แพ้รบสนามรัก

 ลูกแพร อุไรพร ไหมไทย หัวใจศิลป์ หมอลำ อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แพ้รบสนามรัก ลูกแพร ไหมไทย อุไรพร

F | Am |Am | Gm |Gm | Gm |Dm | Dm |Gm | Gm |Dm | Dm | Dm

กลับจากแนวรDmบ มาพบบัตรเชิDmน้องนางจะเดิDmนเข้าประตูวิวDmาห์หัวใจทหาDmรชายแดนเย็นชDmเหมือนโดนฟ้าผ่Dmา..ลงมากลางใDm

ไม่เคยนึกฝัDmน..ว่าวันที่กลัDmน้องจะเตรียมต้อนรัDmบ..ด้วยความโหดร้าDmจัดงานกินดอDmง เตรียมฉลองชัDmแล้วเชิญพี่ไDmป..เป็นเกียรติในงาDm

ทรุดนั่งวางปืDmน สะอื้นในDm | Dm | Dmอก...Dm | Dm | Dm | Dm | Dm | Dm | Dmเออ.........

Dm  ทรุดนั่งวางปืDmน สะอื้นในอDmน้ำตาไหลตDmก..ท่วมอกทหDmารสู้ศึกชายแดDmน หลายปีเนิ่นนDmานรบมาแหลกลาDmญ ไม่เคยแพ้ใคDm

สนามรบชายแดDmน ลุยดงควันปืDmพี่ยังหยัดยืDmน ไม่เคยหน้าไหDmปราบมาทั่วทิDmศ ป้องสิทธิ์ของไทDmไม่เคยพ่ายใคDmร..ในแดนสงครDmาม

แต่แล้วทำไDmมสนามใจรัDm | Dm | Dm | Dmกพี่...Dm | Dm | Dm | Dm | Dm | Dmเออ.........

Dm  แต่แล้วทำใDmมสนามใจรักพี่Dmรักมาก็ปีDm ต้องมีขวากหนDmามข้าศึกหัวใDmจแทรกแซงคุกคDmามเขามือที่สาDmม แย่งชิงรักไDm

เหลียวมองสองมืDmอ..เคยป้องกันชDmาติแต่ก็ไม่อาDmจ..ป้องกันหัวใDmกลางสงครามจDmริง พี่เคยมีชัDmแต่สงครามใDmจ พี่ชายยับเยิDm

กระสุนปืนกDmล พี่ทนสู้ไDmด้หมดทางแก้ไDmขคือกระสุนเงิDmต้องหลั่งน้ำตDmา ทรุดคาบัตรเชิDmคงไม่กล้าเดิDmนไปช่วยงานDm | Dmดอง

สุขเถิดน้Dmอง เถิดน้อDmง วันกินดองยิ่งใหDmญ่ทหารไทยผู้นี้Dm..มีได้แต่แค่ฝัDmสนามรักนั้Dmน อ้ายยอมยกธงขDmาวสงครามใจของเฮDmา.. แพ้น็อกเขา บ่มีฟื้น..

F/A | F/A |F/A | F |F | F |C | Dm |C Am | Dm |Dm |คอร์ดเพลง

เนื้อเพลง แพ้รบสนามรัก ลูกแพร ไหมไทย อุไรพรกลับจากแนวรบ มาพบบัตรเชิญ น้องนางจะเดินเข้าประตูวิวาห์ หัวใจทหารชายแดนเย็นชา เหมือนโดนฟ้าผ่าลงมากลางใจ ไม่เคยนึกฝันว่าวันที่กลับ น้องจะเตรียมต้อนรับด้วยความโหดร้าย จัดงานกินดอง เตรียมฉลองชัย แล้วเชิญพี่ไปเป็นเกียรติในงาน ทรุดนั่งวางปืน สะอื้นในอก เออ ทรุดนั่งวางปืน สะอื้นในอก น้ำตาไหลตกท่วมอกทหาร สู้ศึกชายแดน หลายปีเนิ่นนาน รบมาแหลกลาญ ไม่เคยแพ้ใคร สนามรบชายแดน ลุยดงควันปืน พี่ยังหยัดยืน ไม่เคยหน้าไหน ปราบมาทั่วทิศ ป้องสิทธิ์ของไทย ไม่เคยพ่ายใครในแดนสงคราม แต่แล้วทำไมสนามใจรักพี่ เออ แต่แล้วทำใมสนามใจรักพี่ รักมาก็ปี ต้องมีขวากหนาม ข้าศึกหัวใจแทรกแซงคุกคาม เขามือที่สาม แย่งชิงรักไป เหลียวมองสองมือเคยป้องกันชาติ แต่ก็ไม่อาจป้องกันหัวใจ กลางสงครามจริง พี่เคยมีชัย แต่สงครามใจ พี่ชายยับเยิน กระสุนปืนกล พี่ทนสู้ได้ หมดทางแก้ไขคือกระสุนเงิน ต้องหลั่งน้ำตา ทรุดคาบัตรเชิญ คงไม่กล้าเดินไปช่วยงานดอง สุขเถิดน้อง เถิดน้อง วันกินดองยิ่งใหญ่ ทหารไทยผู้นี้มีได้แต่แค่ฝัน สนามรักนั้น อ้ายยอมยกธงขาว สงครามใจของเฮา แพ้น็อกเขา บ่มีฟื้น