น้องตั้งใจฮัก อ้ายตั้งใจถิ่ม

 น้องตั้งใจฮัก อ้ายตั้งใจถิ่ม เวียง นฤมล ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง น้องตั้งใจฮัก อ้ายตั้งใจถิ่ม เวียง นฤมล

F#m | B |F#m | A |

B | F#m |Bm C#m | F#m |

ทิ้งกันง่าย ๆB  เห็นน้องเป็นไม้ไF#mอติมแวะมาส่งยิ้Dม  ตั๋วหัวใEจให้มีความAหวังไหนว่าหาเจBอ ตั้งใจที่สุดจะหยุดที่F#mนางเชื่อเสียจนฝันค้าAง  เมื่อรักจางโดนขว้างทิ้C#mงใจ

คบกันใหม่ ๆB  อ้ายเป็นคนเริ่มเข้F#mามาทุกช่วงโทรหDา  วันทั้งวัEนออดอ้อนออAนไลน์น่าอัศจรBรย์ เมื่อคราวจะหยุดก็ช่างง่ายดF#mายดูดไอติมหมดไปA  ก็โยนไม้Eทิ้งได้ง่ายAคัก

F#m E | A |

น้องฮักหมดDใจ  แต่อ้าC#mยฮักแค่หวัF#mงทิ้งความเจ็Eบคือข้อเท็จBmจริง.. ที่คนโดนทิ้C#mง.. รู้จัF#mน้องเห็นEอ้ายเป็นที่อAยู่  แต่อ้ายเห็นน้องเป็นที่พัBmมาแวะแค่ยามเสียหลัF#mก  หมดรักเรEา เช็คเอ้าท์ลC#mาไกล

เฮ็ดใจบ่ได้B  คิดฮอดตอนอ้ายไลF#mน์หาอ้ายฮู้บ่ว่Dา.. คำสัญญEายังค้างในAไลน์วาสนBา.. คงหมดอายุการเป็นคู่F#mใจอ้อนวอนให้ตาAย  ยังแล้งใEจ บล็อคไลAน์ทิ้ง.. กัน

F#m E | ( x2 )

F#m E | A |F#m E | A |

* | ** |

F#m | A | F#m | Bm E | F#m |คอร์ดเพลง น้องตั้งใจฮัก อ้ายตั้งใจถิ่ม เวียง นฤมล

เนื้อเพลง น้องตั้งใจฮัก อ้ายตั้งใจถิ่ม เวียง นฤมลทิ้งกันง่ายๆเห็นน้องเป็นไม้ไอติม แวะมาส่งยิ้ม ตั๋วหัวใจให้มีความหวัง ไหนว่าหาเจอ ตั้งใจที่สุดจะหยุดที่นาง เชื่อเสียจนฝันค้าง เมื่อรักจางโดนขว้างทิ้งใจ คบกันใหม่ๆอ้ายเป็นคนเริ่มเข้ามา ทุกช่วงโทรหา วันทั้งวันออดอ้อนออนไลน์ น่าอัศจรรย์ เมื่อคราวจะหยุดก็ช่างง่ายดาย ดูดไอติมหมดไป ก็โยนไม้ทิ้งได้ง่ายคัก น้องฮักหมดใจ แต่อ้ายฮักแค่หวังทิ้ง ความเจ็บคือข้อเท็จจริง ที่คนโดนทิ้ง รู้จัก น้องเห็นอ้ายเป็นที่อยู่ แต่อ้ายเห็นน้องเป็นที่พัก มาแวะแค่ยามเสียหลัก หมดรักเรา เช็คเอ้าท์ลาไกล เฮ็ดใจบ่ได้ คิดฮอดตอนอ้ายไลน์หา อ้ายฮู้บ่ว่า คำสัญญายังค้างในไลน์ วาสนา คงหมดอายุการเป็นคู่ใจ อ้อนวอนให้ตาย ยังแล้งใจ บล็อคไลน์ทิ้ง กัน