แผ่นดินไหวในใจอ้าย

  ต้าร์ ตจว.   แผ่นดินไหวในใจอ้าย   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แผ่นดินไหวในใจอ้าย ต้าร์ ตจว.

G#m F# | E |G#m F# | E |C#m | F# |

แทบยืนบ่ไหG#mว..เมื่ออ้าF#ยได้ฟังคำEลาคนที่อ้ายฮัF#กส่ำฟ้G#mา  มื้อนี้F#สิถิ่มอ้าEยไปหากเจ้F#าเบิดG#mฮัก อ้ายบ่อยาF#กสิฝืนหัวEใจฮักจน ๆF# จากอ้าG#mย..บ่อาจดึงใจF#ให้เจ้าร่วEมทาง...F#

ขอนั่งจักคาC#mว อย่าฟ้าวไล่อ้ายเด้อG#mหล่าอ้ายยังผวC#mา..กับคำบอกลาจากBนางมืดดับลงแล้C#mว..เส้นทางฮักที่เฮาฮ่วมG#mสร้างชีวิตลำพัEง  ขาดนาF#ง อ้ายย่าG#mงบ่ไหว

E D# F# |

ปานแผ่นดินไหEว หัวใจF#ของอ้ายไหวBสั่นใจแยกจากกัC#mน..ตอนเจ้าบอF#กเลิกกันสาG#mอ้ายบ่หลิโตF#นอ้ายบ่Eน้องหล่F#า  ฮู้บ่ว่Bาอ้ายปD#mวดหัวG#mใจเจ็EบจนเกือบG#m C#mตาย...          แค่F#เจ้าเอ่ยคำG#mลา..  F#

คนที่บอกลG#mา..บ่ฮู้ดอF#กว่าเจ็บส่ำEใด๋คนถืกหักใG#mจ..เกือบตาF#ย ฮู้บ่น้อEงหล่าแต่อ้ายอยากขG#mอ หากความฮักF#ของอ้ายมีEค่าเก็บเอาไว้เด้อหล่G#mา  ให้ฮู้ว่Eา..ยังมีอ้ายคนF#นี้..    F#

* |

E F# | B |C#m F# | G#m |E F# | B D#m G#m |E F# | G#m |

ปานแผ่นดินไหEว หัวใจF#ของอ้ายไหวBสั่นใจแยกจากกัC#mน..ตอนเจ้าบอF#กเลิกกันสาG#mอ้ายบ่หลิโตF#นอ้ายบ่Eน้องหล่F#า  ฮู้บ่ว่Bาอ้ายปD#mวดหัวG#mใจเจ็EบจนเกือบตาF#ย..   แค่เจ้าเอ่ยคำG#mลา..  F#

แค่เจ้าเอ่ยคำลา

 G#m F# | E |G#m F# | E |F# G#m |คอร์ดเพลง แผ่นดินไหวในใจอ้าย ต้าร์ ตจว.

เนื้อเพลง แผ่นดินไหวในใจอ้าย ต้าร์ ตจว.แทบยืนบ่ไหวเมื่ออ้ายได้ฟังคำลา คนที่อ้ายฮักส่ำฟ้า มื้อนี้สิถิ่มอ้ายไป หากเจ้าเบิดฮัก อ้ายบ่อยากสิฝืนหัวใจ ฮักจนๆจากอ้ายบ่อาจดึงใจให้เจ้าร่วมทาง ขอนั่งจักคาว อย่าฟ้าวไล่อ้ายเด้อหล่า อ้ายยังผวากับคำบอกลาจากนาง มืดดับลงแล้วเส้นทางฮักที่เฮาฮ่วมสร้าง ชีวิตลำพัง ขาดนาง อ้ายย่างบ่ไหว ปานแผ่นดินไหว หัวใจของอ้ายไหวสั่น ใจแยกจากกันตอนเจ้าบอกเลิกกันสาอ้าย บ่หลิโตนอ้ายบ่น้องหล่า ฮู้บ่ว่าอ้ายปวดหัวใจ เจ็บจนเกือบตาย แค่เจ้าเอ่ยคำลา คนที่บอกลาบ่ฮู้ดอกว่าเจ็บส่ำใด๋ คนถืกหักใจเกือบตาย ฮู้บ่น้องหล่า แต่อ้ายอยากขอ หากความฮักของอ้ายมีค่า เก็บเอาไว้เด้อหล่า ให้ฮู้ว่ายังมีอ้ายคนนี้ ปานแผ่นดินไหว หัวใจของอ้ายไหวสั่น ใจแยกจากกันตอนเจ้าบอกเลิกกันสาอ้าย บ่หลิโตนอ้ายบ่น้องหล่า ฮู้บ่ว่าอ้ายปวดหัวใจ เจ็บจนเกือบตาย แค่เจ้าเอ่ยคำลา แค่เจ้าเอ่ยคำลา