สาวงาม 23 อำเภอ (Original)

 โซแหละ ออม ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สาวงาม 23 อำเภอ โซแหละ ออม

A E | D E |

ผ่านเมือAงสุราษธานีE  เข้าเขตคอนศDรีที่อำเภอEหนอมสาวสวAยหน้าใสกินใจEอ่อนน้อมหลงรักDสาวหนอมจนลืEมไม่ลงสิชAลคนงามรวยน้ำEใจ  ท่าหลDาเมืองใหญ่สาวใจEมั่นคงรักแท้Dและซื่อตรEง สาวพรหมคีรีA

ผิวสวC#mย งามครบ อยู่นF#mบพิตำหน้าตาDคมขำ ต้องสาEวฉวางตาคC#mมผมยาว นิว่าสาF#mวช้างกลางพูดเพราDะแหลงหวาน สาวลานกEา..

เมืองคอAนเที่ยวไหนกะไปEได้ธรรมชาDติมากมาย ให้มาEเยือนวัฒนธรรAมล้ำค่า อย่าลืมEเลือนอยากชวนเพื่อDนมาเที่ยวเมืองEคอนมาแลAหนังรุง นโนEราห์เพลงบอกถ้อยท่Dาให้มาเยือนที่Eนี่สาว ๆD เมืองคอนกะใจEดียีบสามDอำเภอของเมืองEคอนศรีของดีมากหA E | D Eนา..

A E | D E |

น่ารัAก แก้มแดงดังแสEงตะวัน น้องอยู่Dบางขันใช่Eหม้ายเอวบAางร่างเล็ก เด็กหัวEไทรถึงเชียรใหญ่D  สาว ๆ กะใจEดีพระพรAหม คิ้วคมดังนาEงฟ้าถ้ำพรรณรDา นี่แหละคือเทEพีทุ่งสงD สาว ๆ กะใจEดีนาบอDนแถวประนี้E มากมีสาวงาA

สวยทัC#mนสมัย สาวในF#mเมืองมีกริยาDลือเลื่อง สาวเมือEงปากนังจุฬาภรC#mณ์ ร่อนพิบูลย์ ฉาดน่F#mารักครันสาวพิบูลDทุ่งใหญ่นั้น รักคือรักจริE

** |

สาวชะอวAด ลือชื่อทำกับEข้าวหมูกโด่Dงผิวขาว สาวเฉลิมEพระเกียรติหลงรักDสาวไหนกะให้Eแคบบอกแต่อย่ามDาเพื่อคิดจะหลEอก..ให้สาวคอนต้องเสียAใจ

รักสาDวแค่ไหน กะให้Eแคบบอกแต่อย่ามDาเพื่อคิดจะหลEอก..ให้สาวคอนต้องเสียAใจคอร์ดเพลง สาวงาม 23 อำเภอ โซแหละ ออม

เนื้อเพลง สาวงาม 23 อำเภอ โซแหละ ออมผ่านเมืองสุราษธานี เข้าเขตคอนศรีที่อำเภอหนอม สาวสวยหน้าใสกินใจอ่อนน้อม หลงรักสาวหนอมจนลืมไม่ลง สิชลคนงามรวยน้ำใจ ท่าหลาเมืองใหญ่สาวใจมั่นคง รักแท้และซื่อตรง สาวพรหมคีรี ผิวสวย งามครบ อยู่นบพิตำ หน้าตาคมขำ ต้องสาวฉวาง ตาคมผมยาว นิว่าสาวช้างกลาง พูดเพราะแหลงหวาน สาวลานกา เมืองคอนเที่ยวไหนกะไปได้ ธรรมชาติมากมาย ให้มาเยือน วัฒนธรรมล้ำค่า อย่าลืมเลือน อยากชวนเพื่อนมาเที่ยวเมืองคอน มาแลหนังรุง นโนราห์ เพลงบอกถ้อยท่าให้มาเยือนที่นี่ สาวๆเมืองคอนกะใจดี ยีบสามอำเภอของเมืองคอนศรี ของดีมากหนา น่ารัก แก้มแดงดังแสงตะวัน น้องอยู่บางขันใช่หม้าย เอวบางร่างเล็ก เด็กหัวไทร ถึงเชียรใหญ่ สาวๆกะใจดี พระพรหม คิ้วคมดังนางฟ้า ถ้ำพรรณรา นี่แหละคือเทพี ทุ่งสง สาวๆกะใจดี นาบอนแถวประนี้ มากมีสาวงาม สวยทันสมัย สาวในเมือง มีกริยาลือเลื่อง สาวเมืองปากนัง จุฬาภรณ์ ร่อนพิบูลย์ ฉาดน่ารักครัน สาวพิบูลทุ่งใหญ่นั้น รักคือรักจริง สาวชะอวด ลือชื่อทำกับข้าว หมูกโด่งผิวขาว สาวเฉลิมพระเกียรติ หลงรักสาวไหนกะให้แคบบอก แต่อย่ามาเพื่อคิดจะหลอกให้สาวคอนต้องเสียใจ รักสาวแค่ไหน กะให้แคบบอก แต่อย่ามาเพื่อคิดจะหลอกให้สาวคอนต้องเสียใจ