ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน

 ก้อง ห้วยไร่ ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน ก้อง ห้วยไร่

A F#m | D E |A F#m | D E A |

ฮักกันAมาแต่ดนแล้F#mว  บ่มีวี่แวDวเปลี่ยนแปลงEไปตั้งAแต่ทางมีแต่ขี้F#mไหง่ แล้วจังใด๋Dคือมาเป็นลาEยต่าง

สิAบสิฮ่างหรือซาF#mวสิฮ่าง สิจับมือDกันหย่างว่าซั่นEว่าหัวใจAสะหวอยน้องบ่F#mหัวซาบัดสิว่DาเฮาไปกัEนบ่ได้A..    E

ไสว่าสิบ่ถิ่มAกัน.. ไสว่าสิมีกันF#mและกันไสว่าสิฮักแพงDกัน  ไสว่าสิมีกันตลอEดไปไสว่าสิบ่ถิ่มAกัน.. ไสว่าสิมีกันF#mเรื่อยไปไสว่าสิบ่แบ่Dงใจ ไสว่าสิมีแEค่.. เฮา

A | D |A | E |

น้ำAตาพังลงหย่าF#mว ๆ  ย้อนผุสาDวเปลี่ยนใจไห้จนEเซบ่คิดAบ่ฝันว่าฮักจะฮ้าF#mงสิเพ  สะเลเตDดอกนี้ไร้กลิ่นEหอม

เฮ็Aดจังได๋หัวใจF#mบ่พร้อมหรือต้องยอมDฮับความเป็นจริEงอิหลีไห้Aสาเด้อ ให้ตาF#mยมื้อนี้  ให้คDนที่ลืEมสัญญAา..  E

** |

A F#m | D E |A F#m | D E |A F#m | D E |A F#m | D E |A |

D ทวงสัญญา คองถ่าAจนจ่อยD ไปมิดจ้อยบ่หวนคืนมEา...    E | E

** |

A E |

ไสว่าสิบ่ถิ่มAกัน.. โหะF#m | D | E | Eโอ...ไสว่าสิบ่ถิ่มAกัน...คอร์ดเพลง ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน ก้อง ห้วยไร่

เนื้อเพลง ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน ก้อง ห้วยไร่ฮักกันมาแต่ดนแล้ว บ่มีวี่แววเปลี่ยนแปลงไป ตั้งแต่ทางมีแต่ขี้ไหง่ แล้วจังใด๋คือมาเป็นลายต่าง สิบสิฮ่างหรือซาวสิฮ่าง สิจับมือกันหย่างว่าซั่นว่า หัวใจสะหวอยน้องบ่หัวซา บัดสิว่าเฮาไปกันบ่ได้ ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน ไสว่าสิมีกันและกัน ไสว่าสิฮักแพงกัน ไสว่าสิมีกันตลอดไป ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน ไสว่าสิมีกันเรื่อยไป ไสว่าสิบ่แบ่งใจ ไสว่าสิมีแค่ เฮา น้ำตาพังลงหย่าวๆย้อนผุสาวเปลี่ยนใจไห้จนเซ บ่คิดบ่ฝันว่าฮักจะฮ้างสิเพ สะเลเตดอกนี้ไร้กลิ่นหอม เฮ็ดจังได๋หัวใจบ่พร้อม หรือต้องยอมฮับความเป็นจริงอิหลี ไห้สาเด้อ ให้ตายมื้อนี้ ให้คนที่ลืมสัญญา ทวงสัญญา คองถ่าจนจ่อย ไปมิดจ้อยบ่หวนคืนมา ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน โหะโอ ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน