ไว้อาลัยแฟนเก่า

วงโซแมน, แนวเพลง: สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

Gm D# | A# F |Gm D# | A# F |

Gm D# | A# F/A |Gm D# | A# F/A |Gm D# | A# F/A |Gm D# | A# F/A |Gm |

Gm  แค่โดนทำร้ายฉันยังไม่ตาCmย ฉันยังคงอยู่..D#  ประกาศให้รู้ คนแพ้ขี้แFย คืนนี้ยังทนไหวGm  ไม่เอาไม่เศร้า ไม่เดาเรื่องเขCmาว่าคืนนี้เป็นอย่างไรD#  ก็ไม่ได้ใช้ให้ใครมาหาFยใจแทน

ห่วGmงทำไมในเมื่อคนD#มันทิ้งขว้างA#  หยุดเลย เรื่องเดิFม อย่าคืนมาเล่าใหGmม่ เขาไปดีแล้D#A#  ลาแล้วไปลัFบ ไม่คืนย้อนกลัGmบ  ร้องออกมาD#เธอA#  ให้น้ำตFาเป็นแรงซับปลGm | D#อบ..A#  บอกลาความชF้ำ คืนนี้มาสั่งเสีGm

หนึ่งนาทีCmให้ลืมเขาให้ลืมความเศGmร้า ให้มันตายจากใจหมดแก้วนี้D# เพื่อไว้อาลัย..แด่คนทิ้งขว้Fาง..    F

ไว้D#อาลัFย ส่งท้าA#ย บอกลาแฟนเก่Gmปล่อยเธD#อและเขFาเป็นสุขเถิดหนA#า เจอแต่ความยินดีแค่นี้D#เรายังไม่ถึงตาFไม่อยากเศร้A#าก็เพราะเหF/Aล้ามันแพงGmความเหD#งาเข้ามาคอยทิ่มแทFโสดอีกทีD#ก็ไม่เห็นเป็นไFร (ฉันยังไหว(Gm)อยู่)

Gm  เลิกตามได้แล้ว ไม่ใช่โคนัCmน ไม่เดา ไม่สืบเรื่องเขาD#  ก็ไม่ได้ใช้ให้ใครมาหาFยใจแทน

* | ** | *** |

Gm D# | A# F/A |Gm D# | A# F/A |Gm D# | A# F/A |Gm D# | A# F |

*** | *** |