แอมเฟตามีน

 เอนก ควนขนุน เพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แอมเฟตามีน เอนก ควนขนุน

Em | D |Em | D |Em | D |

Em  no try, no trDy Meth MedicinEme, no try, no trDyEm  no try, no trDy Meth MedicinEme, no try, no trDyEm  no try, no trDy MethamphetamiEmne, no try, no trDy

Em | D |Em | D |

Em  ชีวิตเส็งเคร็Dง สังคมแหลกเหCลว  สังคังกัดกร่อBนจิตใจ..G  จะไปทางไหน จะคุยกับใคD  มีแต่กลิ่นม้าEmหอมหวนรัญจวนCใจ..ทุกแห่งBหน..

Em  ความหวังรุ่งเรือDงของเมืองเสื่อมถอC  สังคมกระจัดกระจาBย..G  มีแต่คนร้ายเข่นฆ่ากันตาD  ก็มันชิงม้Emา ฟันม้า ตามล่Cากันเอง เพื่อทวงBของ..

Am  พอเสพเข้าไปแล้วมันย้ำBm ๆ ๆ  อยากซ้ำEmอันที่สอง  เริ่มจากลอAmง.. เพิ่มปริมาBณ..Am  พอสูบเข้าไป ม้ามันดีดBm ๆ ๆ  ฉิบหาEmยอยู่ไม่ติด  เริ่มห่างเหิAmนครอบครัวลูกเมีBย..

Em  เหลี่ยมเล่ห์รอบตัDว เริ่มเห็นแก่ตัC  ไม่แคร์พี่น้อBงท้องเดียว..G  ก็ช่างใครเขาให้หรอยแต่เรD  หนุกกันฉิบหาEmยตาลายหว่องแหว่Cง ประสาทหลBอนEm  ถูกจับเข้ากรDง ถูกลงโทษทัณCฑ์  โถ่สวรรค์ ฝันค้าBงกลางวัน..G  มานึกเสียดายอีตอนใกล้ตาD  ยังอยากจะย้อEmนเวลากลับมาCเพื่อแก้ไขจุดBนั้น..

Em  no try, no trDy  MethamphetamiEmne  no try, no trDy

**** |

Em | D |Em | D |Em | D |Em | D |

* | ** | *** || ** |

**** | ( x.. )คอร์ดเพลง แอมเฟตามีน เอนก ควนขนุน

เนื้อเพลง แอมเฟตามีน เอนก ควนขนุน no try, no try Meth Medicine, no try, no try no try, no try Meth Medicine, no try, no try no try, no try Methamphetamine, no try, no try ชีวิตเส็งเคร็ง สังคมแหลกเหลว สังคังกัดกร่อนจิตใจ จะไปทางไหน จะคุยกับใคร มีแต่กลิ่นม้าหอมหวนรัญจวนใจทุกแห่งหน ความหวังรุ่งเรืองของเมืองเสื่อมถอย สังคมกระจัดกระจาย มีแต่คนร้ายเข่นฆ่ากันตาย ก็มันชิงม้า ฟันม้า ตามล่ากันเอง เพื่อทวงของ พอเสพเข้าไปแล้วมันย้ำๆๆอยากซ้ำอันที่สอง เริ่มจากลอง เพิ่มปริมาณ พอสูบเข้าไป ม้ามันดีดๆๆฉิบหายอยู่ไม่ติด เริ่มห่างเหินครอบครัวลูกเมีย เหลี่ยมเล่ห์รอบตัว เริ่มเห็นแก่ตัว ไม่แคร์พี่น้องท้องเดียว ก็ช่างใครเขาให้หรอยแต่เรา หนุกกันฉิบหายตาลายหว่องแหว่ง ประสาทหลอน ถูกจับเข้ากรง ถูกลงโทษทัณฑ์ โถ่สวรรค์ ฝันค้างกลางวัน มานึกเสียดายอีตอนใกล้ตาย ยังอยากจะย้อนเวลากลับมาเพื่อแก้ไขจุดนั้น no try, no try Methamphetamine no try, no try