แค่ฝัน

 แค่ฝัน ธนา แบงค์ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แค่ฝัน ธนา แบงค์

D | A |G | A |

มีDเพียงแค่ใจ สิเอาส่ำใF#mด๋ กะมีแค่นี้บัดสุดท้าGยกะเหลือแต่ผงธุลี.. ที่น้องบ่มีAมื้อเอาไปได้ที่บอDกตัวกูของกู แต่น้องบ่ฮู้F#m เป็นไปบ่ไBmด้อ้ายกะเลยGเอาความดีมอบให้เพราะว่าหัวใจAย่านบ่มีมื้ออื่น

สิ่งที่อ้าGยเฮ็ดให้  ให้ไปAเบิดใจเหตุอันใF#mด๋..นางจึงทำBmร้ายกันที่ผ่านมาGเพียงแค่ความฝัน..ซั่นบ้อAนาง

ถ้าอ้ายฮู้จักGควบคุมความคิดอ้ายว่าชีวิF#mตอ้ายคงบ่เจ็บBmปวดหัวใจEmคงบ่ร้าวรวAด..ถึงปาDนนี้ถ้าอ้ายฮู้จักGควบคุมความคิดอ้ายว่าชีวิF#mตอ้ายต่อจากนี้Bmที่ปากเสือกเว้Emาให้เจ้ากับเขาไปดีA อ้ายแค่ฝืนDใจ

G | F#m Bm |Em A | D |

G | F#m Bm |Em A | D A |

ทนDได้เท่านี้ ผ่านกี่นาทีF#m ก็มีแค่เงาเวลGาบ่มีปากเว้า  แต่ว่าใจเฮาAมันฮู้ดีกว่าไผถ้าให้Dเวลารักษา  ก็อาจเยียวยF#mาได้แค่หัวBmใจแต่ความทรงจำGที่ฝังเอาไว้บ่ว่าชาติใด๋A บ่มีมื้อลืม

* | ** |

โห่เดAคนงามDเอย..  A   คนงามเอDย..คั่นได้เชEmยคือคำเว้F#mา..  ฮักของเฮEmาได้สานก่Dความหมายมั่F#mนจั้นจ้G Aอ..     จั้นจ้Dอ..เดินหน้Gาต่อไปD..    A  โห.D.  โหG D..        ได้แค่..A    ฝัDน..คอร์ดเพลง แค่ฝัน ธนา แบงค์

เนื้อเพลง แค่ฝัน ธนา แบงค์มีเพียงแค่ใจ สิเอาส่ำใด๋ กะมีแค่นี้ บัดสุดท้ายกะเหลือแต่ผงธุลี ที่น้องบ่มีมื้อเอาไปได้ ที่บอกตัวกูของกู แต่น้องบ่ฮู้ เป็นไปบ่ได้ อ้ายกะเลยเอาความดีมอบให้ เพราะว่าหัวใจย่านบ่มีมื้ออื่น สิ่งที่อ้ายเฮ็ดให้ ให้ไปเบิดใจ เหตุอันใด๋นางจึงทำร้ายกัน ที่ผ่านมาเพียงแค่ความฝันซั่นบ้อนาง ถ้าอ้ายฮู้จักควบคุมความคิด อ้ายว่าชีวิตอ้ายคงบ่เจ็บปวด หัวใจคงบ่ร้าวรวดถึงปานนี้ ถ้าอ้ายฮู้จักควบคุมความคิด อ้ายว่าชีวิตอ้ายต่อจากนี้ ที่ปากเสือกเว้าให้เจ้ากับเขาไปดี อ้ายแค่ฝืนใจ ทนได้เท่านี้ ผ่านกี่นาที ก็มีแค่เงา เวลาบ่มีปากเว้า แต่ว่าใจเฮามันฮู้ดีกว่าไผ ถ้าให้เวลารักษา ก็อาจเยียวยาได้แค่หัวใจ แต่ความทรงจำที่ฝังเอาไว้ บ่ว่าชาติใด๋ บ่มีมื้อลืม โห่เดคนงามเอย คนงามเอย คั่นได้เชยคือคำเว้า ฮักของเฮาได้สานก่อ ความหมายมั่นจั้นจ้อ จั้นจ้อ เดินหน้าต่อไป โห โห ได้แค่ฝัน