ในความคึดฮอดมีแต่เจ้าผู้เดียว

 ไมค์ ภิรมย์พร ลูกทุ่ง อีสาน คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ในความคึดฮอดมีแต่เจ้าผู้เดียว ไมค์ ภิรมย์พร

C#m | B |A | E |

C#m | B |A | E |

ฮัC#mก.. มันยังฮักคือเก่BฮัF#mก.. ที่เบิดสิทธิ์เว้าแต่วันนั้Eบ่เคยลืC#mม  บ่เคยลืมมื้อเคยอยู่นำกัBก็ยังจำ..F#mทุกเรื่องราวของเจ้าตลอดEมา

ทั้งที่อ้ายก็ฮู้C#mเฮาเลิกกันมาตั้งBดนเฮาอยู่คนละส้G#mนของโลกมาตั้งนาC#mแต่ชีวิตF#mของอ้ายในทุกวัน  มันยังหวัAงสิได้พ้อBหน้า..

ในความคึดฮอEดมันมีแต่เจ้าผู้เดีBยวเจ้าผู้เดีC#mยว บ่เคยมีไผเข้ามBเจ้าAฮู้บ่ ตั้งแG#mต่เจ้าลา ก็มีแต่คำF#m..ว่าคิดฮอดเด้BในความคึดฮอEดมันมีแต่เจ้าผู้เดีBยวเจ้าผู้เดีC#mยว ถึงเฮาสิฮ้างสิเพBอยู่Aจั่งใด๋ ยังห่วงใG#mยอยู่เด้ยังถามข่F#mาว.. ย้อBนยังฮักเจ้าEหลาย

C#mอ.. อ้ายยังรอคนดีBF#mอ.. ถึงมันบ่มีเลยจุดหมEายมีบ่น้C#mอ  มีบ่น้อที่เจ้าคึดคืออ้Bายหรือเจ้านั้F#mน.. ยังคงยืนยัน บ่คืนต่าวEมา

* | ** |

C#m | B |F#m | E |

C#m | B |F#m | E |

* | ** |

C#mยู่จั่งใด๋ ยังห่วงใยBอยู่เด้G#mยังถามข่F#mาว.. ย้อBนยังฮักเจ้าEหลาย..คอร์ดเพลง ในความคึดฮอดมีแต่เจ้าผู้เดียว ไมค์ ภิรมย์พร

เนื้อเพลง ในความคึดฮอดมีแต่เจ้าผู้เดียว ไมค์ ภิรมย์พรฮัก มันยังฮักคือเก่า ฮัก ที่เบิดสิทธิ์เว้าแต่วันนั้น บ่เคยลืม บ่เคยลืมมื้อเคยอยู่นำกัน ก็ยังจำทุกเรื่องราวของเจ้าตลอดมา ทั้งที่อ้ายก็ฮู้เฮาเลิกกันมาตั้งดน เฮาอยู่คนละส้นของโลกมาตั้งนาน แต่ชีวิตของอ้ายในทุกวัน มันยังหวังสิได้พ้อหน้า ในความคึดฮอดมันมีแต่เจ้าผู้เดียว เจ้าผู้เดียว บ่เคยมีไผเข้ามา เจ้าฮู้บ่ ตั้งแต่เจ้าลา ก็มีแต่คำว่าคิดฮอดเด้ ในความคึดฮอดมันมีแต่เจ้าผู้เดียว เจ้าผู้เดียว ถึงเฮาสิฮ้างสิเพ อยู่จั่งใด๋ ยังห่วงใยอยู่เด้ ยังถามข่าว ย้อนยังฮักเจ้าหลาย รอ อ้ายยังรอคนดี รอ ถึงมันบ่มีเลยจุดหมาย มีบ่น้อ มีบ่น้อที่เจ้าคึดคืออ้าย หรือเจ้านั้น ยังคงยืนยัน บ่คืนต่าวมา อยู่จั่งใด๋ ยังห่วงใยอยู่เด้ ยังถามข่าว ย้อนยังฮักเจ้าหลาย