ไว้อาลัยแฟนเก่า

 วงโซแมน ไว้อาลัยแฟนเก่า สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไว้อาลัยแฟนเก่า วงโซแมน TMG

Gm D# | A# F |Gm D# | A# F |

Gm D# | A# F/A |Gm D# | A# F/A |Gm D# | A# F/A |Gm D# | A# F/A |Gm |

Gm  แค่โดนทำร้ายฉันยังไม่ตาCmย ฉันยังคงอยู่..D#  ประกาศให้รู้ คนแพ้ขี้แFย คืนนี้ยังทนไหวGm  ไม่เอาไม่เศร้า ไม่เดาเรื่องเขCmาว่าคืนนี้เป็นอย่างไรD#  ก็ไม่ได้ใช้ให้ใครมาหาFยใจแทน

ห่วGmงทำไมในเมื่อคนD#มันทิ้งขว้างA#  หยุดเลย เรื่องเดิFม อย่าคืนมาเล่าใหGmม่ เขาไปดีแล้D#A#  ลาแล้วไปลัFบ ไม่คืนย้อนกลัGmบ  ร้องออกมาD#เธอA#  ให้น้ำตFาเป็นแรงซับปลGm | D#อบ..A#  บอกลาความชF้ำ คืนนี้มาสั่งเสีGm

หนึ่งนาทีCmให้ลืมเขาให้ลืมความเศGmร้า ให้มันตายจากใจหมดแก้วนี้D# เพื่อไว้อาลัย..แด่คนทิ้งขว้Fาง..    F

ไว้D#อาลัFย ส่งท้าA#ย บอกลาแฟนเก่Gmปล่อยเธD#อและเขFาเป็นสุขเถิดหนA#า เจอแต่ความยินดีแค่นี้D#เรายังไม่ถึงตาFไม่อยากเศร้A#าก็เพราะเหF/Aล้ามันแพงGmความเหD#งาเข้ามาคอยทิ่มแทFโสดอีกทีD#ก็ไม่เห็นเป็นไFร (ฉันยังไหว(Gm)อยู่)

Gm  เลิกตามได้แล้ว ไม่ใช่โคนัCmน ไม่เดา ไม่สืบเรื่องเขาD#  ก็ไม่ได้ใช้ให้ใครมาหาFยใจแทน

* | ** | *** |

Gm D# | A# F/A |Gm D# | A# F/A |Gm D# | A# F/A |Gm D# | A# F |

*** | *** |คอร์ดเพลง ไว้อาลัยแฟนเก่า วงโซแมน TMG

เนื้อเพลง ไว้อาลัยแฟนเก่า วงโซแมน TMGแค่โดนทำร้ายฉันยังไม่ตาย ฉันยังคงอยู่ ประกาศให้รู้ คนแพ้ขี้แย คืนนี้ยังทนไหว ไม่เอาไม่เศร้า ไม่เดาเรื่องเขาว่าคืนนี้เป็นอย่างไร ก็ไม่ได้ใช้ให้ใครมาหายใจแทน ห่วงทำไมในเมื่อคนมันทิ้งขว้าง หยุดเลย เรื่องเดิม อย่าคืนมาเล่าใหม่ เขาไปดีแล้ว ลาแล้วไปลับ ไม่คืนย้อนกลับ ร้องออกมาเธอ ให้น้ำตาเป็นแรงซับปลอบ บอกลาความช้ำ คืนนี้มาสั่งเสีย หนึ่งนาทีให้ลืมเขา ให้ลืมความเศร้า ให้มันตายจากใจ หมดแก้วนี้ เพื่อไว้อาลัยแด่คนทิ้งขว้าง ไว้อาลัย ส่งท้าย บอกลาแฟนเก่า ปล่อยเธอและเขาเป็นสุขเถิดหนา เจอแต่ความยินดี แค่นี้เรายังไม่ถึงตาย ไม่อยากเศร้าก็เพราะเหล้ามันแพง ความเหงาเข้ามาคอยทิ่มแทง โสดอีกทีก็ไม่เห็นเป็นไร ฉันยังไหวอยู่ เลิกตามได้แล้ว ไม่ใช่โคนัน ไม่เดา ไม่สืบเรื่องเขา ก็ไม่ได้ใช้ให้ใครมาหายใจแทน