หมาบ่มีสิทธิ์

 นกแก้ว กาฬสินธุ์ หมาบ่มีสิทธิ์ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หมาบ่มีสิทธิ์ นกแก้ว กาฬสินธุ์
เนื้อร้อง/ทำนอง: พยัต ภูวิชัยเรียบเรียง/ดนตรี: พยัต ภูวิชัย

Gm |

Gm | Cm |F | Gm |

Gm | Cm |
F | Gm F/A A# C | D F Gm |

เห่า ๆ หอน ๆGm  ตอนเจ้าบินCmผ่านจนเอ็นคอสะท้Fาน  เจ้าบ่เคยได้Gmยินเกิดเป็นหมCmาวัดโตFหนึ่ง  บุDmญบ่เถิงเครื่อGmงบินมีปีกCmบิน.. ไผสิอยากหย่Fาง.. เคียงข้างหมGmาวัด..  F

ฮักไปซ้ำGmไป  ให้มันได้อีหCmยังฐานะแตFกต่าง  ต้องตัดใจให้ขA# D7าดบอกโตเอCmงว่าอย่Fา  คนเขาส่Dmาเป็นตาอนGmาถบักหมCmาวัด.. F  ตัดใจซะพ่Gm

วาสนD#าหมาบ่มีFสิทธิ์ ให้อาทิตDmย์ขึ้นทิศตะเว็Gmนตกให้บอลไทCmยได้ไปบอลโลFก สิบ่ง่ายกว่าบ้A# D7เจ้าบ่แนD#มเบิ่งกันพอตFา  วาสนDmาหมาวัดหมาว้GmลงจอดไCmส ส่ำสิได้ดมล้Fอ ยังบ่มีปัญญ(Gm)

Gm F/A A# C | D F Gm |

เห่า ๆ หอน ๆGm  ไปเพื่ออีหCmยังบอกก็บ่ฟัFง  นี่ล่ะหนอใจA#หมา.. D7ปลงแนเด้CmอหัวใFจ  เจ็บอยู่ใDmต้กุฏิหลวงตGmฟังเพิ่นเทCmศนา  เอFาธรรมะตัดA#ใจ

Gm | Gm |

Gm | Cm |F | Gm |

Gm | Cm |
F | Gm F/A A# C | D F Gm |

* | ** |

เห่า ๆ หอน ๆGm  ไปเพื่ออีหCmยังบอกก็บ่ฟัFง  นี่ล่ะหนอใจGmหมาปลงแนเด้CmอหัวใFจ  เจ็บอยู่ใDmต้กุฏิหลวงตGmฟังเพิ่นเทCmศนา  เอFาธรรมะตัA# G7ดใจ

Cm Fอย..          เจ็บอยู่ใDmต้กุฏิหลวงตGmฟังเผิ่นเทCmศนา เอFาธรรมะตัด.. ใจ

Gm | Cm |F | Gm |คอร์ดเพลง หมาบ่มีสิทธิ์ นกแก้ว กาฬสินธุ์

เนื้อเพลง หมาบ่มีสิทธิ์ นกแก้ว กาฬสินธุ์เห่าๆหอนๆตอนเจ้าบินผ่าน จนเอ็นคอสะท้าน เจ้าบ่เคยได้ยิน เกิดเป็นหมาวัดโตหนึ่ง บุญบ่เถิงเครื่องบิน มีปีกบิน ไผสิอยากหย่าง เคียงข้างหมาวัด ฮักไปซ้ำไป ให้มันได้อีหยัง ฐานะแตกต่าง ต้องตัดใจให้ขาด บอกโตเองว่าอย่า คนเขาส่าเป็นตาอนาถ บักหมาวัด ตัดใจซะพ่อ วาสนาหมาบ่มีสิทธิ์ ให้อาทิตย์ขึ้นทิศตะเว็นตก ให้บอลไทยได้ไปบอลโลก สิบ่ง่ายกว่าบ้อ เจ้าบ่แนมเบิ่งกันพอตา วาสนาหมาวัดหมาว้อ ลงจอดไส ส่ำสิได้ดมล้อ ยังบ่มีปัญญา เห่าๆหอนๆไปเพื่ออีหยัง บอกก็บ่ฟัง นี่ล่ะหนอใจหมา ปลงแนเด้อหัวใจ เจ็บอยู่ใต้กุฏิหลวงตา ฟังเพิ่นเทศนา เอาธรรมะตัดใจ เห่าๆหอนๆไปเพื่ออีหยัง บอกก็บ่ฟัง นี่ล่ะหนอใจหมา ปลงแนเด้อหัวใจ เจ็บอยู่ใต้กุฏิหลวงตา ฟังเพิ่นเทศนา เอาธรรมะตัดใจ โอย เจ็บอยู่ใต้กุฏิหลวงตา ฟังเผิ่นเทศนา เอาธรรมะตัด ใจ