ความทรงจำที่สวยงาม (Beautiful Memories)

 SWEAT16 สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ความทรงจำที่สวยงาม SWEAT16

C# G# | A#m G# |F# Fm | D#7 G# |

C# G# | A#m G# |F# Fm | D#7 G# |

C# ไม่รู้G#ว่านานเท่าไหA#mร่.. ที่เราG#ไม่ได้พบกัF#บางสิ่Fmงนั้น.. อาจD#7จางเลือนหายG#ไปC# ถึงความG#สัมพันธ์จะจA#mบ  ถึงวันG#ที่เริ่มต้นใหF#ม่บางสิ่Fmงนั้น.. กลับยังD#7คงอยู่ในหัวG#ใจ

ไม่ใA#mช่..แค่เป็A#mM7น.. ภาพฝันA#m7ที่ลอยผ่านมD#ตื่F#น.. ลืFmม..  ตA#mา   แล้วD#7ก็จบไปG#ภาพควA#mามทรงจำA#mM7 แม้เหลือA#m7แค่เพียงกลิ่นไอD#แต่นาF#น.. เพีFmยง.. ใA#mด    ฉันD#7ยังไม่G#ลืมเลือน

C# G# | A#m G# |F# Fm | D#7 G# |

C# G# | A#m G# |F# Fm | D#7 G# |

C#  นั่งคิดG#ถึงเรื่องเก่า ๆA#m      ภาพเราG#ที่เดินคู่กัF#ความสุขFmนั้น.. ยังD#7อยู่ภายในหัวG#ใจC#  พบG#ก็เพื่อต้องลA#mา    แต่ไม่ช้G#าก็พบกันใหF#ม่ถึงวันFmนั้น  จะD#7กอดเธอให้ชื่นG#ใจ

* |

C#  RemeG#mbering the timA#me    จดจำG#เวลาที่ผ่าF#ไม่Fmว่าจะทุกข์สุขD#7แต่เรื่องเหล่านั้G#นคือสิ่งสวยงาC#RememG#bering the timA#me    จดจำG#ไม่มีวันจาF#แค่เพียFmงได้นึกถึงวันD#7เวลาเหล่านั้G#น ก็สุขใจ..

C# G# | A#m G# |F# Fm | D#7 G# |

C# G# | A#m G# |F# Fm | D#7 G# |

GooC#dbye mA#my friend..  seF#e.. yoFmu...  aD#7gainG#GooC#dbye mA#my friend..  seF#e.. yoFmu...  aD#7gainG#

C#  RemeG#mbering the timA#me    จดจำG#เวลาที่ผ่าF#ไม่Fmว่าจะทุกข์สุขD#7แต่เรื่องเหล่านั้G#นคือสิ่งสวยงาC#RememG#bering the timA#me    จดจำG#ไม่มีวันจาF#แค่เพียFmงได้นึกถึงวันD#7เวลาเหล่านั้G#น ก็ดีเกินพอ

GooC#dbye mA#my friend..  seF#e.. yoFmu...  aD#7gainG#GooC#dbye mA#my friend..  seF#e.. yoFmu...  aD#7gainG#GooC#dbye mA#my friend..  seF#e.. yoFmu...  aD#7gainG#คอร์ดเพลง ความทรงจำที่สวยงาม SWEAT16

เนื้อเพลง ความทรงจำที่สวยงาม SWEAT16ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ ที่เราไม่ได้พบกัน บางสิ่งนั้น อาจจางเลือนหายไป ถึงความสัมพันธ์จะจบ ถึงวันที่เริ่มต้นใหม่ บางสิ่งนั้น กลับยังคงอยู่ในหัวใจ ไม่ใช่แค่เป็น ภาพฝันที่ลอยผ่านมา ตื่น ลืม ตา แล้วก็จบไป ภาพความทรงจำ แม้เหลือแค่เพียงกลิ่นไอ แต่นาน เพียง ใด ฉันยังไม่ลืมเลือน นั่งคิดถึงเรื่องเก่าๆภาพเราที่เดินคู่กัน ความสุขนั้น ยังอยู่ภายในหัวใจ พบก็เพื่อต้องลา แต่ไม่ช้าก็พบกันใหม่ ถึงวันนั้น จะกอดเธอให้ชื่นใจ Remembering the time จดจำเวลาที่ผ่าน ไม่ว่าจะทุกข์สุขแต่เรื่องเหล่านั้นคือสิ่งสวยงาม Remembering the time จดจำไม่มีวันจาง แค่เพียงได้นึกถึงวันเวลาเหล่านั้น ก็สุขใจ Goodbye my friend see you again Goodbye my friend see you again Remembering the time จดจำเวลาที่ผ่าน ไม่ว่าจะทุกข์สุขแต่เรื่องเหล่านั้นคือสิ่งสวยงาม Remembering the time จดจำไม่มีวันจาง แค่เพียงได้นึกถึงวันเวลาเหล่านั้น ก็ดีเกินพอ Goodbye my friend see you again Goodbye my friend see you again Goodbye my friend see you again