ฮักบ่ได้แต่ลืมอ้ายบ่ลง

 เวียง นฤมล ฮักบ่ได้แต่ลืมอ้ายบ่ลง หมอลำ อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

G#m | B |D#m | G#m |

B | C#m |D#m F# | G#m |

ล่ะฮู้แก่ใG#mจ.. ว่าการเป็นแฟนอ้ายเกิดชาติใหม่ยังเบิดสิทธิ์แต่หัวใจบ่เซาคิด  คิดฮอดคนมี.. เจ้าของแล้วคิดฮอดแววหางตBา  คิดฮอดคำว่าฮัC#mตอนอ้ายเคยเสียหลัก F# มาพักใจแต่คราวนั้น..

G#m   คืนดีกันลืมฉันจ้อย  เหลือแต่ฮอยอดีตเก่าเผลอใจฮักแฟนเขา  ความฝันเฮาต่อบ่ได้แต่ลืมอ้าย เฮ็ดบ่เป็น.. โอ...โอยน้อ โอยนC#mา เด้ใจB.. เอG#m

G#m B C#m D#m | G#m |

G#m | G#m |C#m | D#m |B G#m | C#m |D#m F# | G#m |

ลืG#mม..  อยากลืมแต่ยังลืมบ่ลงลืมบ่ลง และยังคงบ่ลืมทุกอย่างยังซึมปลื้มในฮอยจำยังทำบ่ได้ ถึงทำใจฮ้อยเถื่อยังทำบ่ได้ ถึงทำใจฮ้อยเถื่อยังคิดเห็นทุกเมื่อ บ่มีมื้อสร่างซา

คิดพ้อหน้าแต่คราวอยู่เคียงกัG#mคิดถึงวันอ้ายหมั่นเทียวมาใกล้คิดฮอดหลาย ฮอยบาย ฮอยนั่นคิดนำหลาย ฮอยบาย ฮอยนั่นล่ะฮอยฝันมั่นแก่น พอเป็นแฟนบ่ได้แฮ่งเจ็บฮ้ายแฮ่งจำ..

จะทำยังไBง..  หัวใจC#mมันบ่ยอมลืD#mฮอยฮักฮอยปลื้G#mม.. ยังซึมC#mฝังความรู้G#mสึกฮอยจำมากF#มาย ยังเก็บเอาไว้ฝังในส่วนลึG#mจบกันแต่ความรู้Bสึก.. บ่ยอF#มจบใจG#mสักที

จนวันนี้G#m  วันที่ตัวจริงเพิ่นทวงอ้ายคืนถิ่นจนวันนี้ วันที่ตัวจริงเพิ่นทวงอ้ายคืนถิ่นฟ้าตัดสินหัวใจนางคักแล้ว ว่ากินแห้วแน่นอนอ้ายเดินย้อนไปคืนฮักกับเขาเรื่องสองเฮามันแค่เงาความใช่เป็นคนพ่ายกะยินดีทุกอย่างเป็นคนพ่ายกะยินดีทุกอย่างกอดความหลังสู่มื้อ ใจยังดื้อฮำฮอน

บ่ขออุทธG#mรณ์ บ่หวังมาอ้อC#นให้อ้ายห่วงหG#mแค่อยากบอกว่G#mา.. หยดน้ำตC#mาบ่นหาทุกBวันเมื่อฮอดกำหนD#mด ก็บ่ขอแหกกฎสวรรG#mค์ชาตินี้ได้เพียงแค่C#mนั้น  จบกัD#mน.. นั้นG#mคือปลายทาง

ความหลังสิฝังเอาไG#mว้ความหลังสิฝังเอาไว้.. ในใจของน้องทุกสิ่งบ่ให้ตัวจริงคะนิงนำดอกอ้าย  คนพ่ายสิบ่พาลคิดฮอดทุกวัน  พ้อในฝันทุกมื้อคิดฮอดทุกวัน  พ้อในฝันทุกมื้อแต่ความจริงคือ.. เฮาจบแล้ว

F# | G#m || F# | B |C#m | C#m || D#m | G#m |D#m F# | G#m |คอร์ดเพลง อ้ายจนทนได้บ่ มนต์แคน แก่นคูน

เนื้อเพลง อ้ายจนทนได้บ่ มนต์แคน แก่นคูนล่ะฮู้แก่ใจ ว่าการเป็นแฟนอ้าย เกิดชาติใหม่ยังเบิดสิทธิ์ แต่หัวใจบ่เซาคิด คิดฮอดคนมี เจ้าของแล้ว คิดฮอดแววหางตา คิดฮอดคำว่าฮัก ตอนอ้ายเคยเสียหลัก มาพักใจแต่คราวนั้น คืนดีกันลืมฉันจ้อย เหลือแต่ฮอยอดีตเก่า เผลอใจฮักแฟนเขา ความฝันเฮาต่อบ่ได้ แต่ลืมอ้าย เฮ็ดบ่เป็น โอ โอยน้อ โอยนา เด้ใจ เอย ลืม อยากลืมแต่ยังลืมบ่ลง ลืมบ่ลง และยังคงบ่ลืม ทุกอย่างยังซึมปลื้มในฮอยจำ ยังทำบ่ได้ ถึงทำใจฮ้อยเถื่อ ยังทำบ่ได้ ถึงทำใจฮ้อยเถื่อ ยังคิดเห็นทุกเมื่อ บ่มีมื้อสร่างซา คิดพ้อหน้าแต่คราวอยู่เคียงกัน คิดถึงวันอ้ายหมั่นเทียวมาใกล้ คิดฮอดหลาย ฮอยบาย ฮอยนั่น คิดนำหลาย ฮอยบาย ฮอยนั่น ล่ะฮอยฝันมั่นแก่น พอเป็นแฟนบ่ได้ แฮ่งเจ็บฮ้ายแฮ่งจำ จะทำยังไง หัวใจมันบ่ยอมลืม ฮอยฮักฮอยปลื้ม ยังซึมฝังความรู้สึก ฮอยจำมากมาย ยังเก็บเอาไว้ฝังในส่วนลึก จบกันแต่ความรู้สึก บ่ยอมจบใจสักที จนวันนี้ วันที่ตัวจริงเพิ่นทวงอ้ายคืนถิ่น จนวันนี้ วันที่ตัวจริงเพิ่นทวงอ้ายคืนถิ่น ฟ้าตัดสินหัวใจนางคักแล้ว ว่ากินแห้วแน่นอน อ้ายเดินย้อนไปคืนฮักกับเขา เรื่องสองเฮามันแค่เงาความใช่ เป็นคนพ่ายกะยินดีทุกอย่าง เป็นคนพ่ายกะยินดีทุกอย่าง กอดความหลังสู่มื้อ ใจยังดื้อฮำฮอน บ่ขออุทธรณ์ บ่หวังมาอ้อนให้อ้ายห่วงหา แค่อยากบอกว่า หยดน้ำตาบ่นหาทุกวัน เมื่อฮอดกำหนด ก็บ่ขอแหกกฎสวรรค์ ชาตินี้ได้เพียงแค่นั้น จบกัน นั้นคือปลายทาง ความหลังสิฝังเอาไว้ ความหลังสิฝังเอาไว้ ในใจของน้องทุกสิ่ง บ่ให้ตัวจริงคะนิงนำดอกอ้าย คนพ่ายสิบ่พาล คิดฮอดทุกวัน พ้อในฝันทุกมื้อ คิดฮอดทุกวัน พ้อในฝันทุกมื้อ แต่ความจริงคือ เฮาจบแล้ว