ผู้สาวอินดี้

 คะแนน นัจนันท์ ผู้สาวอินดี้ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ผู้สาวอินดี้ คะแนน นัจนันท์

Gm | F |D# | F |

A# Dm | D# F |A# Dm | D# F |

A# Dm | Gm Dm |D# A# | F |

น้อA#งเป็นสาวอินดี้Dm    เว้าอิหGmลีฮักไผฮักDmแฮงอย่ามาแกD#ล้ง.. แสดA#งตบตาหลอFกกันเป็A#นผู้สาวไทบ้าDmน    บ่ได้สวGmยได้งามปานDmฝันกะเลยย้าD#น..หละเนA#าะ สิเป็นทาFงผ่าน

อินดี้D#กะมีหัวใFจ มันกะฮักDmไผเป็นเด้อ้าGmแต่น้อD#งเป็นคนง่าย ๆ สไตล์Fบ้าน ๆ

กะมีความโสA#ด ความเหงาหละเนGmาะขี่มอเตอร์ไซค์เลาD#ะบ้านนี้บ้านนั้A#ผู้ชาD#ยกะแค่หมู่กัFน บ่แม่นผู้บ่A# FาวกะมีความสาA#วอยู่พอสมควGmกะผ่านความม่วD#นมาแน่หลายคราA#เลยคึD#ดอยากมีนำเขFา ผู้บ่าวไว้A#แงง

A# Dm | Gm Dm |D# A# | F |

หัวA#ใจน้องบ่แพงDm   แค่แสดGmงความจริงใจมDmท่อนั้นหลD#ะ  มีเงินA#ยามได๋จั้งFแต่งแต่A#ขอเพียงอย่างเดีDmยว  อย่าให้น้อGmงต้องมีคู่แข่Dmย้อนว่าแฮD#ง..ของน้อA#งนั้นมีบ่พFอ.. สิไปA# Dm Fสู้ไผ

Gm | F |D# | F |

A# Dm | D# F |A# Dm | D# F |

A# Dm | Gm Dm |D# A# | F |

* | ** | ** |

เลยคึD#ดอยากมีนำเขFา ผู้บ่าวสักคA#คอร์ดเพลง ผู้สาวอินดี้ คะแนน นัจนันท์

เนื้อเพลง ผู้สาวอินดี้ คะแนน นัจนันท์น้องเป็นสาวอินดี้ เว้าอิหลีฮักไผฮักแฮง อย่ามาแกล้ง แสดงตบตาหลอกกัน เป็นผู้สาวไทบ้าน บ่ได้สวยได้งามปานฝัน กะเลยย้านหละเนาะ สิเป็นทางผ่าน อินดี้กะมีหัวใจ มันกะฮักไผเป็นเด้อ้าย แต่น้องเป็นคนง่ายๆสไตล์บ้านๆกะมีความโสด ความเหงาหละเนาะ ขี่มอเตอร์ไซค์เลาะบ้านนี้บ้านนั้น ผู้ชายกะแค่หมู่กัน บ่แม่นผู้บ่าว กะมีความสาวอยู่พอสมควร กะผ่านความม่วนมาแน่หลายคราว เลยคึดอยากมีนำเขา ผู้บ่าวไว้แงง หัวใจน้องบ่แพง แค่แสดงความจริงใจมา ท่อนั้นหละ มีเงินยามได๋จั้งแต่ง แต่ขอเพียงอย่างเดียว อย่าให้น้องต้องมีคู่แข่ง ย้อนว่าแฮงของน้องนั้นมีบ่พอ สิไปสู้ไผ เลยคึดอยากมีนำเขา ผู้บ่าวสักคน