ไม่ถึงตาย

 9 Garden ไม่ถึงตาย สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไม่ถึงตาย 9 Garden (Feeble Heart Project)

B D# | G#m F# |E | F# | B |

ไม่เคยคิBดว่าเราจะแยF#กทางไม่เคยรู้G#mว่าเธอแยกใจF#ให้ใครคนอื่Eคนที่เธD#mอ.. บอกว่าดีC#mกว่าฉันมากมาF#

เจ็บเท่าไG#mรต้องยอมให้เธอD#mจาก E  ให้เธอพบเส้นBทางที่ดี G#m  คงไม่รั้งถ้าเธD#mอจะไป    เจ็บแค่ไหEนจะทนเพื่อคนที่ฉันรัF#

ยอมให้เธอไปกับเขBา ทิ้งรักเราD#เป็นแค่ควาG#mมจำเจ็บช้ำF#เท่าไรจะทEน.. ปวดร้าD#mไม่อยากให้เรC#mามาทนคบกัF#เมื่อหมดรัBกก็ไปD#  ไม่ต้องมG#mาแกล้งเป็นสงสาF#รกันบอกมาเลEยไม่รัก คำเดีD#mยวสั้น ๆอย่ามาดีC#mกับฉัน  แค่เรEาเลิกกัF#น มันคงไม่ถึงBตาย

B |

เมื่อไม่รัBก ก็อย่าทำร้ายF#กันเธอจะทำG#mอย่างนั้น เพื่ออะF#ไร Eอย่าเอาความเห็นใจD#mมาทำร้ายC#mกัน.. F#

* | ** |

B F# | G#m F# |
E D#m | C#m F# |

G#m D#m | E B |
G#m D#m | E | F# |

 G#m  คงไม่รั้งถ้าเธD#mอจะไป    เจ็บแค่ไหEนจะทนเพื่อคนที่ฉันรัF#

ยอมให้เธอไปกับเขBา ทิ้งรักเราD#เป็นแค่ควาG#mมจำเจ็บช้ำF#เท่าไรจะทEน.. ปวดร้าD#mไม่อยากให้เรC#mามาทนรักกัF#เมื่อหมดรัBกก็ไปD#  ไม่ต้องมG#mาแกล้งเป็นสงสาF#รกันบอกมาเลEยไม่รัก คำเดีD#mยวสั้น ๆอย่ามาดีC#mกับฉัน  แค่เรEาเลิกกัF#น มันคงไม่ถึงBตาย

** |

บอกมาเลC#mยไม่รัก คำเดีD#mยวสั้น ๆอย่ามาดีC#mกับฉัน..  แค่เรEาเลิกกัF#น มันคงไม่ถึงตาย..

Bmaj7 |คอร์ดเพลง ไม่ถึงตาย 9 Garden (Feeble Heart Project)

เนื้อเพลง ไม่ถึงตาย 9 Garden (Feeble Heart Project)ไม่เคยคิดว่าเราจะแยกทาง ไม่เคยรู้ว่าเธอแยกใจให้ใครคนอื่น คนที่เธอ บอกว่าดีกว่าฉันมากมาย เจ็บเท่าไรต้องยอมให้เธอจาก ให้เธอพบเส้นทางที่ดี คงไม่รั้งถ้าเธอจะไป เจ็บแค่ไหนจะทนเพื่อคนที่ฉันรัก ยอมให้เธอไปกับเขา ทิ้งรักเราเป็นแค่ความจำ เจ็บช้ำเท่าไรจะทน ปวดร้าว ไม่อยากให้เรามาทนคบกัน เมื่อหมดรักก็ไป ไม่ต้องมาแกล้งเป็นสงสารกัน บอกมาเลยไม่รัก คำเดียวสั้นๆอย่ามาดีกับฉัน แค่เราเลิกกัน มันคงไม่ถึงตาย เมื่อไม่รัก ก็อย่าทำร้ายกัน เธอจะทำอย่างนั้น เพื่ออะไร อย่าเอาความเห็นใจมาทำร้ายกัน คงไม่รั้งถ้าเธอจะไป เจ็บแค่ไหนจะทนเพื่อคนที่ฉันรัก ยอมให้เธอไปกับเขา ทิ้งรักเราเป็นแค่ความจำ เจ็บช้ำเท่าไรจะทน ปวดร้าว ไม่อยากให้เรามาทนรักกัน เมื่อหมดรักก็ไป ไม่ต้องมาแกล้งเป็นสงสารกัน บอกมาเลยไม่รัก คำเดียวสั้นๆอย่ามาดีกับฉัน แค่เราเลิกกัน มันคงไม่ถึงตาย บอกมาเลยไม่รัก คำเดียวสั้นๆอย่ามาดีกับฉัน แค่เราเลิกกัน มันคงไม่ถึงตาย