราฮัท feat.ต้นอ้อ จิรพัชร

A# | Am |Gm C | F |

A# | Am |Gm C | F |

แอบชอบเธGmอมานานแสนนานแอบเฝ้ามอGmงเธออยู่ทุกวันแต่ว่าใGmจฉันมันสั่น ๆ ไม่กล้าบอกรักFเธอกลัวว่าเธGmอจะมีคนจอง  มีเจ้าของGmจับจองหัวใจแต่ว่าฉัGmนก็ยังสงสัย จึงอยากจะถาFมเธอ

อยากถามเธGmอ มีแฟนหรือยังมีคนนั่Gmงอยู่กลางหัวใจของเธอแล้วหม้Fายหากว่าเธGmอยังไม่มีแฟนยังขาดคGmนมาเดินควงแขนฉันขอได้หม้Fาย

ให้ฉันคนนี้A#ได้หม้ายเป็นคนที่รักเธAmเป็นแฟนของเธGmอ จะดูแลเธCอให้สุดหัวFใจจะคอยบอกรักA# บอกว่าคิดถึงเธอทุกคืAmไม่มีใครอื่Gmนมาเกี่ยวมาข้อCงมาจองหัวFใจจะเป็นแฟนเธA#อที่ดีที่สุดเสมอไAmที่หนึ่งของใGmจ ฉันยกให้เธCอคนนี้ทั้งFใจ

A# | Am |Gm C | F |

A# | Am |Gm C | F |

* | ** |

เป็นไปได้หม้A#ายให้ฉันคนนี้นั้นรักเธAmเป็นแฟนของเธGmอ จะดูแลเธCอให้สุดหัวFใจจะคอยบอกรักA# บอกว่าคิดถึงเธอทุกคืAmไม่มีใครอื่Gmนมาเกี่ยวมาข้อCงมาจองหัวFใจจะเป็นแฟนเธA#อที่ดีที่สุดเสมอไAmที่หนึ่งของใGmจ ฉันยกให้เธCอคนนี้ทั้งFใจ

*** |

ฉันขอสัญญGmา จะเป็นแฟนเธCอ.. ที่ดีเสมอไFคอร์ดเพลง ขอเป็นแฟนเธอ จักร บูดู พาราฮัท feat.ต้นอ้อ จิรพัชร

เนื้อเพลง ขอเป็นแฟนเธอ จักร บูดู พาราฮัท feat.ต้นอ้อ จิรพัชรแอบชอบเธอมานานแสนนาน แอบเฝ้ามองเธออยู่ทุกวัน แต่ว่าใจฉันมันสั่นๆไม่กล้าบอกรักเธอ กลัวว่าเธอจะมีคนจอง มีเจ้าของจับจองหัวใจ แต่ว่าฉันก็ยังสงสัย จึงอยากจะถามเธอ อยากถามเธอ มีแฟนหรือยัง มีคนนั่งอยู่กลางหัวใจของเธอแล้วหม้าย หากว่าเธอยังไม่มีแฟน ยังขาดคนมาเดินควงแขนฉันขอได้หม้าย ให้ฉันคนนี้ได้หม้ายเป็นคนที่รักเธอ เป็นแฟนของเธอ จะดูแลเธอให้สุดหัวใจ จะคอยบอกรัก บอกว่าคิดถึงเธอทุกคืน ไม่มีใครอื่นมาเกี่ยวมาข้องมาจองหัวใจ จะเป็นแฟนเธอที่ดีที่สุดเสมอไป ที่หนึ่งของใจ ฉันยกให้เธอคนนี้ทั้งใจ เป็นไปได้หม้ายให้ฉันคนนี้นั้นรักเธอ เป็นแฟนของเธอ จะดูแลเธอให้สุดหัวใจ จะคอยบอกรัก บอกว่าคิดถึงเธอทุกคืน ไม่มีใครอื่นมาเกี่ยวมาข้องมาจองหัวใจ จะเป็นแฟนเธอที่ดีที่สุดเสมอไป ที่หนึ่งของใจ ฉันยกให้เธอคนนี้ทั้งใจ ฉันขอสัญญา จะเป็นแฟนเธอ ที่ดีเสมอไป