คอท่อม

  การ์ด เมืองคอน   คอท่อม   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง คอท่อม การ์ด เมืองคอน

G | G |Am | Bm Em |

โหม่เรGา เหล่าชาวปักษ์ใต้ขี้คร้านแค่ตาย ถ้าไม่ได้กินท่อมแทงปาล์ม ตัดยางถางป่าทำไร่ ไถนา  เงย ๆ ก้ม ๆ

ข้าวเช้Gาเมียไม่เคยถามบ่ายสองบ่ายสาม ไม่เคยเป็นลมกาแฟแก่ ๆ หวนท่อมน้ำเย็น น้ำต้ม กินท่อมแล้วมีแรง

G | G |Am | Bm Em |

กินท่อGมถูกฝนไม่ได้เดี๋ยวไม่สบาย เป็นโรคไข้จับสั่นถ้าฝนมา หลบฝนให้ทันเดี๋ยวไข้จับสั่น ไม่พักมานั่งรูดท่อม

กินท่อGมแก้เข็ดแก้เหนื่อยทำงานไม่เหนื่อย ขยันขันแข็งกินแล้วคึกคักแข็งแรงขุดดินฟันไม้ ยิกหมีสีไฟ

กินท่อGมแก้โรคเบาหวานช่วยลดน้ำตาล ไม่ใช่พูดเหลวไหลกินท่อม ไม่เคยรบใครวงท่อมทั่วไป รู้รักสามัคคี

G | G |Am | Bm Em |

เรียนท่Gาน ผู้การผู้กับหมวดจ่าหมู่ครับ อย่าจับผมทีส.ส. ส.ว. ช่วยทีช่วยแก้กฏหมาย ให้ท่อมเป็นไท

คนใต้Gถ้าไม่ได้กินท่อมรับรองว่าล้ม ไม่พักทำไรงานเบางานหนักทั่วไปต้องใช้แรงกายอยู่ทุกคืนวัน

ถ้าท่อGมเป็นไทเมื่อใดคนใต้ทั่วไป เหมือนอิได้ขึ้นหวันพกท่อมไปไหนไปกันคนกินสุขสรรค์ เห็นสวรรค์อยู่รำไร

G | G |Am | Bm Em |

G | G |G | Am |

Bm Em | D Bm |Am | Bm Em |

เรียนท่Gาน ผู้การผู้กับหมวดจ่าหมู่ครับ อย่าจับผมทีส.ส. ส.ว. ช่วยทีช่วยแก้กฏหมาย ให้ท่อมเป็นไท

คนใต้Gถ้าไม่ได้กินท่อมรับรองว่าล้ม ไม่พักทำไรงานเบางานหนักทั่วไปต้องใช้แรงกายอยู่ทุกคืนวัน

ถ้าท่อGมเป็นไทเมื่อใดคนใต้ทั่วไป เหมือนอิได้ขึ้นหวันพกท่อมไปไหนไปกันคนกินสุขสรรค์ เห็นสวรรค์อยู่รำไร

G | G |Am | Bm Em |

G | G |G | Am |

Bm Em | D Bm |Am | Bm Em |คอร์ดเพลง คอท่อม การ์ด เมืองคอน

เนื้อเพลง คอท่อม การ์ด เมืองคอนโหม่เรา เหล่าชาวปักษ์ใต้ ขี้คร้านแค่ตาย ถ้าไม่ได้กินท่อม แทงปาล์ม ตัดยางถางป่า ทำไร่ ไถนา เงยๆก้มๆข้าวเช้าเมียไม่เคยถาม บ่ายสองบ่ายสาม ไม่เคยเป็นลม กาแฟแก่ๆหวนท่อม น้ำเย็น น้ำต้ม กินท่อมแล้วมีแรง กินท่อมถูกฝนไม่ได้ เดี๋ยวไม่สบาย เป็นโรคไข้จับสั่น ถ้าฝนมา หลบฝนให้ทัน เดี๋ยวไข้จับสั่น ไม่พักมานั่งรูดท่อม กินท่อมแก้เข็ดแก้เหนื่อย ทำงานไม่เหนื่อย ขยันขันแข็ง กินแล้วคึกคักแข็งแรง ขุดดินฟันไม้ ยิกหมีสีไฟ กินท่อมแก้โรคเบาหวาน ช่วยลดน้ำตาล ไม่ใช่พูดเหลวไหล กินท่อม ไม่เคยรบใคร วงท่อมทั่วไป รู้รักสามัคคี เรียนท่าน ผู้การผู้กับ หมวดจ่าหมู่ครับ อย่าจับผมที สส สว ช่วยที ช่วยแก้กฏหมาย ให้ท่อมเป็นไท คนใต้ถ้าไม่ได้กินท่อม รับรองว่าล้ม ไม่พักทำไร งานเบางานหนักทั่วไป ต้องใช้แรงกายอยู่ทุกคืนวัน ถ้าท่อมเป็นไทเมื่อใด คนใต้ทั่วไป เหมือนอิได้ขึ้นหวัน พกท่อมไปไหนไปกัน คนกินสุขสรรค์ เห็นสวรรค์อยู่รำไร เรียนท่าน ผู้การผู้กับ หมวดจ่าหมู่ครับ อย่าจับผมที สส สว ช่วยที ช่วยแก้กฏหมาย ให้ท่อมเป็นไท คนใต้ถ้าไม่ได้กินท่อม รับรองว่าล้ม ไม่พักทำไร งานเบางานหนักทั่วไป ต้องใช้แรงกายอยู่ทุกคืนวัน ถ้าท่อมเป็นไทเมื่อใด คนใต้ทั่วไป เหมือนอิได้ขึ้นหวัน พกท่อมไปไหนไปกัน คนกินสุขสรรค์ เห็นสวรรค์อยู่รำไร