โอ้ละน้อ

 ก้อง ห้วยไร่ ปู่จ๋าน ลองไมค์ โอ้ละน้อ แร็พ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง โอ้ละน้อ ก้อง ห้วยไร่ feat.ปู่จ๋าน ลองไมค์ PMC

Am G | Am G |Am G | Am |

C Am | F G |

อิทCส มาย ไลฟ์ แมน ฟAmรีสไตล์จนFใคร ๆ มองเรGาไม่ดีบ่าCวบ้านนอกแต่งโตAmเกาหลีฟังเพลFงอินดี้ ป็อบแดGนซ์ และบอยแบนด์

Am G# G | F G

Am G | Am G |Am G | Am F G |

ใช้Cชีวิตที่มันAmแตกต่าง  กินFนอนนั่ง..ก็ก็อGบโคเรียจนCอีพ่อเพิ่นใจAmละเหี่ยสุดท้าFยจั่งฮู้โตตGนเฮาเป็นจั่งใด๋C..     G

เกิดเป็นคนอีสาCน เลือดก็คนอีสาAmมีบุญมีงาFนก็ต้องมีหมอลำGมีลาบ มีก้อCย มีจุ๊ซอยจ้ำAm  ยังจดยังจำFวิถีบ้านเฮGเสียงพิณห่Cาว เสียงแคนหย่Amาวหย่าว เจ้าหย่Fาว หมอลำเจ้าหย่Gาวยังเต้นลำวCง โตดตีโต่งเกี้ยวสาAmบ่ลืมเรื่องราFว.. บุญฮีต12G และคอง14(C)

Am G | Am G Am | F G |

บืนCให้ส่ำใด๋ กะตาAmยบ่หลาบยังFได้คืนกลับเมือเฮือGนคือเก่าคงCสิคือคำผู้Amเฒ่าเว้าคั่นเจาFะเลือดเจ้า สิเห็Gนแต่ลาวอ้อยต้อCย..   G

** |

C G | F G |C G | F G |C G |

* | ** |

F G |

เสียงพิณห่าCว (เสียงแคนหย่Amาว)(หย่าว เจ้าหย่Fาว ละยาว ๆ ยาว ๆG)โฮะโอโฮะโอ้ละน้Cอ โฮะโอโฮะโอ้ละน้AmโอโฮะโFอ โฮะโอ.G..

ยังเป็นบ่าวไทบ้Cาน (ยังเป็นสาวไทบ้าAmน)ยังเป็นบ่าวไทบ้าFน บ่ลืมเชื้อชาตเผ่าพันGธุ์ยังเป็นบ่าวไทบ้าCน โฮะโอโฮะโอ้ละน้AmโอโฮะโFอ โฮะโอ.G..

ยังเป็นบ่าวไทบ้Cาน ยังเป็นบ่าวไทบ้าAmยังเป็นบ่าวไทบ้Fาน บ่ลืมเชื้อชาตเผ่าพัGนธุ์ยังเป็นบ่าวไทบ้Cาน โฮะโอโฮะโอ้ละน้AmโอโฮะโFอ โฮะโอ..G.

เพราะอัตลักCษณ์มันปักที่ใจ ไปอยู่ที่ใAmดฉันก็ไม่ลืมแม้นอยู่ในที่แห่Fงหนใด  ขึ้นชื่อว่าไทยG นี่แหละที่ยืน

อ้ายเป็Cนผู้บ่าวไทบ้านบ่ต้องกลัวต้องย่าAmนว่าอ้ายจะลืมกระเสือกกระสาFนชาติศิลป์ไทย จะบ่มีอันใดGที่มากลืน

ยั่งยืนCอยู่บนวิถี ยังใช้ชีวีAmเหมือนเดิมทุกวันจะเหนืFอ อีสาน ออก ตกพวกเราทั้งหมGดก็ไทยเหมือนกัน

