เจ้าตั๋วว่าฮักอ้าย

 เจ้าตั๋วว่าฮักอ้าย มนต์แคน แก่นคูน ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เจ้าตั๋วว่าฮักอ้าย มนต์แคน แก่นคูน

Em Em/B | C |Am | B |

Em D | C Bm |C Am | Bm |Em |

บ่ต้องเว้าดอกหล่Emา  ประหยัดไว้สDาคำอธิบาEmบ่ต้องบอกเหตุผลให้มากมาAmถ้าจุดหมายเจ้าคือจบเท่านั้Bกะบ่แม่นฮักดอกติ๊Am  กับหลายปีBmที่เฮามีหยัGงกันเมื่อบ่มีBmเยื่อใยต่อความฝัDน  ก็ถึงวันBmอ้ายต้องEmอกหัก

คงเบิ่ดคัAmกเบิ่ดแนแล้วเนาะบ่มีทาDงไปต่อแล้วน้อGฮักเป็นย้อนหยัEmงอ้ายบ่อยากฮู้จัAmแต่เสียใจคัCก.. เมื่อคิดฮอดวันที่ผ่านมB

เจ้าตั๋วว่าฮักอ้าAmย  เจ้าทำท่Bmาฮักหลายจนอ้ายGเซื่อสู้เพื่อฮักบ่เคยเหนื่อยบ่เคยAmเบื่อก็เพื่อความฝัCน  เพื่อคำสัญBmญานี่บ้อคนว่าฮักอ้าAmย  บัดสิไBmปเว้าง่าย ๆ ว่าจบนEmความผูกพันเนิ่นนานที่ผ่านมAmบ่มีค่Dา  บ่มีแฮBmง..  สิเหนี่ยวรั้ง

Em | G/B Am Bm |Em Bm |

Em | Em |Am | Bm |

Em D | Bm Em |Am Bm | Em |

บ่ต้องเว้าดอกหล่Emา  เอาเก็บไว้สDาคำว่าห่วงหลEmายปล่อยให้คนถืกตั๋วคืออ้าAmย  ได้สาใจกับฮักที่พ่ายBmพังเวลาดีดีของชีวิAmต.. ที่อ้ายอุทิBmศเพื่อเฮาทุกอย่GางระเบิดเวลBmาเจ้าฝังไว้ที่ปลายทDางคือฮักฮ้าง ๆBm  โอ๊ย มันเจ็บEmคัก

คงเบิ่ดคัAmกเบิ่ดแนแล้วเนาะบ่มีทาDงไปต่อแล้วน้อGฮักเป็นย้อนหยัEmงอ้ายบ่อยากฮู้จัAmแต่เสียใจคัCก.. เมื่อคิดฮอดวันที่ผ่านมB

เจ้าตั๋วว่าฮักอ้าAmย  เจ้าทำท่Bmาฮักหลายจนอ้ายGเซื่อสู้เพื่อฮักบ่เคยเหนื่อยบ่เคยAmเบื่อก็เพื่อความฝัCน  เพื่อคำสัญBmญานี่บ้อคนว่าฮักอ้าAmย  บัดสิไBmปเว้าง่าย ๆ ว่าจบนEmความผูกพันเนิ่นนานที่ผ่านมAmบ่มีค่Dา บ่มีแฮงสิเหนี่ยวรั้Em

อ้ายเพิ่งรู้ว่าวันที่ผ่านมAmเจ้าบ่เคDย  เจ้าบ่เคBmย.. บ่เคยฮักอ้ายเลย

Em | Bm | C D | Em |คอร์ดเพลง เจ้าตั๋วว่าฮักอ้าย มนต์แคน แก่นคูน

เนื้อเพลง เจ้าตั๋วว่าฮักอ้าย มนต์แคน แก่นคูนบ่ต้องเว้าดอกหล่า ประหยัดไว้สาคำอธิบาย บ่ต้องบอกเหตุผลให้มากมาย ถ้าจุดหมายเจ้าคือจบเท่านั้น กะบ่แม่นฮักดอกติ๊ กับหลายปีที่เฮามีหยังกัน เมื่อบ่มีเยื่อใยต่อความฝัน ก็ถึงวันอ้ายต้องอกหัก คงเบิ่ดคักเบิ่ดแนแล้วเนาะ บ่มีทางไปต่อแล้วน้อฮัก เป็นย้อนหยังอ้ายบ่อยากฮู้จัก แต่เสียใจคัก เมื่อคิดฮอดวันที่ผ่านมา เจ้าตั๋วว่าฮักอ้าย เจ้าทำท่าฮักหลายจนอ้ายเซื่อ สู้เพื่อฮักบ่เคยเหนื่อยบ่เคยเบื่อ ก็เพื่อความฝัน เพื่อคำสัญญา นี่บ้อคนว่าฮักอ้าย บัดสิไปเว้าง่ายๆว่าจบนะ ความผูกพันเนิ่นนานที่ผ่านมา บ่มีค่า บ่มีแฮง สิเหนี่ยวรั้ง บ่ต้องเว้าดอกหล่า เอาเก็บไว้สาคำว่าห่วงหลาย ปล่อยให้คนถืกตั๋วคืออ้าย ได้สาใจกับฮักที่พ่ายพัง เวลาดีดีของชีวิต ที่อ้ายอุทิศเพื่อเฮาทุกอย่าง ระเบิดเวลาเจ้าฝังไว้ที่ปลายทาง คือฮักฮ้างๆโอ๊ย มันเจ็บคัก คงเบิ่ดคักเบิ่ดแนแล้วเนาะ บ่มีทางไปต่อแล้วน้อฮัก เป็นย้อนหยังอ้ายบ่อยากฮู้จัก แต่เสียใจคัก เมื่อคิดฮอดวันที่ผ่านมา เจ้าตั๋วว่าฮักอ้าย เจ้าทำท่าฮักหลายจนอ้ายเซื่อ สู้เพื่อฮักบ่เคยเหนื่อยบ่เคยเบื่อ ก็เพื่อความฝัน เพื่อคำสัญญา นี่บ้อคนว่าฮักอ้าย บัดสิไปเว้าง่ายๆว่าจบนะ ความผูกพันเนิ่นนานที่ผ่านมา บ่มีค่า บ่มีแฮงสิเหนี่ยวรั้ง อ้ายเพิ่งรู้ว่าวันที่ผ่านมา เจ้าบ่เคย เจ้าบ่เคย บ่เคยฮักอ้ายเลย