ผู้สาวเก่าอย่าเว้าดัง

 ผู้สาวเก่าอย่าเว้าดัง อ๋อมแอ๋ม ปิยธิดา ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ผู้สาวเก่าอย่าเว้าดัง อ๋อมแอ๋ม ปิยธิดา

Am | Am |

F G | Em Am |F G | Am |

เก่าเป็นของไAmผ แต่ใหม่เป็นของน้Gองถึงเจ้FาสิเคยหมายปEองบ่ได้ครAmองใจอ้าGยดอกเด้Fอพี่  Eตั้งแต่กี้Amมีแล้Gว  บ่รักษาFเอาไว้EบัดยามเขAmามีใหGม่ แล้วเจ้าสิมาFกวนใE | Eจ..เพื่ออีหยัAm

คิดดีแล้วบ้Fอ สิตามมาราวีGถามใจอ้ายติEmว่าเราเลือกไAmอย่าลืมเด้Fอน้องคือคนใหGม่ของอ้ายละCเด้ฮักของเจ้Fาที่พังเพGแล้วสิอย่างเซEmคืนมาหยัAmขอร้อFง ก่อนข้อยสิซัGง ให้เซาเว้Am

ส่ำผู้สาวเก่Fา กะอย่าเว้าดัGมายุ่งเฮ็ดหยัEmงความฮักของAmเฮาเจ้ามันFกะแค่ของเก่Gาที่เขาถิ่มมCส่ำผู้สาวเก่Fา เฮาบ่หัวซGา  มันบ่มีค่Emา ส่ำหมาโตAmหนึ่งอยู่สื่อ ๆF อย่ามาทะลึ่Gง  อยู่ไผอยู่Amมัน

ส่ำผู้สาวเก่Fา กะอย่าเว้าดัGบ่อยากหน้าพัEmง อย่ามาข้องเกี่Amยวผู้บ่าวเฮFามีอยู่ผู้เดีGยว เฮาดูแลไCด้ส่ำผู้สาวเก่Fา..ที่เขาเบิดใGจ  สิหนีไปไEmส กะแล้วแต่เจ้AmฐานFะกะแค่คนเก่Gาที่เขาเซาAmฮัก       Am

Am | Am |F G | Am |

F G | Em Am |F G | C |

F G | Em Am |F G | Am | Am |

* | ** | *** | *** |

ฐานFะกะแค่คนเG | Eก่า     ผู้สาวเก่า กะอย่าเว้าAmดัง

F G | Em Am || F G | Am | Am |คอร์ดเพลง ผู้สาวเก่าอย่าเว้าดัง อ๋อมแอ๋ม ปิยธิดา

เนื้อเพลง ผู้สาวเก่าอย่าเว้าดัง อ๋อมแอ๋ม ปิยธิดาเก่าเป็นของไผ แต่ใหม่เป็นของน้อง ถึงเจ้าสิเคยหมายปอง บ่ได้ครองใจอ้ายดอกเด้อพี่ ตั้งแต่กี้มีแล้ว บ่รักษาเอาไว้ บัดยามเขามีใหม่ แล้วเจ้าสิมากวนใจ เพื่ออีหยัง คิดดีแล้วบ้อ สิตามมาราวี ถามใจอ้ายติว่าเราเลือกไผ อย่าลืมเด้อน้องคือคนใหม่ของอ้ายละเด้ ฮักของเจ้าที่พังเพแล้วสิอย่างเซคืนมาหยัง ขอร้อง ก่อนข้อยสิซัง ให้เซาเว้า ส่ำผู้สาวเก่า กะอย่าเว้าดัง มายุ่งเฮ็ดหยังความฮักของเฮา เจ้ามันกะแค่ของเก่าที่เขาถิ่มมา ส่ำผู้สาวเก่า เฮาบ่หัวซา มันบ่มีค่า ส่ำหมาโตหนึ่ง อยู่สื่อๆอย่ามาทะลึ่ง อยู่ไผอยู่มัน ส่ำผู้สาวเก่า กะอย่าเว้าดัง บ่อยากหน้าพัง อย่ามาข้องเกี่ยว ผู้บ่าวเฮามีอยู่ผู้เดียว เฮาดูแลได้ ส่ำผู้สาวเก่าที่เขาเบิดใจ สิหนีไปไส กะแล้วแต่เจ้า ฐานะกะแค่คนเก่าที่เขาเซาฮัก ฐานะกะแค่คนเก่า ผู้สาวเก่า กะอย่าเว้าดัง