สิถ่า

 พร จันทพร สิถ่า อาร์ต ธนาวัฒน์ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สิถ่า อาร์ต ธนาวัฒน์ feat. พร จันทพร พอดีม่วน

C Em/B | Am G |C Em/B | Am G |

C Em/B | Am G |C Em/B | Dm G |C |

ตั้งแต่วันCที่เจ้าจากไป อ้ายยังคงEmคิดถึงทุกวันผ่านกี่คืAmนกี่วันเรานั้น ยังคงบ่Emจืดจางหายไป

น้องคนงาFมเจ้าไปอยู่ไส  หรือเจ้ามีEmคนใหม่แล้วบ้AmเบิดหัวใจFอ้ายยังเฝ้ารอให้เจ้ากลับมGทุกวันคืFนอ้ายยังจดจำ  ทุก ๆ ยาEmมที่เฮาผ่านมAmทุกคืนวัDmนที่อ้ายหลับตFายังมีแต่Gเจ้า...   G

อาจสิเหงCาแหน่  แต่แต่ว่ายังEm/Bฮักแค่ได้คุAmยได้ทักได้อ้ายกะGดีใจอาจสิเจ็บCแหน่  แต่ว่าทนEm/Bได้มันเจ็Amบส่ำได๋อ้ายกะGสิรอบ่ได้ฮักCแฮง  แต่ว่าแพEm/Bงหลายบ่อยากให้ไAmผได้ใจของเจ้Gอยากให้หลูCโตน  อ้ายต้องทนEm/Bเหงาอยากให้เจ้Dmานั้นคืนกลับมGา...     G(สิถ่าอยู่หม่องเก่า)

C | G |

วันเวลEmาเปลี่ยนไปเท่าใด  ใจก็ยัAmงบ่ลืมฮักเฮาฝากข้อควาEmมนี้ไปหาเจ้า  ว่าเฮายัAmงคือเก่าได้บ่

* | ** |

C Em/B | Am G |C Em/B | Am G |

F | Em Am |Dm F | G | G |

บ่ได้ว่าCอ้ายนั้นบ่ดี  แต่วาสนAmาเฮามีส่ำนั้นพ่อกับแม่Cน้องนั้นเพิ่นกีดกันให้สองเฮานั้นGฮักกันส่ำนี้บุญเฮามีCแต่ว่ากรรมบัEm/Bเรื่องราวความหลัAmงสิเก็บไว้ในหัวGใจมันคงกลัCบคืนไปบ่ไEm/Bด้อยากให้เข้าใDmจที่น้องได้เอ่ยGมาG | Gอ...           ยังฮักคือเก่า…

C Em/B | Am G |C Em/B | Dm G |C |คอร์ดเพลง สิถ่า อาร์ต ธนาวัฒน์ feat. พร จันทพร พอดีม่วน

เนื้อเพลง สิถ่า อาร์ต ธนาวัฒน์ feat. พร จันทพร พอดีม่วนตั้งแต่วันที่เจ้าจากไป อ้ายยังคงคิดถึงทุกวัน ผ่านกี่คืนกี่วันเรานั้น ยังคงบ่จืดจางหายไป น้องคนงามเจ้าไปอยู่ไส หรือเจ้ามีคนใหม่แล้วบ้อ เบิดหัวใจอ้ายยังเฝ้ารอให้เจ้ากลับมา ทุกวันคืนอ้ายยังจดจำ ทุกๆยามที่เฮาผ่านมา ทุกคืนวันที่อ้ายหลับตายังมีแต่เจ้า อาจสิเหงาแหน่ แต่แต่ว่ายังฮัก แค่ได้คุยได้ทักได้อ้ายกะดีใจ อาจสิเจ็บแหน่ แต่ว่าทนได้ มันเจ็บส่ำได๋อ้ายกะสิรอ บ่ได้ฮักแฮง แต่ว่าแพงหลาย บ่อยากให้ไผได้ใจของเจ้า อยากให้หลูโตน อ้ายต้องทนเหงา อยากให้เจ้านั้นคืนกลับมา สิถ่าอยู่หม่องเก่า วันเวลาเปลี่ยนไปเท่าใด ใจก็ยังบ่ลืมฮักเฮา ฝากข้อความนี้ไปหาเจ้า ว่าเฮายังคือเก่าได้บ่ บ่ได้ว่าอ้ายนั้นบ่ดี แต่วาสนาเฮามีส่ำนั้น พ่อกับแม่น้องนั้นเพิ่นกีดกัน ให้สองเฮานั้นฮักกันส่ำนี้ บุญเฮามีแต่ว่ากรรมบัง เรื่องราวความหลังสิเก็บไว้ในหัวใจ มันคงกลับคืนไปบ่ได้ อยากให้เข้าใจที่น้องได้เอ่ยมา โอ ยังฮักคือเก่า