ต้นไม้Cถ้าไม่ลืมราก ก็เติบโตAmไปทุก ๆ วันแต่หากต้นไม้Fนั้นลืมรากเหง้ามันก็กลายเป็นเถ้Gาขี้ผงเหมือนกัน

C Am | F G |C Am | F G |

C Am | F G |C F | Am G# G | F G | C |คอร์ดเพลง โอ้ละน้อ ก้อง ห้วยไร่ feat.ปู่จ๋าน ลองไมค์ PMC

เนื้อเพลง โอ้ละน้อ ก้อง ห้วยไร่ feat.ปู่จ๋าน ลองไมค์ PMCอิทส มาย ไลฟ์ แมน ฟรีสไตล์ จนใครๆมองเราไม่ดี บ่าวบ้านนอกแต่งโตเกาหลี ฟังเพลงอินดี้ ป็อบแดนซ์ และบอยแบนด์ ใช้ชีวิตที่มันแตกต่าง กินนอนนั่งก็ก็อบโคเรีย จนอีพ่อเพิ่นใจละเหี่ย สุดท้ายจั่งฮู้โตตนเฮาเป็นจั่งใด๋ เกิดเป็นคนอีสาน เลือดก็คนอีสาน มีบุญมีงานก็ต้องมีหมอลำ มีลาบ มีก้อย มีจุ๊ซอยจ้ำ ยังจดยังจำวิถีบ้านเฮา เสียงพิณห่าว เสียงแคนหย่าว หย่าว เจ้าหย่าว หมอลำเจ้าหย่าว ยังเต้นลำวง โตดตีโต่งเกี้ยวสาว บ่ลืมเรื่องราว บุญฮีต12 และคอง14 บืนให้ส่ำใด๋ กะตายบ่หลาบ ยังได้คืนกลับเมือเฮือนคือเก่า คงสิคือคำผู้เฒ่าเว้า คั่นเจาะเลือดเจ้า สิเห็นแต่ลาวอ้อยต้อย เสียงพิณห่าว เสียงแคนหย่าว หย่าว เจ้าหย่าว ละยาวๆยาวๆ โฮะโอโฮะโอ้ละน้อ โฮะโอโฮะโอ้ละน้อ โอโฮะโอ โฮะโอ ยังเป็นบ่าวไทบ้าน ยังเป็นสาวไทบ้าน ยังเป็นบ่าวไทบ้าน บ่ลืมเชื้อชาตเผ่าพันธุ์ ยังเป็นบ่าวไทบ้าน โฮะโอโฮะโอ้ละน้อ โอโฮะโอ โฮะโอ ยังเป็นบ่าวไทบ้าน ยังเป็นบ่าวไทบ้าน ยังเป็นบ่าวไทบ้าน บ่ลืมเชื้อชาตเผ่าพันธุ์ ยังเป็นบ่าวไทบ้าน โฮะโอโฮะโอ้ละน้อ โอโฮะโอ โฮะโอ เพราะอัตลักษณ์มันปักที่ใจ ไปอยู่ที่ใดฉันก็ไม่ลืม แม้นอยู่ในที่แห่งหนใด ขึ้นชื่อว่าไทย นี่แหละที่ยืน อ้ายเป็นผู้บ่าวไทบ้าน บ่ต้องกลัวต้องย่านว่าอ้ายจะลืม กระเสือกกระสานชาติศิลป์ไทย จะบ่มีอันใดที่มากลืน ยั่งยืนอยู่บนวิถี ยังใช้ชีวีเหมือนเดิมทุกวัน จะเหนือ อีสาน ออก ตก พวกเราทั้งหมดก็ไทยเหมือนกัน ต้นไม้ถ้าไม่ลืมราก ก็เติบโตไปทุกๆวัน แต่หากต้นไม้นั้นลืมรากเหง้า มันก็กลายเป็นเถ้าขี้ผงเหมือนกัน