เตือนใจคนไกลบ้าน

 เตือนใจคนไกลบ้าน หนวด จิรภัทร ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้ คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เตือนใจคนไกลบ้าน หนวด จิรภัทร

C G/B | Am |C G/B | Am |
F G | Am |C G/B | Am |

เดือนสามหยามข้าCพี่คอยน้องสาG/Bว เจ้าไม่หลบมAmปลายเดือนสี่G/B ย่างเข้าเดือนห้AmยางพารGาผลัดใบต้นแวAm

สงกรานต์ผ่านเลCย ยังเฉG/Bย ไม่มีวี่แวAmหรือลืมสัญญGาเสียแล้Cว น้องแGก้วเจ้าลืมไอAmอุ่น

ไปอยู่เมืองบางกอCหรือสาวบ้านนG/Bอก..อิหลอกพี่บ่าAmไปอยู่เมืองฟ้G/Bา..สกาAmหรือลืมพี่บาGวเสียแล้วสาวAmหนุ่ย

บ้านนาฝนปรอCย ลองกอG/BงแตกดอกขาวAmลุ้ยลมพัดโชยมGารุ่ย ๆCพี่คอยสาGวนุ้ยอยู่ ณ ที่Amเดิม

เจ้Fา..ไม่คิดถึงคนอยู่หลัDmง..อ้างว้าGง โศกเศร้ากินข้าวไม่ได้AmลืFม..บัวบก ลูกหยก ปลาทรAmายน้องลืมปู่ย่าตายาEลืมแล้วปักษ์ใต้ ดินแดนหนังAmลุง

สายลมพัดหนาCว พี่นั่งนับดาG/Bว..อยู่บนฟ้AmวอนฝากลG/Bมช่วยพัดพAmว่าคนบ้านนGา..นั้นยังมั่นAmคง

ช่วยเตือนใจสาCว ให้รักเรG/Bาจริงใจซื่อAmตรงด้วยรักแรงใG/Bจคอยส่Amนั่งภวงGค์เหมือนคนเพ้อAmฝัน

C G/B | Am G/B |Am G | Am |
C G/B | Am G/B |C G | Am |

* | ** |

C G/B | Am | ( x2 )
F G | Am |C G/B | Am |คอร์ดเพลง เตือนใจคนไกลบ้าน หนวด จิรภัทร

เนื้อเพลง เตือนใจคนไกลบ้าน หนวด จิรภัทร เดือนสามหยามข้าว พี่คอยน้องสาว เจ้าไม่หลบมา ปลายเดือนสี่ ย่างเข้าเดือนห้า ยางพาราผลัดใบต้นแวว สงกรานต์ผ่านเลย ยังเฉย ไม่มีวี่แวว หรือลืมสัญญาเสียแล้ว น้องแก้วเจ้าลืมไออุ่น ไปอยู่เมืองบางกอก หรือสาวบ้านนอก อิหลอกพี่บ่าว ไปอยู่เมืองฟ้า สกาว หรือลืมพี่บาวเสียแล้วสาวหนุ่ย บ้านนาฝนปรอย ลองกองแตกดอกขาวลุ้ย ลมพัดโชยมารุ่ยๆพี่คอยสาวนุ้ยอยู่ ณ ที่เดิม เจ้า ไม่คิดถึงคนอยู่หลัง อ้างว้าง โศกเศร้ากินข้าวไม่ได้ ลืม บัวบก ลูกหยก ปลาทราย น้องลืมปู่ย่าตายาย ลืมแล้วปักษ์ใต้ ดินแดนหนังลุง สายลมพัดหนาว พี่นั่งนับดาว อยู่บนฟ้า วอนฝากลมช่วยพัดพา ว่าคนบ้านนา นั้นยังมั่นคง ช่วยเตือนใจสาว ให้รักเราจริงใจซื่อตรง ด้วยรักแรงใจคอยส่ง นั่งภวงค์เหมือนคนเพ้อฝัน