ไม้อ่อยไฟ (Acoustic Version)

 ต้าร์ ตจว. ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไม้อ่อยไฟ ต้าร์ ตจว.

C# | C# |

F# Fm | F# Fm |F# G# | G# |

กะย่อนวาฮักC#แฮง  กะย่อนวาแพงG#/Cหลายแต่อาจสิบ่แม่นอ้าF#ย.. ที่พาเจ้าไปฮอG#ดฝั่งอาจสิเป็F#นเขาผู้พร้อม อ้ายอาจสิยอFmมเป็นผู้A#mพ่ายถึงต้D#mองเสียใจ ยอมได้G#..เพื่อคนที่อ้าC#ยฮัก

เคยฮัC#กน้องส่ำใด๋ อ้ายบอกจากใจG#/Cว่าฮักคือเก่าแต่น้องเลือF#กเขา คนเก่าต้องยอมจากG#ไปเศษไม้F#บ่อาจขวางตF#mา..  โตถ่Fmวงบ่อาจไปขวาA#mงใจหลีกทาD#mงให้ฟืนด้นใหG#ญ่คือเขาเข้าฮ่วมC#หอ

สิบ่ดึD#mงบ่รั้งเจ้าไว้  อ้ายเข้าใFmจทางน้องเลือกหย่างถึงน้ำตาF#พัง บ่เป็นหยังอ้ายสิรับG#เอา

ฮักน้องส่ำใด๋F#.. เป็นแค่ไFmม้อ่อยไฟD#mกะพอ..   Fmได้เป็นโตล่F#อ.. ให้ฮักG#ของเจ้าสมหวัC# C#7ยอมเป็นผู้แพ้F#.. ถึงสิถืFmกไฟสุมD#mกะส่าง..   Fmเจ็บเพื่อน้องนาF#ง เป็นหยัG#งอ้ายสิเฮ็ดบ่ได้C#

F# | C# |

ให้น้อC#งไปดี ให้น้องไปมีควาG#/Cมสุขถึงอ้าF#ยเป็นทุกข์ส่ำใด๋กะสิอดเอG#อวยพF#รส่งท้ายคนที่อ้ายF#mฮัก  ให้น้อFmงโชคดีกับเA#mขาจากใD#mจเปื้อนขี่เถ้G#าของไม้อ่อยC#ไฟ

C# | G#/C |F# | G# |F# F#m | Fm A#m |D#m G# | C# |

* | ** |

C#7  ยอมเป็นผู้แพ้F#.. ถึงสิถืFmกไฟสุมD#mกะส่าง..   Fmเจ็บเพื่อน้องนาF#ง เป็นหยัG#งอ้ายสิเฮ็ดบ่ได้C#เจ็บเพื่อน้องนD#mาง  สุดท้าG#ยอ้ายต้องเฮ็ด.C#.ให้ได้

F# G# | C# G# || C# |คอร์ดเพลง ไม้อ่อยไฟ ต้าร์ ตจว.

เนื้อเพลง ไม้อ่อยไฟ ต้าร์ ตจว.กะย่อนวาฮักแฮง กะย่อนวาแพงหลาย แต่อาจสิบ่แม่นอ้าย ที่พาเจ้าไปฮอดฝั่ง อาจสิเป็นเขาผู้พร้อม อ้ายอาจสิยอมเป็นผู้พ่าย ถึงต้องเสียใจ ยอมได้เพื่อคนที่อ้ายฮัก เคยฮักน้องส่ำใด๋ อ้ายบอกจากใจว่าฮักคือเก่า แต่น้องเลือกเขา คนเก่าต้องยอมจากไป เศษไม้บ่อาจขวางตา โตถ่วงบ่อาจไปขวางใจ หลีกทางให้ฟืนด้นใหญ่คือเขาเข้าฮ่วมหอ สิบ่ดึงบ่รั้งเจ้าไว้ อ้ายเข้าใจทางน้องเลือกหย่าง ถึงน้ำตาพัง บ่เป็นหยังอ้ายสิรับเอา ฮักน้องส่ำใด๋ เป็นแค่ไม้อ่อยไฟกะพอ ได้เป็นโตล่อ ให้ฮักของเจ้าสมหวัง ยอมเป็นผู้แพ้ ถึงสิถืกไฟสุมกะส่าง เจ็บเพื่อน้องนาง เป็นหยังอ้ายสิเฮ็ดบ่ได้ ให้น้องไปดี ให้น้องไปมีความสุข ถึงอ้ายเป็นทุกข์ส่ำใด๋กะสิอดเอา อวยพรส่งท้ายคนที่อ้ายฮัก ให้น้องโชคดีกับเขา จากใจเปื้อนขี่เถ้าของไม้อ่อยไฟ ยอมเป็นผู้แพ้ ถึงสิถืกไฟสุมกะส่าง เจ็บเพื่อน้องนาง เป็นหยังอ้ายสิเฮ็ดบ่ได้ เจ็บเพื่อน้องนาง สุดท้ายอ้ายต้องเฮ็ดให้ได้