น้องบ่ผู้งามคือเพิ่น

  ส้ม พฤกษา   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง น้องบ่ผู้งามคือเพิ่น ส้ม พฤกษา

Am | Em |Am | Em | Am |

C | C |Em | Am |

อยากมีโมเม้นต์ได้เป็นแฟนอ้าAmอยากถืกGเอาอกเอาใจF..จากคนฮัGก คือหมู่Cเพิ่นเว้ามากะอยากอาAmย  ย้อนน้องมันผู้ฮ้ายเหลือเกิDmฝันอยากมีอ้ายร่วมทางเดิCน  บ่ฮู้DสิเกินไปEmบ่..      Am

ผู้สาวบ้าน ๆ เฮ็ดงานบ่โAmก้บ่มีGภาพสวยโพสต์โชAmว์  สิถืกใจGอ้ายส่ำใด๋หEmนอใจหนึ่งกะหวั่Fน กะย่านบ่สมกับอ้ายคนหDmล่ออีกใจก็ยังคึดต่Amอ  คงสิฟิGนหากมีแฟนเป็นCอ้าย..G C

น้อEmงบ่ผู้งามคือเพิ่Amน  บ่ได้สวGยเปิ่นเวิ่Dmถืกอ้ายเอิ้นแฟGน สิเป็นจั่งใด๋Cน้อAmงบ่ผู้งาGมคือเพิ่Fน  เสน่ห์กะมีพอกะเทิDmถืกอ้ายเอิ้นแฟGน สิดีใจหลCายกะหวังว่าอ้าEmยสิแนมเห็น  ใจสวAmยที่ซ่อนข้างDmในให้เกีGยรติมาเป็นหวานใDmจ .. ของคนGบ่งาม..    Am

อยากมีโมเม้นต์ได้เป็นแฟนอ้AmายมีคนGเทคแคร์ห่วงใAmย  เจอะปัญหGาปลอบโยนไถ่ถEmามเจียมหัวใจอFยู่  แต่กะอยากเว้าให้อ้ายฮู้นำDmเผื่ออ้ายเห็นดีเห็นงาAmม  สิสิ่งตาน้อGยมาเบิ่งน้อCงแน

Am | C |Am Dm | G C |F | G | C |

* | ** |

Dm   หากอ้ายเห็นดีเห็นงาAmม  คนผู้Gฮ้าย.. คงได้มีแฟน..Cคอร์ดเพลง น้องบ่ผู้งามคือเพิ่น ส้ม พฤกษา

เนื้อเพลง น้องบ่ผู้งามคือเพิ่น ส้ม พฤกษาอยากมีโมเม้นต์ได้เป็นแฟนอ้าย อยากถืกเอาอกเอาใจจากคนฮัก คือหมู่เพิ่น เว้ามากะอยากอาย ย้อนน้องมันผู้ฮ้ายเหลือเกิน ฝันอยากมีอ้ายร่วมทางเดิน บ่ฮู้สิเกินไปบ่ ผู้สาวบ้านๆเฮ็ดงานบ่โก้ บ่มีภาพสวยโพสต์โชว์ สิถืกใจอ้ายส่ำใด๋หนอ ใจหนึ่งกะหวั่น กะย่านบ่สมกับอ้ายคนหล่อ อีกใจก็ยังคึดต่อ คงสิฟินหากมีแฟนเป็นอ้าย น้องบ่ผู้งามคือเพิ่น บ่ได้สวยเปิ่นเวิ่น ถืกอ้ายเอิ้นแฟน สิเป็นจั่งใด๋ น้องบ่ผู้งามคือเพิ่น เสน่ห์กะมีพอกะเทิน ถืกอ้ายเอิ้นแฟน สิดีใจหลาย กะหวังว่าอ้ายสิแนมเห็น ใจสวยที่ซ่อนข้างใน ให้เกียรติมาเป็นหวานใจ ของคนบ่งาม อยากมีโมเม้นต์ได้เป็นแฟนอ้าย มีคนเทคแคร์ห่วงใย เจอะปัญหาปลอบโยนไถ่ถาม เจียมหัวใจอยู่ แต่กะอยากเว้าให้อ้ายฮู้นำ เผื่ออ้ายเห็นดีเห็นงาม สิสิ่งตาน้อยมาเบิ่งน้องแน หากอ้ายเห็นดีเห็นงาม คนผู้ฮ้าย คงได้มีแฟน