ขอโทษที่ทำให้มันพัง

 ขอโทษที่ทำให้มันพัง เสถียร ทำมือ ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ขอโทษที่ทำให้มันพัง เสถียร ทำมือ

Dm | A# |Am | Dm |

Dm Gm | F Dm |Gm Am | Dm |

มันบ่คือเก่Dmา  เฮ็ดจั่งใด๋C กะบ่คือเก่Dmในคำว่าเรFา.. มันมีรอยร้าGmว มันมีรอยร้าAmเผลอคิดขึ้นมาครั้งใดDm  ก็รู้สึAmกเสียใจทุกครั้DmอยากกลัDบไปแก้ความหลัGmง  เมื่อครั้งCเผลอทำผิดไDm

ผิดเพราะหัวใDmจ ที่หวั่นที่ไหCว เมื่อใครเข้ามDmผิดคำสัญญFา ผิดต่อความฝัGmนที่วาดกันไว้Amทุกเจ็บที่เจ้าแบกรับDm.. คือบาAmปที่อ้ายทำไDmสิแก้ช้ำDด้วยถ้อยคำใGmด.. ก็คงบ่หาCย  เข้าใจDmดี

Gm Am | Dm |

ขอโทA#ษ.. ที่ทํAmาให้มันพัGmทุก ๆ อย่Fาง..ที่เราเคยหวัง ที่เราเคยAmมีขอโทA#ษ.. ที่ทํCาให้เป็นแบบนี้DmยังเหลืDอบ่น้อวิธีGm.. ซ่อมแซCม..ฮักเฮDm

อยากเป็นคือเก่Dmา  เฮ็ดจั่งใด๋C..สิเซาเสียDmใจบอกว่าแล้วไปF  เบิ่งตาครั้งใGmด ยังมีรอยร้าAmฮู้บ่น้ำตาอ้ายพัDmง.. ทุกครั้Amงที่เห็นน้องเหDmงาคึดฮอDดความหวานเก่าGm ๆ  น้ำตาCเปียกใจทุDmกที

Dm C | Dm |Dm Gm | Am |

Dm Am | Dm D |Gm C | Dm |

* | * |

สิมีDบ่น้อวิธีGm.. สิกลับมาดีCกันได้..คือDmเก่า

Gm Am | Dm || Dm || Dm | Dm | Dm |คอร์ดเพลง ขอโทษที่ทำให้มันพัง เสถียร ทำมือ

เนื้อเพลง ขอโทษที่ทำให้มันพัง เสถียร ทำมือมันบ่คือเก่า เฮ็ดจั่งใด๋ กะบ่คือเก่า ในคำว่าเรา มันมีรอยร้าว มันมีรอยร้าง เผลอคิดขึ้นมาครั้งใด ก็รู้สึกเสียใจทุกครั้ง อยากกลับไปแก้ความหลัง เมื่อครั้งเผลอทำผิดไป ผิดเพราะหัวใจ ที่หวั่นที่ไหว เมื่อใครเข้ามา ผิดคำสัญญา ผิดต่อความฝันที่วาดกันไว้ ทุกเจ็บที่เจ้าแบกรับ คือบาปที่อ้ายทำไป สิแก้ช้ำด้วยถ้อยคำใด ก็คงบ่หาย เข้าใจดี ขอโทษ ที่ทําให้มันพัง ทุกๆอย่างที่เราเคยหวัง ที่เราเคยมี ขอโทษ ที่ทําให้เป็นแบบนี้ ยังเหลือบ่น้อวิธี ซ่อมแซมฮักเฮา อยากเป็นคือเก่า เฮ็ดจั่งใด๋สิเซาเสียใจ บอกว่าแล้วไป เบิ่งตาครั้งใด ยังมีรอยร้าว ฮู้บ่น้ำตาอ้ายพัง ทุกครั้งที่เห็นน้องเหงา คึดฮอดความหวานเก่าๆน้ำตาเปียกใจทุกที สิมีบ่น้อวิธี สิกลับมาดีกันได้คือเก่า