มีเพียงเธอ

 มีเพียงเธอ อิง กัมปนาถ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง มีเพียงเธอ อิง กัมปนาถ

Dmaj7 | A |Dmaj7 | A |

ฉัAนคนนี้.. มันก็เป็Eนแค่คนเซอร์ ๆคงไม่เลิศเลDอ.. เหมือนคEนอื่นเขAเธAอเหมือนดั่งนางฟ้า.. ที่ใคร ๆE ก็หมายปองฉันได้แค่แอDบมอง เพ้ออEยู่คนเดีAยว

ไอ้หมAาวัดอย่างฉัน  สิ่งเดียEวที่ฉันมีคือใจดวงนี้D  ที่มัEนรักจริA

ไอ้หน้าโง่อย่างฉัDน  มันก็รัEกได้แค่เธAไอ้ฉันมันไม่เลิศเลDอ.. เหมือนอย่างคEนที่เธอฝัAแต่ฉันก็มีหัวใจD..ดวงนี้E   ที่มันC#mรักเธอจริF#mจะไม่ทิ้Bmง.. ให้เธEอต้องเสียใจA

D E | A |D E | A |D E | C#m F#m |Bm E | A | E |

รู้Aทั้งรู้ตอนนี้.. ว่าคงEสู้ใครไม่ได้ไม่เป็นไรD  แค่มอEงอยู่ตรงAนี้ถึAงจะรักเธอ.. มากมาEยสักเท่าไรมีเพียงหัวใจD.. คงยัEงไม่พA

** |

ไอ้หน้าโง่อย่างฉัDน  มันก็รัEกเพียงแค่เธAไอ้ฉันมันไม่เลิศเลDอ.. เหมือนอย่างคEนที่เธอรัAแต่ฉันก็มีหัวใจD..ดวงนี้E   จะไม่ทำC#mให้เธอผิดหF#mวังถึงไม่รักฉัBmน  แต่ฉันยัEงรักเธA

ถึงไม่รักฉัBmน  แต่ฉันยัEงมีเพียงแค่เธA

Dmaj7 | A |Dmaj7 | A || A |คอร์ดเพลง มีเพียงเธอ อิง กัมปนาถ

เนื้อเพลง มีเพียงเธอ อิง กัมปนาถฉันคนนี้ มันก็เป็นแค่คนเซอร์ๆคงไม่เลิศเลอ เหมือนคนอื่นเขา เธอเหมือนดั่งนางฟ้า ที่ใครๆก็หมายปอง ฉันได้แค่แอบมอง เพ้ออยู่คนเดียว ไอ้หมาวัดอย่างฉัน สิ่งเดียวที่ฉันมี คือใจดวงนี้ ที่มันรักจริง ไอ้หน้าโง่อย่างฉัน มันก็รักได้แค่เธอ ไอ้ฉันมันไม่เลิศเลอ เหมือนอย่างคนที่เธอฝัน แต่ฉันก็มีหัวใจดวงนี้ ที่มันรักเธอจริง จะไม่ทิ้ง ให้เธอต้องเสียใจ รู้ทั้งรู้ตอนนี้ ว่าคงสู้ใครไม่ได้ ไม่เป็นไร แค่มองอยู่ตรงนี้ ถึงจะรักเธอ มากมายสักเท่าไร มีเพียงหัวใจ คงยังไม่พอ ไอ้หน้าโง่อย่างฉัน มันก็รักเพียงแค่เธอ ไอ้ฉันมันไม่เลิศเลอ เหมือนอย่างคนที่เธอรัก แต่ฉันก็มีหัวใจดวงนี้ จะไม่ทำให้เธอผิดหวัง ถึงไม่รักฉัน แต่ฉันยังรักเธอ ถึงไม่รักฉัน แต่ฉันยังมีเพียงแค่เธอ