ลารักกลับแนวรบ

 ลารักกลับแนวรบ  ลูกแพร อุไรพร  ไหมไทย หัวใจศิลป์  หมอลำ  อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ลารักกลับแนวรบ ลูกแพร ไหมไทย อุไรพร

Dm | Dm |Dm | Dm |Dm | Dm |Dm | Dm |Dm | Dm | Dm

รีบกลับหลังหัDmน เดินหนีวันวิวาDmห์ขึ้นรถแดงบ่ายหน้Dmา..สู่แนวชายแดDmอุตส่าห์พักรDmบ จะมาพบหน้าแฟDmได้สิ่งตอบแทDmน นั่นคือแฟนวิวาDmห์

สองมือกำปืDmน ฝืนกัดฟันนั่งนิ่Dmอยากลืมทุกสิ่Dmง..ที่ยังติดคาตDmอดีตแฟนเรDmาควงเจ้าบ่าววิวาDmห์ยิงปืนขึ้นฟ้Dmา ยังไม่สาใDm

อยากเดินเข้าไปDmกระชากดึงคอเสื้Dmแล้วเอามีดเถืDmอ เกลือโรยลงไDmอยากถามเจ้าบ่าDmว ว่าถือดีอย่างไDmจึงกล้าหยามใDmจทหารไทยเหลือเกิDm

แต่ต้องข่มใDmจ เมื่อเห็นแววตาเDm | Dm | Dmศร้า...Dm | Dm | Dmออ...

แต่ต้องหักใDmจ เมื่อเห็นแววตาเศDmร้าสาวงามแฟนเก่Dmาส่งแววเศร้าเผชิDmอยากจะทำร้าDmย แต่รักเจ้าเหลือเกิDmทางออกคือเดิDmนหลบหนีความหลังมDm

ยอมรับว่าทDmนอย่างไม่เคยมีDmถ้าเป็นก่อนนี้Dm จะตีให้ตายคาตDmเพราะรักเจ้าแDmท้ พี่จึงยอมร้างลDmเดินหนีจากมDmา ไม่ว่าเลยสักคำDm

ไม่อยากจดจำDmอดีตช้ำรักDm | Dm | Dmข้า..Dm | Dm | Dmออ...

ไม่อยากจดจำDmอดีตช้ำรักข้DmหวนคืนกลับมDmาสู่ชายคาเต็นท์ดำDmเปิดเทศนาDmม เอารูปคนลืมคำDmใส่กรอบสีดำDm..ส่งคืนเขาไDm

แล้าเอารูปหญิDmงที่รักเราแน่วแDmน่นั้นคือรูปแม่Dm ใส่แทนเก็บไDmว้ชีวิตเพื่อแDmม่ สู้เพื่อแผ่นดินไทDmคือปณิธานใDmจทหารไทยชาDm | Dm | Dmยแดน

ฝังความแค้Dmน กลับชายแดนถิ่นเก่Dmลืมความเจ็บปวดร้าDmว ติฮื้อเจ้าผู้เปลี่ยนคำDmจบรักซ้ำDm ไปอยู่ชายแดDmกอดปืนนอนต่างแฟDmน เป็นหมู่แทนยามใจกลุ้ม..

Dm | Dm | Dm | Dm |Dm | Dm | Dm | Dm || Dm | Dm |คอร์ดเพลง

เนื้อเพลง ลารักกลับแนวรบ ลูกแพร ไหมไทย อุไรพรรีบกลับหลังหัน เดินหนีวันวิวาห์ ขึ้นรถแดงบ่ายหน้าสู่แนวชายแดน อุตส่าห์พักรบ จะมาพบหน้าแฟน ได้สิ่งตอบแทน นั่นคือแฟนวิวาห์ สองมือกำปืน ฝืนกัดฟันนั่งนิ่ง อยากลืมทุกสิ่งที่ยังติดคาตา อดีตแฟนเราควงเจ้าบ่าววิวาห์ ยิงปืนขึ้นฟ้า ยังไม่สาใจ อยากเดินเข้าไปกระชากดึงคอเสื้อ แล้วเอามีดเถือ เกลือโรยลงไป อยากถามเจ้าบ่าว ว่าถือดีอย่างไร จึงกล้าหยามใจทหารไทยเหลือเกิน แต่ต้องข่มใจ เมื่อเห็นแววตาเศร้า เออ แต่ต้องหักใจ เมื่อเห็นแววตาเศร้า สาวงามแฟนเก่าส่งแววเศร้าเผชิญ อยากจะทำร้าย แต่รักเจ้าเหลือเกิน ทางออกคือเดินหลบหนีความหลังมา ยอมรับว่าทนอย่างไม่เคยมี ถ้าเป็นก่อนนี้ จะตีให้ตายคาตา เพราะรักเจ้าแท้ พี่จึงยอมร้างลา เดินหนีจากมา ไม่ว่าเลยสักคำ ไม่อยากจดจำอดีตช้ำรักข้า เออ ไม่อยากจดจำอดีตช้ำรักข้า หวนคืนกลับมาสู่ชายคาเต็นท์ดำ เปิดเทศนาม เอารูปคนลืมคำ ใส่กรอบสีดำส่งคืนเขาไป แล้าเอารูปหญิงที่รักเราแน่วแน่ นั้นคือรูปแม่ ใส่แทนเก็บไว้ ชีวิตเพื่อแม่ สู้เพื่อแผ่นดินไทย คือปณิธานใจทหารไทยชายแดน ฝังความแค้น กลับชายแดนถิ่นเก่า ลืมความเจ็บปวดร้าว ติฮื้อเจ้าผู้เปลี่ยนคำ จบรักซ้ำ ไปอยู่ชายแดน กอดปืนนอนต่างแฟน เป็นหมู่แทนยามใจกลุ้ม