ความรู้รอบเอว

 ความรู้รอบเอว ออยเลอร์ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ความรู้รอบเอว ออยเลอร์ ไหทองคำ

F#m | C#m |D | E |

เป็นผู้หญิF#mงที่มีเหตุผล เคยอดทC#mนกับทุกเรื่องราวจนDมื้อนี้ได้ข่าEวอ้ายควงสาวAใหม่ก่อนเคยดีF#mแสนดี  แต่วันนี้C#mถูกย่ำยีใจอ้าDยเฮ็ดได้จั่งได๋E น้องแค่อยาAกฮู้

น้องยังฮัF#mก ฮักอ้าย หมดหัวใC#mจให้อ้ายไปฟรีแต่หัวใจDของน้องวันนี้Eเริ่มสิบ่ไหAอ้ายเฮ็F#mดให้น้องจดจEำ..ว่าอ้ายทำAให้น้EองเสียDใจหลายเถื่Bmอที่ให้อภัEย อ้ายบ่เคยAจำ

เพราะอ้ายนั่นBmตั๊ว.. E ที่น้องเปลี่ยC#mนไป..   F#mผู้หญิDงซื่อ ๆ ใส ๆBm    มื้อนี้Eได้ตายไปแล้ว

ที่มันงี่เง่Dา ที่เอาแต่ใEจ กะย่อนว่Aาฮักอ้าEยนั่นตั๊F#mกะอ้าEยเคยซั่Dว สิให้น้อEงเชื่อใจจั่งได๋Aสิเก็บไว้Dเป็นความฮู้รอบเอEว่าอ้ายเคยเลAวกับน้อEงส่ำได๋F#mแค่เสียตัวDกะให้เสียไปแต่อย่าให้เสียใEจ.. (กับอ้ายอีกเล(A)ย)

A E |

ก่อนเคยฮัF#mก  ฮักอ้ายปานสิตาC#mยแทนได้ยอBmมทั้งตัวทั้งใEจ ให้อ้ายดูAแลบ่เคยคิF#mดว่าอ้ายสิเปลี่ยนไปEควงคนใหAม่มาEแบบบ่แคDร์น้องกลาBmยเป็นคนพ่ายแEพ้  เพราะอ้ายเหยียบAใจ

F#m | C#m |D | E |

F#m | C#m |D E | A |

เพราะอ้ายนั่นBmตั๊ว.. E ที่น้องเปลี่ยC#mนไป..   F#mผู้หญิDงซื่อ ๆ ใส ๆBm    มื้อนี้Eได้ตายไปแล้ว

ที่มันงี่เง่Dา ที่เอาแต่ใEจ กะย่อนว่Aาฮักอ้าEยนั่นตั๊F#mกะอ้าEยเคยซั่Dว สิให้น้อEงเชื่อใจจั่งได๋Aสิเก็บไว้Dเป็นความฮู้รอบเอEว่าอ้ายเคยเลAวกับน้อEงส่ำได๋F#mแค่เสียตัวDกะให้เสียไปแต่อย่าให้เสียใEจ..

ที่มันงี่เง่Dา ที่เอาแต่ใEจ กะย่อนว่Aาฮักอ้าEยนั่นตั๊F#mกะอ้าEยเคยDซั่ว สิให้น้อEงเชื่อใจจั่งได๋Aสิเก็บไว้Dเป็นความฮู้รอบเอEว่าอ้ายเคยเลAวกับน้อEงส่ำได๋F#mแค่เสียตัวDกะให้เสียไปแต่บ่อยากเสียใE | Eจ..      กับอ้ายอีกแล้A

F#m | C#m | Bm E | F#m | F#m |คอร์ดเพลง ความรู้รอบเอว ออยเลอร์ ไหทองคำ

เนื้อเพลง ความรู้รอบเอว ออยเลอร์ ไหทองคำเป็นผู้หญิงที่มีเหตุผล เคยอดทนกับทุกเรื่องราว จนมื้อนี้ได้ข่าวอ้ายควงสาวใหม่ ก่อนเคยดีแสนดี แต่วันนี้ถูกย่ำยีใจ อ้ายเฮ็ดได้จั่งได๋ น้องแค่อยากฮู้ น้องยังฮัก ฮักอ้าย หมดหัวใจให้อ้ายไปฟรี แต่หัวใจของน้องวันนี้เริ่มสิบ่ไหว อ้ายเฮ็ดให้น้องจดจำว่าอ้ายทำให้น้องเสียใจ หลายเถื่อที่ให้อภัย อ้ายบ่เคยจำ เพราะอ้ายนั่นตั๊ว ที่น้องเปลี่ยนไป ผู้หญิงซื่อๆใสๆมื้อนี้ได้ตายไปแล้ว ที่มันงี่เง่า ที่เอาแต่ใจ กะย่อนว่าฮักอ้ายนั่นตั๊ว กะอ้ายเคยซั่ว สิให้น้องเชื่อใจจั่งได๋ สิเก็บไว้เป็นความฮู้รอบเอว ว่าอ้ายเคยเลวกับน้องส่ำได๋ แค่เสียตัวกะให้เสียไป แต่อย่าให้เสียใจ กับอ้ายอีกเลย ก่อนเคยฮัก ฮักอ้ายปานสิตายแทนได้ ยอมทั้งตัวทั้งใจ ให้อ้ายดูแล บ่เคยคิดว่าอ้ายสิเปลี่ยนไป ควงคนใหม่มาแบบบ่แคร์ น้องกลายเป็นคนพ่ายแพ้ เพราะอ้ายเหยียบใจ เพราะอ้ายนั่นตั๊ว ที่น้องเปลี่ยนไป ผู้หญิงซื่อๆใสๆมื้อนี้ได้ตายไปแล้ว ที่มันงี่เง่า ที่เอาแต่ใจ กะย่อนว่าฮักอ้ายนั่นตั๊ว กะอ้ายเคยซั่ว สิให้น้องเชื่อใจจั่งได๋ สิเก็บไว้เป็นความฮู้รอบเอว ว่าอ้ายเคยเลวกับน้องส่ำได๋ แค่เสียตัวกะให้เสียไป แต่อย่าให้เสียใจ ที่มันงี่เง่า ที่เอาแต่ใจ กะย่อนว่าฮักอ้ายนั่นตั๊ว กะอ้ายเคยซั่ว สิให้น้องเชื่อใจจั่งได๋ สิเก็บไว้เป็นความฮู้รอบเอว ว่าอ้ายเคยเลวกับน้องส่ำได๋ แค่เสียตัวกะให้เสียไป แต่บ่อยากเสียใจ กับอ้ายอีกแล้ว