สุดท้ายอ้ายถืกถิ่ม

  โต้ง เมืองศรี   สุดท้ายอ้ายถืกถิ่ม   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง สุดท้ายอ้ายถืกถิ่ม โต้ง เมืองศรี

A# Dm | Gm F |Cm | F |

อ้ายคนผู้ฮ้าA#ย  สิเฮ็ดจังใDmด๋ กะบ่ถืกตGmน้องหล่Fาเจ้าบ่หัวซA#า  สิเหลือบตFามาแนมเบิ่งA#ใจหน้าคือจิ๊กโก๋D# เหล้าโทเหล้าขาGmว ยามพ้อห้าCmวใส่แต่ว่Fาคั่นเรื่องหัวใจA#  คั่นได้มักไCmผ บ่มีถิ่มป๋F

เจ้าอยู่เทิงฟ้A#า อ้ายกะส่ำหDmมา นั่งถ้าเห่าหอGmอนาFคตบ่แน่A#นอน  บ่มีเงินก้Fอน นอนใต้เถียA#งนาเจ้ามักคนหล่D#อ  สี่ล้อรถเก๋Gmง เจ๋งคักน้องCmว่าหอบเงิFนมาเต็มกะต่A#า.. มัดใจแก้วตCmา ลืมอ้ายคนA#จน

ฮักอ้ายเสียหลัCmก  ยามเจ้าสิDmหนีคันว่าสูดีD# กะเชิญขี่คCmอกันขึ้นสวรF | Fรค์..

นั่งฮ้องไห้A#น้ำตาวาน  เจ็บคัDmก เบิดคำสิเว้านำเข้าไปD#ตี้เหล้าขาว  แล้วนั่งตอดเงาFเจ้าของคือบ้าสมน้ำหน้าเจ้าขA#อง  ย้อนเฮ็ดให้สุอย่Fางคั่นย้อนว่าอ้ายฮัDmก ฮักเจ้าจนเบิดGmใจมามื้อนี่D#เจ้าสิจากไป  จับค้อนทุบใจFอ้ายแตกสลาย.F.(ฮักเจ้าส่ำใด๋ สุดท้ายกะถืกA#ถิ่ม)    (F)

A# | Dm |D# | F |

A# | Dm Gm |D# | F |

* | ** | ** |

กะให้เจ้าไปA#ดี ๆ  ให้มีGmความสุขส่วนตัวอ้ายCmมันทุกข์  สิซอมอยู่Fห่าง ๆคันเขาเฮ็ดA#ให้เหงา  คันแม่นเขาGmเซาฮักอ้ายสิคอCmยถ่าฮักเด้อนFาง

กะให้เจ้าไปA#ดี ๆ  ให้มีGmความสุขส่วนตัวอ้ายCmมันทุกข์  สิซอมอยู่Fห่าง ๆคันเขาเฮ็ดA#ให้เหงา  คันแม่นเขาGmเซาฮักอ้ายสิคอCmยถ่าฮัก อ้ายยังFฮักเจ้าบ่จาA#คอร์ดเพลง สุดท้ายอ้ายถืกถิ่ม โต้ง เมืองศรี

เนื้อเพลง สุดท้ายอ้ายถืกถิ่ม โต้ง เมืองศรีอ้ายคนผู้ฮ้าย สิเฮ็ดจังใด๋ กะบ่ถืกตา น้องหล่าเจ้าบ่หัวซา สิเหลือบตามาแนมเบิ่งใจ หน้าคือจิ๊กโก๋ เหล้าโทเหล้าขาว ยามพ้อห้าวใส่ แต่ว่าคั่นเรื่องหัวใจ คั่นได้มักไผ บ่มีถิ่มป๋า เจ้าอยู่เทิงฟ้า อ้ายกะส่ำหมา นั่งถ้าเห่าหอน อนาคตบ่แน่นอน บ่มีเงินก้อน นอนใต้เถียงนา เจ้ามักคนหล่อ สี่ล้อรถเก๋ง เจ๋งคักน้องว่า หอบเงินมาเต็มกะต่า มัดใจแก้วตา ลืมอ้ายคนจน ฮักอ้ายเสียหลัก ยามเจ้าสิหนี คันว่าสูดี กะเชิญขี่คอกันขึ้นสวรรค์ นั่งฮ้องไห้น้ำตาวาน เจ็บคัก เบิดคำสิเว้า นำเข้าไปตี้เหล้าขาว แล้วนั่งตอดเงาเจ้าของคือบ้า สมน้ำหน้าเจ้าของ ย้อนเฮ็ดให้สุอย่าง คั่นย้อนว่าอ้ายฮัก ฮักเจ้าจนเบิดใจ มามื้อนี่เจ้าสิจากไป จับค้อนทุบใจอ้ายแตกสลาย ฮักเจ้าส่ำใด๋ สุดท้ายกะถืกถิ่ม กะให้เจ้าไปดีๆให้มีความสุข ส่วนตัวอ้ายมันทุกข์ สิซอมอยู่ห่างๆคันเขาเฮ็ดให้เหงา คันแม่นเขาเซาฮัก อ้ายสิคอยถ่าฮักเด้อนาง กะให้เจ้าไปดีๆให้มีความสุข ส่วนตัวอ้ายมันทุกข์ สิซอมอยู่ห่างๆคันเขาเฮ็ดให้เหงา คันแม่นเขาเซาฮัก อ้ายสิคอยถ่าฮัก อ้ายยังฮักเจ้าบ่จาง