ผู้ชายตายรัง

 บอ โอ โบว์ ผู้ชายตายรัง ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ผู้ชายตายรัง บอโอโบว์

C | Em |F | G | G |

ยังกล้าบอกว่าคิดฮอCด  ยังกล้าบอกว่าฮักน้องEmหลายเว้าง่าDmยคักน้อGยามอ้ายบ่มีCเขาถิ่มDmน้องไปตั้งดGน น้องกะทCนจนว่าลืมเศAmร้าไสอ้าDmยว่าเขา..ฮักอ้ายGอีหลี

Dmปบ่รอดแม่นบ่G  อ้ายจั่งกลัCบมาขEmอ..คืนAmดีอ้ายเคยเฮ็Dmดหัวใจน้องนี้..เจ็บคักGฮู้บ่..   G

อ้ายกลับมาตายรัC Emง..         ให้คนซัAmงคนสมน้ำEmหน้าคนคืออ้าFยแค่ถืกเขาป๋Gา มันยังบ่สาใจCเป็นจั่งได๋Fความฮักขี้ตัG๋ว  น้องกะซั่Emวเคยเชื่อใจอ้าAmสุดท้าDmย.. อ้ายGกลับมาตายฮูCเก่า..

G |

เซาแหน่แค่คำว่าขอCโทษเซาโลดคั่นว่าฮักน้อEmงหลายน้องบ่ง่าDmย.. ให้อ้าGยตั๋วอีกคือCเก่าฮู้Dmสึกแล้วแม่นบ่G  บ่ฮู้จักพอCกะเลEmย..ต้องAmเศร้าไผสิDmกล้าเอา คั่นอ้าGยหลายใจแบCบนี้..  G

F | C |Dm G | C |

F | Em Am |Dm G | C |

* | ** |

เป็นจั่งได๋Fความฮักขี้ตั๋Gว  น้องกะซั่Emวเคยเชื่อใจอ้าAmสุดท้าDmย อ้ายกGลับมาตายฮูCเก่า..

Dm Gฮืม...      อ้ายกลับมาตายฮูF Fm | Cเก่า..คอร์ดเพลง ผู้ชายตายรัง บอโอโบว์

เนื้อเพลง ผู้ชายตายรัง บอโอโบว์ยังกล้าบอกว่าคิดฮอด ยังกล้าบอกว่าฮักน้องหลาย เว้าง่ายคักน้อยามอ้ายบ่มีเขา ถิ่มน้องไปตั้งดน น้องกะทนจนว่าลืมเศร้า ไสอ้ายว่าเขาฮักอ้ายอีหลี ไปบ่รอดแม่นบ่ อ้ายจั่งกลับมาขอคืนดี อ้ายเคยเฮ็ดหัวใจน้องนี้เจ็บคักฮู้บ่ อ้ายกลับมาตายรัง ให้คนซังคนสมน้ำหน้า คนคืออ้ายแค่ถืกเขาป๋า มันยังบ่สาใจ เป็นจั่งได๋ความฮักขี้ตั๋ว น้องกะซั่วเคยเชื่อใจอ้าย สุดท้าย อ้ายกลับมาตายฮูเก่า เซาแหน่แค่คำว่าขอโทษ เซาโลดคั่นว่าฮักน้องหลาย น้องบ่ง่าย ให้อ้ายตั๋วอีกคือเก่า ฮู้สึกแล้วแม่นบ่ บ่ฮู้จักพอกะเลยต้องเศร้า ไผสิกล้าเอา คั่นอ้ายหลายใจแบบนี้ เป็นจั่งได๋ความฮักขี้ตั๋ว น้องกะซั่วเคยเชื่อใจอ้าย สุดท้าย อ้ายกลับมาตายฮูเก่า ฮืม อ้ายกลับมาตายฮูเก่า